Inbreng Schrif­telijk Overleg Studie naar de econo­mische effecten van de gasro­ton­de­stra­tegie en standpunt t.a.v. in Borssele gebruikte splijt­stoffen


27 januari 2011

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn het oneens met de regering over de gasrotondestrategie. Naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren moet Nederland zo snel mogelijk overstappen op het gebruik van hernieuwbare energie en zal een verdere investering in fossiele energie deze transitie alleen maar hinderen. Bovendien zijn de leden van fractie van de Partij voor de Dieren van mening dat gasopslag aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, en dat dit onaanvaardbaar is. Hoe groot de economische effecten van een dergelijke strategie ook zijn, en op de interpretatie van de regering daarvan is zeker nog heel wat af te dingen, de veiligheid van de bevolking moet naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren voorop staan. De risico’s van gasopslag worden naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren onderschat, terwijl de feiten er wel liggen. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren vragen zich af hoe dat komt, graag een reactie. Er wordt binnenkort op initiatief van de Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek georganiseerd over de gasopslag in Bergen, de leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten hiervan, en gaan hierna graag met de regering in debat over dit onderwerp.

Vervolgens hebben de leden van fractie van de Partij voor de Dieren enkele vragen over de in Borssele gebruikte splijtstoffen. Bent u bekend met de conclusies van de Franse 'Haut Comité pour la Transparence et l'Information sur la Sécurité Nucléaire' van juni 2010? Onderschrijft u de conclusies in dit rapport? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo neen, waar baseert u zich op in deze? Vindt u opwerking van kernafval nog steeds gerechtvaardigd nu blijkt dat slechts 12% van het kernafval hergebruikt wordt in plaats van de 95% waarover tot nu toe steeds gesproken werd? Bent u bereid met het oog op deze recente ontwikkeling rondom de Franse opwerkingsfabriek uw standpunt over opwerking van kernafval te heroverwegen? Bent u ervan op de hoogte dat kerncentrale Borssele op dit moment alle opgebrande splijtstof sinds 2005 in opslag heeft in het splijtstofbassin in de kerncentrale zelf? Deelt u de conclusie dat indien gebruik wordt gemaakt van deze tijdelijke opslagmethode kerncentrale Borssele pas in 2020 de eerste splijtstof af zou moeten voeren als besloten wordt in 2015 te stoppen met opwerking van kernafval? Bent u ervan op de hoogte dat uw voorgangers tijdelijke opslag van opgebrande splijtstof in droge containers hebben overwogen als alternatieve tijdelijke methode om splijtstof direct op te slaan na gebruik? Deelt u de conclusie dat deze alternatieve opslagmethode veel sneller te realiseren is dan de bouw van een nieuw COVRA-gebouw? Bent u bereid deze beide tijdelijke opslagmethodes mee te nemen in hernieuwde analyse van de mogelijkheid voor kerncentrale Borssele om in 2015 te stoppen met opwerking?
De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zien kernenergie niet als duurzaam of groen. Het is tijd voor een transitie naar een echt duurzame energievoorziening gebaseerd op wind en zonne-energie. Wij hopen dat het kabinet daar eindelijk ook eens een voortvarende aanpak gaat laten zien.

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Ontwerpbesluit houdende wijziging Besluit algemene regels voor inrichtingen Wet milieubeheer

Lees verder

Bijdrage Thieme Debat missie Afghanistan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer