Inbreng SO evaluatie acti­vi­tei­ten­be­sluit mili­eu­beheer


30 januari 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met interesse de evaluatie van het activiteitenbesluit gelezen. Zij betreuren het dat de staatssecretaris niet op alle verbeterpunten is ingegaan die de onderzoekers aangeven, en vragen of de staatssecretaris daar alsnog een reactie op wil geven. Zo constateren de onderzoekers dat gemeenten moeite hebben met uitvoering van het besluit, onder andere omdat er te veel gebundeld is waardoor het geheel onleesbaar is geworden, en omdat er te veel verwijzingen instaan. Hoe wil de staatssecretaris dat oplossen? In de reactie van de staatssecretaris blijft dit naar mening van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren te vaag.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren betreuren dat en willen graag weten wanneer zij de evaluatie van deze uitbreiding tegemoet kunnen zien. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen namelijk graag weten hoeveel agrarische bedrijven gebruik hebben gemaakt van de meldingsplicht, waar zij voordat het activiteitenbesluit werd uitgebreid met agrarische bedrijven een vergunning moesten aanvragen. Kan de staatssecretaris dat aangeven? Kan zij daarbij ook vertellen bij hoeveel van deze meldingen het bevoegd gezag heeft gekeken of de melding inderdaad conform de daadwerkelijke activiteit was? In hoeveel gevallen is er daarbij geconstateerd dat er toch een vergunning aangevraagd had moeten worden of dat er aanvullende regels gesteld hadden moeten worden? Indien de staatssecretaris niet over deze gegevens beschikt, kan zij dan aangeven waarom dit het geval is, en deelt zij de mening dan dat een evaluatie zonder deze gegevens eigenlijk geen goed inzicht geeft of het activiteitenbesluit datgene doet waar het voor in het leven is geroepen? De voorliggende evaluatie bevat nog geen evaluatie van de uitbreiding van het activiteitenbesluit met agrarische bedrijven.