Inbreng PvdD aan schrif­telijk overleg over open­baar­making toezicht- en uitvoe­rings­ge­gevens Gezond­heidswet en Jeugdwet


26 juli 2018

Inbreng schriftelijk overleg Besluit houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van het ontwerpbesluit waardoor toezicht- en uitvoeringsgegevens actief openbaar gemaakt kan worden. De leden willen daar graag enkele vragen over stellen.

De leden willen graag nadere uitleg over de ambitie en planning voor openbaarmaking van gegevens van de inspectiediensten. De Gezondheidswet is reeds in 2016 aangenomen, waarna lang gewacht is op het voorliggende ontwerpbesluit. Kan de minister toelichten waarom het zo lang geduurd heeft voordat dit besluit naar de Kamers is gestuurd? In de nota van toelichting valt te lezen dat er op de Gezondheidswet toegespitste werkwijzen en modellen zullen moeten worden ontwikkeld om een grotere hoeveelheid informatie openbaar te kunnen maken. Wat is de planning voor de ontwikkeling van deze werkwijzen en modellen? Welke fasen ziet de minister voor zich, wanneer komen deze gereed en wanneer zal dit proces in zijn geheel afgerond zijn? In de nota van toelichting wordt opgemerkt dat het niet wenselijk is dat openbaarmaking over verschillende bedrijfstakken die onder toezicht van de NVWA staan altijd op dezelfde manier plaatsvindt. De leden vragen de minister hier een nadere toelichting op te geven.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn teleurgesteld in de zeer beperkte hoeveelheid informatie die de NVWA op grond van dit voorliggende ontwerpbesluit openbaar lijkt te gaan maken. Het ontwerpbesluit ziet op actieve openbaarmaking van gegevens over inspecties van horeca, producten en visafslagen. Waarom is voor deze sectoren gekozen? Waarom worden er niet meer bedrijfstakken meegenomen in het voorliggende ontwerpbesluit? Hoe verhoudt dit zich tot de huidige praktijk van openbaarmaking van de NVWA? Welke extra bevoegdheden ten opzichte van de huidige mogelijkheden van de NVWA regelt het voorliggende besluit precies? Nu de wettelijke grondslag voor openbaarmaking van deze informatie wordt gewijzigd, op welke wijze zal dat van invloed zijn op de inhoud en wijze van openbaarmaking van gegevens over deze sectoren? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat uitkomsten van inspecties van bedrijven makkelijk toegankelijk zouden moeten zijn voor het publiek. Waarom zal de kleurensystematiek bij bedrijfsgericht toezicht worden losgelaten, aangezien dit juist voor consumenten op een snelle wijze inzichtelijk maakt in hoeverre een bedrijf zich houdt aan de wet- en regelgeving?

Graag krijgen de leden van de Partij voor de Dieren gedetailleerde nadere informatie over de wijze waarop de regering de uitbreiding van de bedrijfstakken waarover de NVWA gegevens openbaar zal maken gaat faseren. Wanneer worden inspectiegegevens over bedrijven in de veehouderij openbaar gemaakt? Wanneer krijgt het publiek toegang tot toezichtgegevens over de slachthuizen? Wanneer wordt eindelijk transparantie gegeven over inspectie van veetransporten? Waarom wordt openbaarmaking van deze sectoren, waarvan bekend is dat de naleving van de wetgeving veel te wensen laat, niet al direct in dit besluit geregeld? Is de minister bereid om de veehouderij, inclusief veetransport en slachthuizen, op te nemen in het voorliggende besluit? Zo nee, waarom niet? Immers, de NVWA geeft zelf aan dat openbaarmaking bevordert dat ondernemers zelf hun verantwoordelijkheid nemen, dat met openbaargemaakte inspectieresultaten zowel consumenten als bedrijven hun voordeel kunnen doen bij het maken van hun keuzes, en dat actieve openbaarmaking ondernemers prikkelt naleving als prioriteit te blijven zien, en dat bovendien de NVWA op deze manier maximaal transparant is over haar handelen[1]. Klopt het dat de Inspecteur Generaal van de NVWA heeft toegezegd dat “Rapporten met daarin de namen van slachthuizen (…) binnenkort als eerste online [verschijnen]”[2]? Waarom wordt dat dan niet met het voorliggende besluit geregeld, en wanneer wordt daar wel in voorzien? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren verzoeken om een gedetailleerde planning voor openbaarmaking van de toezicht- en uitvoeringgegevens van elk van de verschillende sectoren waar de NVWA op moet toezien.

[1] NVWA, Waarom NVWA namen bekendmaakt: https://www.nvwa.nl/over-de-nvwa/hoe-de-nvwa-werkt/namen-bekend-maken-van-gecontroleerde-bedrijven-en-producten/waarom-nvwa-namen-noemt-van-bedrijven-of-producten

[2] NRC, 22 mei 2018, NVWA maakt inspectierapporten openbaar: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/22/nvwa-maakt-inspectierapporten-openbaar-a1603734

Interessant voor jou

Inbreng PvdD nader schriftelijk overleg risicoanalyse pluimveehouderij

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Behandelvoorbehoud EU-voorstellen voor het nieuwe GLB

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer