Inbreng schrif­telijk overleg over de Ener­gieraad van 5 en 6 oktober 2020


25 september 2020

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van de stukken en hebben daarover enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren dat er in Europa stappen gezet worden in de richting van een bescheiden ophoging van het broeikasgasreductiedoel voor 2030. Europees lijkt het doel van 40% naar 55% te gaan. Ook de optie van 60% ligt op tafel.

Erkent de minister dat met deze scenario’s het tempo van broeikasgasreductie nog steeds te laag ligt om een verdere opwarming van de aarde zo veel mogelijk te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Is de minister het met de leden van de Partij voor de Dieren-fractie eens dat er juist zou moeten worden ingezet op een maximale inspanning: het zo snel mogelijk, zo veel mogelijk reduceren van de uitstoot? Zo nee, waarom niet? Kan de minister onderbouwen waarom hij van mening is dat een reductiedoel van 55% in 2030 in lijn is met het Parijsakkoord, waarin een maximale inspanning van ons gevraagd wordt?

Klein als de Europese stappen zijn, ze gaan wel verder dan de huidige Nederlandse doelstellingen. In de Nederlandse klimaatwet is slechts een niet bindend “streven” naar 49% in 2030 opgenomen. Welke stappen gaat de minister zetten om de Nederlandse doelstellingen in lijn te brengen met het Parijsakkoord? Welke stappen gaat de minister zetten om de Nederlandse doelstellingen op zijn minst zo snel mogelijk in lijn te brengen met de opgehoogde Europese doelstellingen? In welke mate zal er sprake zijn van juridische afdwingbaarheid van de opgehoogde Nederlandse doelstelling?

Het ontbreken van juridische afdwingbaarheid van de toch al ontoereikende reductiedoelen is slechts een van de redenen waarom de Nederlandse klimaatwet zwaar tekort schiet. De Partij voor de Dieren heeft destijds 17 amendementen ingediend om de Nederlandse klimaatwet te repareren[1]. Al deze amendementen werden verworpen. Binnenkort zal de Partij voor de Dieren daarom een wijzigingswetsvoorstel indienen: de ‘Klimaatwet 1.5’.


[1] https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-van-raan-aan-debat-over-klimaatwet

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan SO Beschikbaarheidsvergoeding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer