Inbreng Partij voor de Dieren feite­lijke vragen Voedingsnota van de ministers van VWS en LNV


6 oktober 2008

Feitelijke vragen Kabinetsnota ‘Gezonde voeding, van begin tot eind’ (Voedingsnota) van de ministers van VWS en LNV

  1. Hoe verhoudt het voedingsadvies om meer vis te eten (1-2x per week) zich tot de teruglopende visbestanden ten gevolge van wereldwijde overbevissing?
  2. Hoe verhoudt het voedingsadvies om meer vis te eten zich tot de constatering van de Europese Commissie dat 80% van de Europese visbestanden zich inmiddels in de gevarenzone bevindt, waaronder tong, schol en tonijn.?
  3. Welke toename in de consumptie van vis is voorzien als gevolg van het voedingsadvies en zijn de ecologische gevolgen van deze toename doorgerekend? Zo ja, op welke wijze en wat zijn de resultaten? Zo neen, waarom niet?
  4. Waarom is in de Voedingsnota bij het advies om meer vis te eten geen enkele aandacht besteed aan natuur-, milieu- en dierenwelzijnaspecten, zoals een duurzaam aanbod in de supermarkten van niet bedreigde vissen en vis die niet op een schadelijke manier is gekweekt of gevangen of op dieronvriendelijke wijze is gedood?
  5. Wat zijn de concentraties aan PCB’s, dioxines en methylkwik in vette vis, en hoe verhouden deze zich tot de maximaal toegestane waarden voor deze stoffen?
  6. Op welke wijze is rekening gehouden met het feit dat hoe vetter de vis is, hoe hoger de concentraties aan gifstoffen zijn?
  7. Waarom is er in de Voedingsnota geen enkele aandacht besteed aan alternatieven voor visolie? Bent u bereid de Voedingsnota op dit punt te herzien, zodat aandacht wordt besteed aan het feit dat omega-3-vetzuren EPA en DHA van nature ook voorkomen in o.a. bepaalde algen- en zeewiersoorten? Zo neen, waarom niet?
  8. Waarom is in de Voedingsnota zo bescheiden gesteld dat ook zonder of met minder vlees een gezond voedingspatroon mogelijk is? Waarom wordt een voedingspatroon zonder of met minder vlees niet uitbundiger gepromoot in de Voedingsnota, gelet op het feit dat de regering in de begroting voor 2009 heeft aangegeven dat het verminderen van de consumptie van dierlijke eiwitten belangrijk is om de emissies van overige broeikasgassen te reduceren?
  9. Bent u bereid vermindering van de vleesconsumptie een (meer prominente) plaats te geven in de Voedingsnota, aangezien een dieet met minder of geen vlees belangrijke ecologische voordelen heeft, gezien het ruimtebeslag van de veehouderij? Zo neen, waarom niet?