Inbreng SO Landbouw- en Visse­rijraad (Boer-tot-Bord- en Biodi­ver­si­teits­stra­tegie)


3 juni 2020

Inbreng PvdD SO L&V-raad van 8 juni 2020

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben enkele vragen over het Herstelpakket EU, de Van Boer-tot-Bord-strategie, de Biodiversiteitsstrategie, het GLB en de Green Deal.

  • Hoe verhouden deze strategieën en pakketten zich tot elkaar qua beleidsintentie? Hoe zou het GLB bij kunnen dragen of kunnen conflicteren aan de intenties in de EU-biodiversiteitsstrategie en de Van Boer-tot-Bord-strategie -?
  • Wat zijn de geplande budgetten voor de Van Boer-tot-Bord strategie, de Biodiversiteitsstrategie, de Green Deal? Zijn deze bedragen al gereserveerd en waar komt dit geld vandaan?
  • Hoe verhouden de budgetten voor de Van Boer-tot-Bord-strategie, de Biodiversiteitsstrategie, de Green Deal, de GLB zich tot het Herstelpakket EU en het MFK? Is er in het MFK-budget rekening gehouden met de biodiversiteitsstrategie, met de Van Boer-tot-Bord-strategie en met de Green Deal?
  • In de EU-biodiversiteitsstrategie staat er dat tenminste 20 miljard euro per jaar vrij moet komen om uit te geven aan natuur, inclusief prioriteiten voor Natura 2000 en groene infrastructuur. Kunt u aangeven waar het bedrag van 20 miljard per jaar vandaan moet komen en of het al in het EU-budget is opgenomen? Kunt u verhelderen aan welk budget gerefereerd wordt in de EU-biodiversiteitsstrategie op blz 21 waar staat dat 25% van het EU-budget voor klimaatactie naar natuurherstelmaatregelen moet gaan? Hoe verhoudt het EU-klimaatactiebudget zich tot het EU-biodiversiteitsstrategiebudget en tot het EU-herstelpakket? Kunt u aangeven hoeveel van dit bedrag naar klimaatmitigatie en adaptatie gaat?

Van Boer-tot-Bord-strategie:

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben met interesse kennisgenomen van de Europese Van Boer-tot-Bord-strategie. Op verschillende vlakken (het gebruik van landbouwgif, antibiotica en meststoffen) worden concrete reductiedoelen gesteld, wat volgens deze leden belangrijk is om groene beloftes te kunnen monitoren en daadwerkelijk te realiseren. Het Kabinet heeft daarentegen op veel van deze vlakken (nog) geen concrete reductiedoelen gesteld. Hoe staat het Kabinet tegenover de doelstellingen uit de Van Boer-tot-Bord-strategie? Erkent het Kabinet dat het wettelijk vastleggen van die doelen belangrijk is voor het daadwerkelijk behalen van de doelen? Gaat de minister zich binnen de EU inzetten voor de wettelijke borging van de reductiedoelstellingen op het gebied van landbouwgif, antibioticagebruik, meststoffen en een toename van het biologisch landbouwareaal?

De uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het nieuwe GLB is cruciaal voor het operationaliseren van de Boer-tot-Bord-strategie. De leden van de Partij voor de Dierenfractie stellen dat indien boeren directe inkomenssteun blijven ontvangen die niet gekoppeld is aan duurzaamheidseisen, dit een perverse prikkel vormt, waardoor vergroening niet zal worden gerealiseerd. Zo heeft het bedrag van bijna 2 miljard euro, dat de afgelopen zes jaar via het GLB aan vergroeningsmaatregelen is uitgegeven, geen positief effect gehad op de natuur.1 Erkent u dat directe inkomenssteun intensivering en overproductie stimuleert, waarmee de afhankelijkheid van landbouwgif, antibiotica en kunstmest wordt vergroot en waarmee dierenwelzijn verder onder druk komt te staan? Op welke manier zal de minister de doelen uit de Van Boer-tot-Bord-strategie, alsmede uit haar eigen Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, de structurele aanpak van de stikstofproblematiek en haar visie op kringlooplandbouw integreren in de uitwerking van het Nationaal Strategisch Plan? Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de vorderingen met betrekking tot het nieuwe Nationaal Strategisch Plan?

Wat betreft het biologisch landbouwareaal stelt de Europese Commissie wat de leden van de Partij voor de Dierenfractie betreft een goed doel: 25% in 2030. Deelt de minister de mening dat dit Europese doel ambitieus is voor ons land, maar des te belangrijker voor onze natuur, het milieu en dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet? Staat de minister achter deze doelstelling van de Europese Commissie en zal zij zich in dat verband hard maken voor de wettelijke borging van dit doel? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? Wat is het huidige percentage biologisch landbouwareaal in respectievelijk Europa en Nederland? Erkent de minister dat er voor Nederland haast geboden is om het aandeel van 25% aan biologisch areaal binnen tien jaar te realiseren? Zo ja, wat gaat de minister op korte termijn doen om deze transitie in te zetten en te versnellen?

Biodiversiteitsstrategie:

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de EU-biodiversiteitsstrategie en merken op dat dit vooral een intentieverklaring is. Om de biodiversiteit in Europa te versterken zijn alleen intenties echter onvoldoende; daarvoor is een daadkrachtige strategie nodig, met bindende, jaarlijks te behalen doelstellingen. De EU-biodiversiteitsstrategie spreekt onder andere over het beschermen van 30% zee en land (waarvan 10% strikte bescherming) en meldt dat de Europese vogel- en habitatrichtlijn beter geïmplementeerd moet worden om biodiversiteitsdoelen te behalen. Het ontbreken van jaarlijks te behalen bindende doelstellingen vinden de leden van de Partij voor de Dierenfractie gevaarlijk, aangezien het slecht gaat met de Nederlandse en mondiale biodiversiteit. Zo hebben noch Nederland, noch de Europese Unie de biodiversiteitsdoelstellingen in het kader van het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties behaald. De leden willen weten waarom er pas vanaf 2023 gekeken zal worden of er in 2024 een wettelijke methodiek voor het behalen van de doelen in de EU-biodiversiteitsstrategie nodig is, terwijl nu al gebleken is dat de Biodiversiteitsdoelstellingen nog nooit zijn gehaald. Waarom zijn er bijvoorbeeld geen duidelijke doelstellingen opgenomen met betrekking tot het reduceren van bijvangst door de visserijsector? Wat houdt strikte bescherming in, wanneer er gesproken wordt over 10% strikt beschermde gebieden? Erkent de minister dat voor het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen er jaarlijks bindende doelen zouden moeten worden opgezet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om zich in te zetten voor het opnemen van jaarlijks te behalen bindende doelstellingen vanaf 2021?

1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/vergroeningsbeleid-van-de-europese-unie-is-mislukt~b84a0549/

Interessant voor jou

Inbreng PvdD schriftelijk overleg RBZ/Handel

Lees verder

Bijdrage Van Esch Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Sleepwet)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer