Inbreng Schrif­telijk Overleg Verslag confe­rentie Landbouw, Voed­sel­ze­kerheid, Klimaat­ver­an­dering


30 november 2010

De Leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben zorgvuldig kennis genomen van het verslag van de internationale conferentie over Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering en van de Road map die daar werd gepresenteerd. De Leden van de fractie van de Partij voor de Dieren waren echter ook aanwezig op de internationale conferentie zelf, en hebben een andere indruk van het verloop hiervan en over de vermeende consensus die daar bereikt werd. De kritiek die tijdens de conferentie werd geuit op het proces en op de inhoud van de road map is op geen enkele wijze terug te lezen in het verslag van deze conferentie. Waarom is ervoor gekozen om deze kritiek niet ook op te nemen in het verslag, en bent u bereid alsnog te erkennen dat het niet het geval was dat alle aanwezigen het eens waren over de road map? Is het waar, dat ngo’s aan het einde van de conferentie een gezamenlijk statement hebben gemaakt om hun ongenoegen over de conferentie en de road map te uiten? Zo ja, wat was de inhoud van deze kritiek en waarom is deze verklaring niet genoemd in uw verslag?

De Leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden het van belang om inzicht te krijgen in verdere gang van zaken rond deze road map die het resultaat zou zijn van deze conferentie. Zal de Nederlandse regering deze road map gaan inbrengen in Cancun? Zo ja, op welke wijze en door wie?