Inbreng Schrif­telijk Overleg Mili­euraad


27 juni 2011

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren hebben met belangstelling kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de Milieuraad en willen graag enkele vragen hierover stellen.

Milieu Actie Programma
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn benieuwd naar de evaluatie van het zesde Milieu Actie Programma (MAP) en de doorkijk naar 2020 die de voorzitter zal presenteren.
Zij juichen het tevens toe dat de Milieuraad, in weerwil van de tegenstand van Nederland, besloten heeft een 7de MAP te willen laten opstellen. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zien ook dat er op het vlak van milieu meerdere Europese initiatieven lopen, maar zij zien ook dat een MAP juist de mogelijkheden biedt om de samenhang tussen de verschillende initiatieven vast te leggen. Bovendien kunnen er middels een MAP inderdaad ook aanvullende maatregelen genomen worden om de grote milieuprobelemen van deze tijd blijvend aan te pakken. Uit de geannoteerde agenda blijkt dat de regering voor een nieuw MAP in wil zetten op wat zij noemt de hardnekkige milieuproblemen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, milieu en gezondheid en duurzaam gebruik van hulpbronnen. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren juichen dat toe en hopen op een ambitieuze inzet van de regering op deze punten. Juist bij deze grote problemen speelt natuurlijk bij uitstek de samenhang met andere beleidsterreinen, zoals met name de intensieve landbouw, waaronder uiteraard de intensieve veehouderij. De leden van fractie van de Partij voor de Dieren willen dan ook graag weten op welke wijze de staatssecretaris van EL&I betrokken zal worden bij het formuleren van de Nederlandse inzet voor het zevende MAP, en op welke wijze de Kamer hierbij betrokken zal worden. Kan de staatssecretaris ook een tijdschema schetsen van het formuleren van het zevende MAP?

Efficient gebruik van hulpbronnen
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn zeer benieuwd naar de uitwerking van de plannen voor een hulpbronefficient Europa, zowel op EU- als op Nederlands niveau. Zij begrijpen het standpunt van de regering niet dat het Initiatief Duurzame Handel een bijdrage gaat leveren aan een hulpbronnenefficienter Europa. Immers, in dit initiatief worden bedrijven met verheidsgeld geholpen om het predicaat ‘duurzaam’ te verkrijgen, zelfs waar zij, in ieder geval in de ogen van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren niet werkelijk duurzaam bezig zijn. In ieder geval is het initiatief niet gericht op het verminderen het het gebruik van grondstoffen, maar eerder op de wijze van productie van de grondstoffen, deelt de regering die mening? Op welke wijze brengt het dan een efficienter gebruik van grondstoffen dichterbij? Kan de regering dit standpunt wellicht toelichten met behulp van een aantal voorbeelden? De leden van fractie van de Partij voor de Dieren verwachten bij de Nederlandse uitwerking van een routekaart naar een koolstofarme economie een stevige inzet en ambitie van de regering zelf, en niet een houding waarin alles aan de burgers en het bedrijfsleven wordt overgelaten, kan de staatssecretaris dit alvast toezeggen? Hierbij verwachten zij concrete en meetbare doelen met concrete maatregelen. Zoals al vaker gewisseld in de overleggen over de milieuraad zijn de leden van fractie van de Partij voor de Dieren vooral ook heel benieuwd of de meest makkelijke en goedkope keuze die we kunnen maken, namelijk minder koolstofintensief eten -- je kunt ook lezen: doe rustig aan met vlees, dat is tevens goed voor de gezondheid – in de Nederlandse routekaart rugkomt.

EU Klimaatadaptatie
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zien de noodzaak van klimaatadaptatie, en hopen dat de staatssecretaris dan ook bereid is projecten niet meer in te trekken waarbij ruimte wordt gecreeerd voor het opvangen van water, zoals deltanaturuprojecten. Door vast te houden aan het dogma van het niet willen ontpolderen van landbouwgronden, zetten we naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren onze droge voeten echter op het spel. Zij krijgen graag een nadere afweging van de belangenafweging die daarbij wordt gemaakt door deze regering. Ook de recente plannen om het beleid omtrent ruimtelijke ordening te decentraliseren staat volgens de leden van fractie van de Partij voor de Dieren niet in verhouding tot de ambitie van het kabinet om ons land aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, aangezien het Rijk maar weinig sturingsinstrumenten overhoud om noodzakelijke ingrepen in de ruimtelijk ordening mogelijk te maken. Deelt de regering deze zorg?

COP 17 Durban
De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat een sterke en ambitieuze inzet vanuit de EU de mondiale klimaatonderhandelingen sterk ten goede zou komen. Juist het unilateraal afkondigen van een klimaatreductiedoelstelling van -30% in 2020 zou andere landen het vertrouwen en het gevoel van urgentie kunnen doen teruggeven om zelf ook stappen te maken. Naar mening van de leden van fractie van de Partij voor de Dieren is het dus nadrukkelijk niet andersom en moet de EU niet wachten op toezeggingen van andere landen om over de brug te komen met reductiedoelen. Zij moet laten zien waar het heen moet.