Inbreng Partij voor de Dieren Open­baar­making stal­re­gi­stratie


16 maart 2015

De veehouderij is de belangrijkste bron van stikstof uitstoot, wat zorgt voor verzuring en vermesting van de kwetsbare natuur. Gegevens daarover moeten volgens de Raad van State daarom worden aangemerkt als milieu-informatie, en openbaar zijn.

Het openbaar maken van deze informatie is ook belangrijk voor burgers, omdat zij direct getroffen worden door de stankoverlast en de gezondheidsrisico’s van veestallen. Deelt de staatssecretaris de mening van de leden van de PvdD-fractie dat burgers recht hebben op deze milieu-informatie? Zo ja, is de staatssecretaris bereid deze informatie actief openbaar te maken, bijvoorbeeld via een goed toegankelijke website? Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot het verdrag van Aarhus, waarin staat dat een ieder recht heeft op milieu-informatie en de uitspraak van de Raad van State hierover?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw en Visserijraad 16 en 17 maart

Lees verder

Inbreng SO implementatie EU-wijzigingsrichtlijnen prioritaire stoffen en grondwater

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer