Inbreng SO p de kabi­nets­re­actie op de Initi­a­tiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voed­sel­ketenâ€


30 januari 2015

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling en waardering kennisgenomen van de initiatiefnota van de heer Geurts over het versterken van de voedselketen waarbij er uit wordt gegaan van eerlijke prijzen en de kabinetsreactie hierop. Boeren voelen zich gedwongen om onder de kostprijs te produceren. Dat gaat ten koste van hun inkomen en heeft grote gevolgen voor de voedselveiligheid, het dierenwelzijn en het milieu. De leden van de fractie van de PvdD zetten zich al jaren in voor duurzaam, diervriendelijk en veilig voedsel voor iedereen en eerlijke voedselprijzen waarin alle kosten zijn verdisconteerd.

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennisgenomen van de kabinetsreactie op de initiatiefnota waaruit blijkt dat dit kabinet voornamelijk inzet op een toenemende intensivering en het verhogen van de export. Zij vragen het kabinet het onderzoek van Eva Gocsik van de Wageningen Universiteit te beoordelen waaruit blijkt dat Nederlandse pluimvee- en varkenshouders niet uit zichzelf investeren in een hoger dierenwelzijn. Vrijwilligheid en vrijblijvendheid zijn geen basis om te komen tot voedselveiligheid en duurzaamheid, zo concluderen de leden van de fractie van de PvdD. Erkent het kabinet dat de ingezette koers van zelfregulering door de sector onvoldoende voorwaarden schept om te komen tot het behalen van internationale en nationale doelstellingen op het gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn en een breed maatschappelijk draagvlak? Zo ja, welke consequenties verbindt het kabinet hieraan?

De leden van de fractie van de PvdD hebben vernomen dat het kabinet aangeeft dat dat boeren en tuinders van bepaalde producten meer produceren dan de markt kan opnemen. Het kabinet concludeert dat dit tot prijsbederf leidt. Deze lage prijzen voor boeren en tuinders zijn in het algemeen het gevolg van een te groot aanbod, zoals ook uit het SEO-onderzoek «Boer zoekt duurzaamheid» (Kamerstuk 31 532, nr. 69) blijkt. Geeft het kabinet hiermee aan zich in te willen zetten voor aanbodbeperking? Immers, het is mogelijk om onder de kostprijs vlees aan te bieden omdat het aanbod zo groot is. Kan het kabinet aangeven welke mogelijkheden er zijn om te komen tot aanbodbeperking? Is het kabinet bereid om alsnog een vleestax in overweging te nemen? Graag een reactie.

De leden van de fractie van de PvdD zijn van mening dat een eerlijke prijs alleen maar bewerkstelligd kan worden als alle kosten, inclusief maatschappelijke kosten, in de prijs verdisconteerd zijn. Dit vraagt een verdiscontering van de productie van vlees, inclusief de compensatie van de uitstoot van broeikasgas- en andere schadelijke stoffen, de kap van het tropisch regenwoud, het beslag op eindige zoetwatervoorraden, de bestrijding van dierziekten en de kosten van dierziektencrises. Zoals het kabinet weet, zijn de productie- en maatschappelijke kosten van vlees (kip, rund, varken, paard) zeer hoog. De leden van de fractie van de PvdD zijn er zeer voor dat de maatschappelijke kosten en de productiekosten verinnerlijkt worden in de prijs. Kan het kabinet hier een reactie op geven?

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Gaswinning Groningen

Lees verder

Inbreng SO Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voeds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer