Inbreng SO Ontwerp­be­sluit tot wijziging van het Besluit subsi­di­ëring sloop- en ombouw­kosten pels­dier­hou­derij in verband met het verhogen van het subsi­die­per­centage voor sloop en enkele andere verbe­te­ringen


22 juni 2020

Schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennisgenomen van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met het verhogen van het subsidiepercentage voor sloop en enkele andere verbeteringen.

De leden van de PvdD-fractie vinden het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de nertsenfokkerij in Nederland . De leden hebben nog enkele vragen over de voorliggende wijziging en over de coronabesmettingen in de nertsenfokkerij.

De leden vragen de minister wat het effect is van de verhoging van het subsidiepercentage voor sloop van de nertsenfokkerijen, de verhoging van de normbedragen voor sloop per vierkante meter en het subsidiabel maken van de sloop van omheiningen en inventaris, op de maximale vergoeding per bedrijf. Op welke termijn verwacht de minister dat bedrijven gesloopt zullen gaan worden?

Hoe zal er op worden toegezien dat de bedrijven ook daadwerkelijk worden gesloopt?

Hoe zal er op worden toegezien dat de kooien worden gesloopt en niet alsnog worden doorverkocht?

Is het waar dat bedrijven op dit moment na drie jaar leegstand een deel van hun kooien opnieuw vullen om hun milieuvergunning niet te verliezen? Zo ja, hoe vaak is dit gebeurd sinds 2013?

De leden hebben tevens nog enkele vragen over de coronabesmettingen in de nertsenfokkerij. Hoeveel nertsen zijn er op dit moment al gedood vanwege coronabesmettingen? Hoeveel moederdieren, hoeveel pups en hoeveel dekreuen betrof dit?

Bij hoeveel bedrijven en hoeveel locaties zijn er besmettingen geconstateerd? Op welke wijze is bij het early warning onderzoek gecontroleerd of de ingestuurde kadavers daadwerkelijk afkomstig waren van de betreffende locatie?

Waar blijven de resultaten van het screeningsonderzoek dat is uitgevoerd bij alle nertsenbedrijven in Nederland?

Hoe is de controle op het vervoersverbod vormgegeven? Kunt u bevestigen dat transporten met nertsen niet hoeven te worden aangemeld, waardoor er helemaal geen zicht is op deze transporten? Kunt u bevestigen dat de NVWA in heel 2019 en in de eerste helft van 2020, dus in anderhalf jaar tijd, niet één reguliere controle heeft uitgevoerd in deze sector? Wordt dit toezicht de komende tijd geïntensiveerd? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Op welke wijze zal de ontwikkeling van het coronavirus in de nertsenfokkerij worden gevolgd in de komende maanden? Zal het screeningsonderzoek worden voortgezet? Zo ja, op welke wijze?