Inbreng SO Ontwerp­be­sluit in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet


26 november 2013

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met afkeuring kennis genomen van het ontwerpbesluit tot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet. Deze leden hebben er steeds op gewezen dat het buitenspel zetten van regels die milieu, natuur, een leefbare omgeving en inspraak van burgers en organisaties niet de oplossing kan zijn voor het verbeteren van de besluitvorming, en zij wijzen dan ook dit ontwerpbesluit af. Deze leden willen graag nog enkele vragen stellen over de voorgestelde wijzigingen.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren merken tot hun afkeuring op dat de voorliggende wijzigingen niet allen zien op het uitvoeren van het eerder genomen besluit tot het permanent maken van de crisis- en herstelwet. Er zijn een aantal elementen aan toegevoegd, zoals het uitbreiden van het vergunningsvrij bouwen in achtererfgebied. Zowel de VNG als verschillende gemeenten zelf hebben de minister erop gewezen dat dit kan leiden tot onwenselijke en onwerkbare situaties. De minister houdt echter vol bij het toevoegen van dit element in dit ontwerpbesluit. Kan de minister haar redenen hiervoor uitgebreider toelichten, en hierbij ook ingaan op de bezwaren die er bijvoorbeeld door de gemeente Amsterdam zijn ingediend? Het kabinet heeft steeds bij hoog en laag volgehouden dat de crisis- en herstelwet alleen bedoeld was voor maatschappelijk gewenste projecten en situaties. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien dat de crisis- en herstelwet echter continu wordt gebruikt om controversiële projecten erdoorheen te duwen. De uitbreiding van vergunningvrij bouwen op het achtererf is hiervan weer een illustratie. Waarom gaat de minister niet in op de suggestie van de VNG om dit alleen toe te staan voor mantelzorgvoorzieningen? Waarom staat zij erop om de gemeenten instrumenten uit handen te slaan die zij momenteel hebben om hun dorpen en steden leefbaar te houden? Graag een reactie.

Een ander element uit het voorliggende ontwerpbesluit dat de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren veel zorgen baart is dat voor veel meer vergunningen de reguliere voorbereidingsprocedure gaat gelden, waardoor hier ook de lex silencio positivo voor gaat gelden. Dat houdt in dat dat een vergunning automatisch wordt verleend als de termijn wordt overschreden. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren concluderen hieruit dat het kabinet kennelijk geen waarde meer hecht aan een zorgvuldige vergunningverlening. Immers, gemeenten zijn momenteel al overbelast door de decentralisaties die gaande zijn in een tijd waarin zij ook flink moeten bezuinigen. Dit ontwerpbesluit zorgt er voor dat ook bij complexe activiteiten de lex silencio positivo van toepassing zal zijn, bijvoorbeeld bij een grote of langdurige afwijking van een omgevingsplan. Kan de minister bevestigen dat toename van het aantal vergunningen onder de reguliere procedure ertoe kan leiden dat meer vergunningen van rechtswege worden verleend, ook wanneer dat maatschappelijk onwenselijk is? Zo nee, waarom niet en hoe garandeert zij dat dit niet zal gebeuren? Zo ja, vindt zij dat acceptabel? Is zij bereid tot het afschaffen van de lex silencio positivo in de reguliere voorbereidingsprocedure? Immers, er zijn ook zonder dit mechanisme voldoende mogelijkheden om gemeenten aan te sporen tot spoedige vergunningverlening, bijvoorbeeld via de Wet dwangsom, waarbij een zorgvuldige vergunningverlening veel beter geborgd is. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand behandeling wijziging Wet op de Dierproeven

Lees verder

Mondelinge Vragen over de noodzaak om omwonenden van bollenvelden beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer