Bijdrage Van Esch aan SO Beschik­baar­heids­ver­goeding


28 september 2020

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen graag van de staatssecretaris weten waarom de Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 nog niet is uitgekeerd. Kan de staatssecretaris aangeven waarom er niet meer haast is gemaakt met de uitvoering van deze regeling?
Waarom kon de steun aan de luchtvaart wel heel snel geregeld worden en de steun aan het OV niet? Graag uitleg. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen dat de OV bedrijven op de kortst mogelijke termijn de steun ontvangen die is toegezegd.

Dan vragen de leden waarom de staatssecretaris alleen eerder steun wil geven als vervoerders in acute financiële problemen zitten. Betekent het feit dat vervoerders op dit moment voor honderden miljoenen moeten lenen, voor deze staatssecretaris dat de vervoerders in acute financiële problemen verkeren? Vindt zij het wenselijk dat terwijl het beloofde geld op de plank ligt bij het ministerie de vervoerders leningen aangaan voor honderden miljoenen? Zo ja, waarom? Zo nee, had dit niet voorkomen kunnen en moeten worden?

Als de staatssecretaris spreekt over de ‘benodigde transitie van de OV-sector naar de nieuwe situatie’ wat bedoelt zij daarmee? Is de staatssecretaris met de leden van de Partij voor de Dieren van mening dat het behouden van het openbaar vervoer van groot belang is? Deelt de staatssecretaris de mening van de Partij voor de Dieren dat het behouden ervan, ondanks dat de uitvoering door private partijen geschiedt, een verantwoordelijkheid van de verschillende overheden is?

Kan de staatssecretaris aangeven hoe ze haar steunpakket ziet in het licht van de aangenomen motie Van Esch [Kamerstuk 35300-XII-106] die de regering verzoekt te voorkomen dat de korte termijn krimp een negatief effect heeft op de noodzakelijke lange termijn capaciteitsgroei.
Is de staatssecretaris van mening dat het huidige steunpakket voldoende is om te garanderen dat die lange termijn capaciteitsgroei gerealiseerd wordt? Zo ja, op basis waarvan komt zij tot die conclusie?