Inbreng Partij voor de Dieren SO informele Raad Buiten­landse Zaken (Gymnich) van 29 en 30 augustus 2014


20 augustus 2014

Inbreng Partij voor de Dieren SO informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 29 en 30 augustus 2014

Irak / Syrië

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren maken zich grote zorgen om de situatie van burgers in en rond de door IS gecontroleerde gebieden in Irak en Syrië. De hartverscheurende beelden van de vele duizenden mensen die slachtoffer zijn geworden van geweld hebben deze leden diep getroffen. De leden van de PvdD-fractie zijn zeer verontrust over de zorgwekkende humanitaire situatie, en vragen het kabinet gedetailleerder aan te geven op welke wijze het van plan is haar steentje bij te dragen aan het ledigen van deze nood. Is het kabinet bereid haar bijdrage aan het Rode Kruis substantieel te verhogen? UNHCR heeft aangekondigd dat er een grote hulpoperatie komt voor de meer dan een half miljoen gevluchte burgers in het noorden van Irak, waarbij onder andere een luchtbrug wordt ingezet om onder meer tenten te vervoeren. Ook zullen de komende dagen hulpkonvooien over de weg en per schip naar Irak gaan. Is het kabinet voornemens om een bijdrage te leveren aan deze inspanningen, en zo ja, op welke wijze?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren steunen de inzet van het kabinet om de verschrikkelijke wreedheden en ernstige mensenrechtenschendingen die door IS begaan worden, in het bijzonder gericht op bepaalde religieuze minderheden, goed te onderzoeken en de daders daarvan tot verantwoording te roepen. Zij willen graag weten welke rol het kabinet daarin voor Nederland ziet weggelegd. Tegelijkertijd willen zij ook aandacht vragen voor de situatie van soennitische burgers die zich bevinden in de door IS gecontroleerde gebieden en daar onder vuur liggen van Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Kan het kabinet bevestigen dat ook door het Iraakse leger en milities ernstige mensenrechtenschendingen worden begaan, waarover onder andere door Amnesty International wordt gerapporteerd? En zo ja, welke consequenties verbindt het kabinet daaraan? Deze leden hopen dat het kabinet de situatie van alle onschuldige burgers in Irak en Syrië in het oog blijft houden, en alle daders van mensenrechtenschendingen zal aanspreken, en waar mogelijk een rol zal vervullen in het onderzoeken van deze daden het vervolgen van de daders.

Het kabinet geeft aan om niet uit te sluiten ook op verzoeken voor wapenleveringen van de Koerdische regionale autoriteiten in te gaan. De leden van de Partij voor de Dieren willen daar graag nadere informatie over. Welke verzoeken met betrekking tot wapenleveringen ontvangt Nederland? Aan welke criteria worden dit soort verzoeken getoetst? Welk militair materieel is Nederland in staat en bereid om te leveren? Is het kabinet bereid om de Kamer te betrekken bij deze afweging? Op welke wijze wordt zeker gesteld dat geleverde wapens vanuit EU-lidstaten niet in verkeerde handen vallen? Tevens willen de leden van de Partij voor de Dieren graag een reflectie van het kabinet op de lange termijn effecten van het bewapenen van groeperingen in een instabiele regio, graag een reactie.

De leden van de PvdD-fractie lezen dat Nederland bij de vorige RBZ er aandacht voor heeft gevraagd dat fundamentele veranderingen in de Arabische wereld een van de grote uitdagingen voor de EU vormen voor deze generatie, vanwege de effecten die deze veranderingen en de huidige onrust kunnen hebben op de EU zelf. Bij dit punt zal tijdens de informele Raad langer stilgestaan worden. Welke insteek zal het kabinet daar hebben, vragen deze leden zich af? Zal de afhankelijkheid van de EU van fossiele brandstoffen, die voor een groot deel uit de Arabische wereld en Rusland komen onderwerp van gesprek zijn? Op welke wijze wil het kabinet dit onderwerp benaderen?

Afsluitend krijgen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren graag een reflectie van het kabinet op haar eigen verantwoordelijkheid voor de huidige volatiele situatie in Irak, gezien haar steun aan de inval van Irak in 2003. Graag een reactie.

Oekraïne / Rusland

De oplopende spanningen tussen het Oekraïense leger en de separatisten, en tussen Rusland enerzijds en de EU en de VS anderzijds baren de leden van de Partij voor de Dieren-fractie grote zorgen. De humanitaire situatie in de regio’s waar momenteel gevochten wordt, en met name in de steden Donetsk en Loehansk is zeer zorgwekkend. Burgers hebben geen mogelijkheid meer om te vluchten van het geweld, en te weinig voedsel, water en medicijnen. Humanitaire hulp bieden in dit gebied is lastig, maar wel noodzakelijk, deelt het kabinet die mening? Welke stappen ziet het kabinet voor zich om de burgers die dringend hulp nodig hebben te bereiken? Heeft het Rode Kruis voldoende fondsen tot haar beschikking om voldoende hulp te bieden wanneer dat voor deze organisatie mogelijk is?

Het baart de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren grote zorgen dat er vluchtende burgers worden gedood, zoals recent bij Loehansk. Beide strijdende partijen ontkennen verantwoordelijkheid hiervoor. Deelt het kabinet de mening dat het van groot belang is dat er onderzoek wordt ingesteld naar de toedracht van dit soort ernstige mensenrechtenschendingen? Welke bijdrage kan Nederland (in de toekomst) aan dit soort waarheidsvinding leveren? In de media wordt bericht dat het Oekraïense leger bezig zou zijn om mijnen te leggen op de enige weg waarover burgers nog Loehansk zouden kunnen ontvluchten. Kan het kabinet deze geruchten bevestigen? En zo ja, heeft het kabinet de regering in Kiev al aangesproken hierop, of is het bereid om dit op zeer korte termijn te doen?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren delen de mening van het kabinet dat de huidige situatie in Oekraïne en de Russische aanpak van de situatie een bedreiging zijn voor de Europese en internationale veiligheid. Welke consequenties verbindt het kabinet aan die vaststelling, ten aanzien van de situatie nu maar ook op de langere termijn in haar relatie met Rusland? Hoe beziet het kabinet de rol van de EU bij het ontstaan van het conflict in Oekraïne, gezien uitspraken van onder meer de Europese Commissie in aanloop naar het conflict in Oekraïne (maart 2014) ‘dat Oekraïne volwaardig EU-lidstaat moet worden’? Hoe beziet het kabinet het feit dat de Europese Commissie met laatstgenoemde uitspraak destijds niet de mening van Nederland vertegenwoordigde en wat gaat het kabinet doen om dergelijke uitspraken - die grote geopolitieke consequenties kunnen hebben - in de toekomst te voorkomen?

Rusland heeft momenteel extra sancties tegen westerse landen voorbereid, die in werking treden wanneer westerse landen extra sancties instellen ten aanzien van Rusland. De leden van de PvdD-fractie willen graag weten of het kabinet van mening is dat de EU-landen de komende tijd extra sancties tegen Rusland moet instellen, en zo ja, aan welke sancties dan?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO stand van zaken MH17

Lees verder

Bijdrage Thieme debat over de uitkomsten van de Europese Raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer