Inbreng SO QLL-systeem


30 januari 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg QLL-systeem

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met interesse kennis genomen van de brief van de staatssecretaris aangaande QLL en de beoordeling QLL door de NVWA.. Deze leden hebben nog enkele vragen en opmerkingen die zij de staatssecretaris van Economische Zaken graag willen voorleggen.

De leden van de fractie van de PvdD waarderen dat de staatssecretaris na jaren van misstanden en ontoereikend toezicht een einde maakt aan de erkenning van QLL. De leden hebben echter vernomen dat de staatssecretaris alsnog bereid is om in de toekomst de sector opnieuw de mogelijkheid te verlenen om dit soort faciliteiten te verlenen. De leden vragen zich af wat de basis is van deze overweging, is de staatssecretaris niet voorbarig in haar uitspraken om dit vertrouwen toe te kennen aan de sector? Heeft de staatssecretaris hier een bepaald termijn aan verbonden?

De leden van de fractie van de PvdD zijn verheugd dat de staatssecretaris besloten heeft om in plaats van de huidige stalkeuring, opnieuw de klepkeuring voor varkens in te stellen. Echter, bij andere diersoorten doen zich ook problemen voor als het gaat naleving van wet- en regelgeving over dierenwelzijn en diergezondheid. De leden van de fractie van de PvdD willen de staatssecretaris eraan herinneren dat zij tijdens het VAO Toezicht NVWA (nr. 2013D44539 ) de toezegging heeft gedaan dat zij bij de mogelijke invoering van de klepcontroles naar meer diersoorten zou kijken dan alleen naar varkens. Graag vernemen de leden van de fractie van de PvdD van de staatssecretaris of klepkeuringen ook worden ingevoerd bij andere diersoorten. Zo ja, bij welke diersoorten zal de klepkeuring nog meer van toepassing zijn? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de PvdD maken zich zorgen over de mogelijke toename van het illegaal verzamelen van schapen en illegale transporten van varkens. Deze overtredingen brengen risico’s met zich mee voor het dierenwelzijn en mogelijke insleep en verspreiding van ziekten. Kan de staatssecretaris aangeven waarop zij deze mogelijke toename van illegale overtredingen baseert en welke maatregelen zij gaat treffen om deze toename van illegale overtredingen te voorkomen?

De leden van de fractie van de PvdD hebben nog enkele vragen over de wijze van controles op diertransporten nu deze in de handen van de overheid terecht komt. Kan de staatssecretaris aangeven of controles frequenter en onaangekondigd uitgevoerd gaan worden? Is de staatssecretaris bereid om controles uit te laten voeren tijdens het transport waarbij transportwagens staande worden gehouden? Kan de staatssecretaris aangeven of zij bereid is om welzijnsverhogende normen te stellen zoals een substantiële verlaging van bezettingsgraden, verkorting van rijtijden, het niet op jonge leeftijd vervoeren van dieren, geen dieren vervoeren tijdens extreme hitte of kou, het verplichten van gps-systemen, het invoeren van klimaatbeheersingssystemen en het volledig uitbannen van het gebruik van elektrische veedrijvers? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van de toezegging van de staatssecretaris dat er meer aandacht wordt gevestigd op het transport van jonge dieren die nog melkvoeding krijgen. Kan de staatssecretaris aangeven welke verbetermaatregelen zij wil treffen? Deze leden zijn van mening dat dieren die nog melkvoeding krijgen te jong en kwetsbaar zijn om op transport gezet te worden. Dit gaat ten koste van het dierenwelzijn en de diergezondheid van de dieren. Kan de staatssecretaris een overzicht geven van de dierenwelzijns- en diergezondheidsproblemen die er tot op heden zijn geconstateerd bij het transport van deze jonge dieren? Is de staatssecretaris bereid om de leeftijdsgrens voor het transport van jonge dieren te verhogen? Tevens heeft de staatssecretaris toegezegd meer aandacht te vestigen op het transport van niet meer productieve dieren. Kan de staatssecretaris aangeven om welke dieren dit gaat, welke problemen er tot op heden bij het transport van deze dieren zijn geconstateerd en welke verbetermaatregelen de staatssecretaris wil gaan treffen?

Verder maken de leden van de fractie van de PvdD zich ernstig zorgen over het transport van eendagskuikens. Het verstrekken van voer en water aan eendagskuikens direct na de uitkomst wordt door broederijen als inefficiënt en onnodig ervaren en wettelijk gezien zijn zij hiertoe niet verplicht. Dit heeft als gevolg dat deze kuikens pas na het vervoer van de broederij naar de stal water en voer krijgen. Dit kan één tot drie dagen duren nadat het kuiken uit het ei is gekomen. Ongeveer 5 miljoen van de 500 miljoen kuikens die jaarlijks worden uitgebroed raken hierdoor zo verzwakt dat ze in hun eerste levensweek dood gaan vanwege een verminderde weerstand, een verstoorde temperatuurhuishouding of een slechte darmontwikkeling. Erkent de staatssecretaris dat een dergelijke omgang met eendagskuikens een aantasting is van de intrinsieke waarde van een dier? Erkent de staatssecretaris dat een economische benadering in de omgang met dieren onethisch, onacceptabel en ongewenst is? Is de staatssecretaris bereid om binnen de wet te regelen dat aan eendagskuikens water en voer verstrekt moet worden op het moment dat zij geboren zijn en tijdens het transport? Graag een reactie.

De leden van de fractie van de PvdD hebben verder nog vragen over de aangenomen motie Thieme (Nr. 33400-XIII-105) waarin de regering wordt verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om transporten met slachtvee binnen of buiten Nederland aan een maximum transportduur te binden? Wanneer is de staatssecretaris voornemens om dit onderzoek te laten uitvoeren?