Inbreng SO n.a.v. de uitspraken van de minister van financiën over minder belasting op arbeid.


20 maart 2014

Inbreng Partij voor de Dieren Schriftelijk Overleg n.a.v. de uitspraken van de minister van financiën over minder belasting op arbeid.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met warme belangstelling kennis genomen van de uitspraken van de minister over het verlagen van de belastingen op arbeid. Zij zijn blij dat de minister inziet dat heffingen op lonen werken als een accijns op arbeid; het maakt arbeid nodeloos duur en remt het gebruik af. Naast het genereren van inkomsten voor de staat, hecht de Partij voor de Dieren sterk aan de instrumentale werking die er van het fiscale systeem uit kan gaan om gedragsverandering aan te moedigen. Vergroening van het belastingstelsel is volgens de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren strikt noodzakelijk om tegemoet te komen aan de uitdagingen waar wij voor staan in termen van het leefbaar houden van de aarde voor huidige en toekomstige generaties mensen en het waarborgen van de biodiversiteit. Kan de minister aangeven welke concrete plannen er zijn de belasting op arbeid te verlagen en die op grondstoffen te verhogen? De leden van de PvdD-fractie wijzen erop dat het verschuiven van de lasten op arbeid naar lasten op schaarse en vervuilende grondstoffen en producten kan een zeer positief effect hebben op zowel de werkgelegenheid als op het milieu en de grondstoffenzekerheid, kan de minister dat bevestigen? Kan hij aangeven welke mogelijkheden hij ziet voor invoer van een Belasting Onttrokken Waarde zoals sinds 1994 bepleit door Eckart Wintzen? [1]

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien daarnaast ook mogelijkheden om op korte termijn de belastingen op arbeid fors te verlichten door het invoeren van het PROHEF-systeem. Kan de minister bevestigen dat onderzoeksbureau CREED van de Universiteit van Amsterdam al in 1999 vaststelde dat PROHEF de werkgelegenheid met 10% zou kunnen laten stijgen? [2] Hoe beoordeelt hij deze cijfers, en welke kansen ziet de minister voor dit systeem onder de huidige hoge werkeloosheid? Deelt hij de mening dat gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen het PROHEF systeem waarin de loonheffing vervangen wordt door een Heffing Toegevoegde Waarde moeten kunnen inzetten als instrument om de werkloosheid te bestrijden? Zo nee, waarom niet? Kan de minister aangeven waarom het kabinet vergaande verlaging of zelfs afschaffing van de loonheffingen niet heeft ingevoerd nadat er succesvolle proeven mee gedaan zijn in o.m. Rotterdam? Deze fiscale herziening, waarin loonheffingen verlegd worden naar een productieheffing, kan tegelijk een duurzame economie bevorderen. Duurzame inkoop en productie worden beloond met een lagere productieheffing. Voor de overheid kan dat kostenneutraal. Graag een reactie van de minister, is hij bereid dit systeem te omarmen en is hij bereid om pilots met PROHEF van gemeenten te ondersteunen?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat belastingen een goed instrument zijn om het gedrag van mensen te sturen waardoor hun milieudruk kan verminderen, zonder de keuzevrijheid van mensen af te nemen, deelt de minister die mening? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen toe naar een samenleving waarin vervuilers moeten betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuze wordt beloond uit de opbrengst van die maatregelen. Door het differentiëren van BTW-tarieven zouden er veel meer sturingsopties bij kunnen komen. Zo zou het naar mening van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren een goed idee zijn om volgens het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ de btw-richtlijn te herzien waardoor het mogelijk wordt op een extra laag tarief in te stellen voor duurzame producten en een extra hoog tarief voor grondstoffen en producten die gepaard gaan met milieubelasting en dierenleed? Wat vindt de minister van dit voorstel? Is hij bereid om in Brussel te pleiten voor een dergelijke herziening van de BTW-richtlijn, en hiervoor coalities te smeden met andere lidstaten?

[1] http://ex-tax.com/

[2] http://www.prohef.nl/docs/creed%20samenvatting.pdf