Inbreng schrif­telijk verslag inzake Landbouw- en Visse­rijraad op 16 en 17 november 2020


9 november 2020

Inbreng schriftelijk verslag Partij voor de Dieren inzake Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020

Nederland in gebreke bij het naleven van de visserij-regels

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zijn bezorgd over het in gebreke stellen van Nederland door de EU Commissie vanwege het niet naleven van Europese wetgeving met betrekking tot de controle en inspectie van het wegen, het transport en de traceerbaarheid van verse en bevroren vis. De EU Commissie signaleerde onder meer dat de procedures van controle en handhaving, maar ook de capaciteit van de NVWA tekortschieten. De EC wijst er in haar audit op dat Nederland, door het uitblijven van effectieve controle en handhaving, onvoldoende garantie kan bieden dat de definitieve vangsthoeveelheden juist zijn vastgesteld. De leden van de Partij voor de Dierenfractie vragen zich af hoe het mogelijk is dat Nederland op deze onderdelen in gebreke is gebleven en of de minister hier al eerder aanwijzingen voor heeft gehad. Ook vragen de leden zich af hoe lang dit al speelt en sinds wanneer Nederland geen duidelijkheid kan geven over de exacte vangsthoeveelheden. Kan de minister aangeven hoe lang de controle en handhaving al niet op orde zijn? Wat betekent de uitkomst van deze audit voor het vaststellen van de werkelijke vangsthoeveelheden en voor het vaststellen van een Total Allowable Catch in Nederland en in Europa? Kan de minister aangeven of ze voornemens is de capaciteit van de NVWA te vergroten om de gebrekkige controles te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en per wanneer?

Paling

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) op 30 oktober stelt dat er meer maatregelen nodig zijn om de paling te redden[1]. In tegenstelling tot vorig jaar, toen ICES nog stelde dat de trend sinds 2011 licht positief was, blijkt dit jaar sprake van een dieptepunt in de glasaalintrek langs de Noordzee. De intrek van glasaal in de Noordzee is nog maar 0,5 procent van de referentieperiode 1960-1979. Bijna drie keer zo laag als vorig jaar, toen de intrek 1,4 procent was.

ICES brengt daarom opnieuw het advies uit dat aalsterfte door menselijke activiteiten (inclusief visserij en barrières, zoals waterkrachtcentrales en gemalen) “zo dicht bij nul als mogelijk” moet zijn om de paling te laten herstellen.

Afgelopen AO Visserij op 12 oktober stelde de minister echter dat de Nederlandse aal- aanpak werkt, omdat uit een evaluatie uit 2019 naar voren kwam dat de menselijke impact op de aalstand sterk was afgenomen. De minister vond daarom dat aanscherping van het huidige beleid niet nodig is. Erkent de minister, op grond van deze nieuwe informatie, dat de palingstand wel degelijk achteruit gaat, en dat dit mede door menselijk ingrijpen gebeurt? Is de minister bereid om opnieuw de aal-aanpak te evalueren? Erkent de minister dat extra maatregelen onvermijdelijk zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de minister bereid om het vangen van wilde paling aan banden te leggen? Is de minister bereid om het importeren van glasaal tijdelijk aan banden te leggen?

Bossenstrategie

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van het feit dat de huidige EU-bossenstrategie op 31 december 2020 afloopt en dat de Europese Commissie het voorstel om te komen met een nieuwe EU-bossenstrategie heeft uitgesteld tot 2021. De EU Commissie stelt nu voor om middels een schriftelijke procedure over de Raadsconclusie van de bossenstrategie te stemmen. Kan de minister aangeven wat het Nederlandse standpunt is ten aanzien van een schriftelijke stemming over de Raadsconclusie? Kan de minister inhoudelijk reageren op de conclusie van de Raad aangaande de EU-bossenstrategie?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat in de EU-Bossenstrategie onder andere wordt voorgesteld om in de EU drie miljard extra bomen te planten. De leden vinden dit een goed begin. Maar het planten van nieuwe bomen is slechts een begin. Want jonge bomen en nieuwe bossen zullen pas over vele jaren een significante bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en aan de biodiversiteit. De komende jaren zijn oude bomen veel belangrijker dan jonge bomen. Erkent de minister de waarde van oude bomen en beaamt de minister dat het voor Europa en Nederland van belang is om oude bomen en bossen beter te beschermen? Kan de minister in de haar antwoord ingaan op de beoogde inzet van Nederland met betrekking tot de EU-bossenstrategie en dan met name welke rol de houtsector volgens Nederland heeft bij het beter beschermen van oude bestaande bossen? Kan de minister in de reactie ook ingaan op de beoogde inzet van Nederland met betrekking tot het opstellen van wet- en regelgeving om ontbossing elders tegen te gaan? Hoeveel van de drie miljard bomen is Nederland van plan om te planten?

Natuur in Nederland

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van de zesde Voortgangsrapportage Natuur en hebben hierover nog enkele vragen. Kan de minister aangeven uit welke aparte onderdelen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bestaat; hoeveel hectare bos zit er in het NNN, hoeveel hectare agrarisch natuurbeheer is er en wat houdt dit concreet in? Kan de minister aangeven hoeveel hectare natuur buiten het NNN valt en om welke natuur dit gaat? Hoeveel van de natuur die buiten het NNN valt is Natura2000 gebied (uitgedrukt in hectare)? Hoeveel van het binnenwater, buitenwater en zee is onderdeel van het NNN en hoeveel is onderdeel van Natura2000 gebied, graag uitgedrukt in hectare en uitgesplitst per NNN en Natura2000 gebied en per type water?


[1] https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/ele.2737.nea.pdf

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan Coronadebat

Lees verder

Inbreng verslag Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering, van de regering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer