Feite­lijke vragen en antwoorden over de tweede tranche uitvoe­rings­be­sluit crisis- en herstelwet


21 december 2010

Vragen en antwoorden van de cie I&M inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche)

1. Is het waar dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen de gemeenteraad nog steeds niet geïnformeerd heeft over haar verzoek de Florijnse As voor te dragen als project van nationale betekenis? Zo ja, hoe verhoudt die gang van zaken zich tot uw eerdere stelling dat projecten voor de Crisis- en herstelwet (Chw) gemeentelijk en provinciaal breed gedragen moeten worden?

De gemeenteraad is op 4 maart j.l. schriftelijk geïnformeerd over het indienen van de aanvraag de Florijnas aan te wijzen als lokaal project met nationale betekenis. Begin mei is de gemeenteraad nogmaals geïnformeerd naar aanleiding van schriftelijke vragen.

2. Acht u het denkbaar dat de verbrede A6 bij Almere (Weerwater) in aanmerking komt om 130-km/u weg te worden? Vindt u het denkbaar dat er in dat geval óók geen extra geluidsmaatregelen getroffen gaan worden? Vindt u het in zijn algemeenheid denkbaar dat snelheidslimieten worden verhoogd op wegdelen waar in het kader van de Chw uitzonderingsbepalingen voor geluid gelden?

De komende maanden onderzoek ik de mogelijkheden voor de (dynamische) verhoging van de maximumsnelheden op het hoofdwegennet. De maximumsnelheid op autosnelwegen gaat omhoog naar 130 km/h. Indien dit nodig is voor de luchtkwaliteit, geluidsbelasting of verkeersveiligheid, geldt een lagere maximumsnelheid. De situatie op de A6 bij Almere wordt in het bredere onderzoek voor het hele wegennet meegenomen.

3. Welke projecten en/of voorstellen zijn door bijvoorbeeld mede-overheden aan de regering voor opname in deze tweede tranche voorgesteld, maar zijn niet opgenomen in het Ontwerpbesluit? Kunt u per project/voorstel toelichten waarom dit is afgewezen?

Over veel projecten is contact geweest bij de totstandkoming van de 2e tranche van de amvb. Een groot aantal projecten is naar aanleiding hiervan onder de werkingssfeer van de amvb gekomen. Sommige als project, andere door toevoeging van categorieën aan bijlage 1 van de Chw. Daarnaast is voor enkele projecten , in overleg met de aanvrager,geconcludeerd dat ze niet onder de werkingssfeer van de Chw worden gebracht.

4. In het Ontwerpbesluit wordt in bijlage I van de wet de nieuwe categorie ‘provinciale en gemeentelijke wegen/spoorwegen’ benoemd. Worden onder deze categorie ook bruggen, tunnels, viaducten of andere infrastructurele inpassingen ten behoeve van wegen en spoorwegen bedoeld? Kan dit worden gewijzigd en verruimd naar ‘provinciale en gemeentelijke infrastructuur (bv wegen, spoorwegen, bruggen, tunnels, viaducten)’?

In de categorie ‘provinciale en gemeentelijke wegen/spoorwegen’ worden inderdaad die zaken die deel uitmaken van het profiel van de weg bedoeld, dus ook bruggen, tunnels, viaducten of andere infrastructurele inpassingen.

5. Bijlage II van de Chw is gereserveerd voor projecten met rijksbetrokkenheid. Kan bijlage II van de voor projecten met rijksbetrokkenheid ook worden opengesteld voor regionale gebiedsontwikkelingsprojecten, met draagvlak bij de betreffende provincie en gemeente? Zo nee, kunt u uiteenzetten waarom niet is gekozen om bijlage II ook open te stellen voor regionale gebiedsontwikkelingsprojecten die bijdragen aan het stimuleren van de economie, het creëren van innovatie en het verhogen van duurzaamheid?

Navraag heeft geleerd dat voor gebiedsontwikkelingsprojecten in algemene zin veel wordt verwacht van de bestuursrechtelijke versnellingen opgenomen in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Chw. Gekozen is daarom voor het uitbreiden van de categorieën van bijlage 1 in de amvb en de veegwet. Doel hiervan is meer projecten de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de bestuursrechtelijke voordelen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. De door u genoemde projecten vallen in belangrijke mate binnen de categorieën van bijlage 1 en kunnen daardoor zonder tussenkomst van het rijk gebruik maken van de voordelen van hoofdstuk 1 van de Chw.

6. Zijn de definitieve plannen en de financiering al helemaal rond voor de gebiedsontwikkelingsprojecten die nu aan de CHW worden toegevoegd? Kunt u per project specificeren in welke mate dat het geval is? Kunt u uitsluiten dat de projecten die nu toegevoegd worden niet haalbaar zullen blijken te zijn?

De plannen en de financiering van de projecten die aan de Chw worden toegevoegd zijn niet in alle gevallen rond. Aanwijzing in de Chw betekent alleen dat deze gebiedsontwikkelingsprojecten gebruik kunnen maken van de voordelen van de Chw. Het maken van plannen en het financieren van gebiedsontwikkelingsprojecten is de verantwoordelijkheid van de betreffende gemeente en niet van het rijk. In de betreffende plannen van de gemeente zal ook de financiële haalbaarheid aan de orde komen.

7. Op welke wijze voldoet het project Spoorzone Delft aan de criteria “duurzaam en innovatief”? Welke inspanning wordt daarvoor geleverd?

Projecten komen in aanmerking voor toevoeging aan bijlage II indien zij bijdragen aan de doelstellingen van de Crisis- en herstelwet; versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten, teneinde bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis. Hoewel “duurzaam en innovatief” geen wettelijke criteria zijn voor toevoeging aan bijlage II, kan worden vastgesteld dat het project Spoorzone Delft bijdraagt aan een duurzame en innovatieve ontwikkeling van het centrum van Delft.

8. Wordt in de plannen voor Buiksloterham vastgelegd dat, voordat de woningen en kantoren worden opgeleverd, het afvalpunt verplaatst dient te zijn, en de locatie zo nodig gesaneerd is? Zo nee, wat zijn dan de risico’s voor de volksgezondheid? Worden de toekomstige bewoners hierover geïnformeerd?

Het maken van het gebiedsontwikkelingsplan voor Buiksloterham is de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Gezondheidsrisico’s betreffen vooralsnog de mogelijkheid van het tijdelijk afwijken van de normstelling voor geluid. Voor wat betreft het informeren van toekomstige bewoners inzake dit plan: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

9. Op welke termijn zal de milieucirkel van het recyclingbedrijf verdwenen zijn? Welke overlast zal er in de tussentijd zijn? Zal de milieuoverlast van het recyclingbedrijf verdwenen zijn zodra de nieuwe bewoners hun intrek gaan nemen? Welke garanties bestaan daarvoor? Wordt in de plannen voor Maasdonk vastgelegd dat voordat de woningen worden opgeleverd het recyclebedrijf is uitgeplaatst, en de locatie zo nodig is gesaneerd? Zo nee, wat zijn dan de risico’s voor de volksgezondheid? Worden de toekomstige bewoners hierover geïnformeerd?

Binnen tien jaar na vaststelling van het gebiedsontwikkelingsplan door de gemeenteraad van Maasdonk zal de milieucirkel van dat bedrijf verdwenen moeten zijn Garanties daarvoor betreffen de maatregelen die in het gebiedsontwikkelingsplan worden vastgelegd. Gezondheidsrisico’s van dit specifieke bedrijf betreffen vooralsnog de mogelijkheid van het tijdelijk afwijken van de normstelling voor geluid. Voor wat betreft het informeren van toekomstige bewoners inzake dit plan: afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

10. Welke maatregelen worden genomen ten behoeve van de optimale milieukwaliteit bij de verbreding en verlaging van de A6? Welke garanties worden er gegeven met betrekking tot de luchtkwaliteit en geluidshinder? Welke voorinvestering in geluidswerende maatregelen had er gedaan moeten worden, en wat is de reden dat deze niet haalbaar zou zijn? Welke gevolgen heeft dit voor omwonenden?

Het vaststellen van het gebiedsontwikkelingsplan voor Almere Centrum Weerwater is de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Almere. In het gebiedsontwikkelingsplan worden de benodigde maatregelen opgenomen om te voldoen aan de geldende milieunormen.

11. Wordt er ook gedacht aan groene geluidsschermen die schadelijke stoffen helpen af te vangen? Is het mogelijk deze verplicht te stellen?

Ik neem aan dat deze vraag gaat over Almere Centrum Weerwater? Het maken van het gebiedsontwikkelingsplan voor Almere Centrum Weerwater is een verantwoordelijkheid van de gemeente Almere. Het is derhalve voor mij niet mogelijk iets te zeggen over het gebruik of verplicht stellen van groene geluidsschermen.

12. Er wordt gesteld dat de recessie de programmering van de gebiedsontwikkeling bij Almere onder druk zet. Betekent dit dat de financiering van de plannen nog niet rond is? Zo ja, waarom wordt het project dan opgenomen in de CHW? Is dat niet tegen de geldende afspraken hierover?

Ik heb geen aanwijzingen om te twijfelen aan de redenen voor Almere om dit project aan te melden als experimenteel ontwikkelingsgebied in het kader van de Chw. Financiering van de plannen en van de maatregelen in het gebiedsontwikkelingsplan is een verantwoordelijkheid van de gemeente Almere.

13. Welke garanties zijn er dat de benodigde daling van geluidshinder in Doetinchem behaald zal worden? Welke sancties zijn er mogelijk indien de geplande verlaging niet binnen 10 jaar gehaald wordt? Is er overleg geweest met omwonenden over de aanvaardbaarheid van het jarenlang handhaven van een te hoge geluidsbelasting?

Het maken van het gebiedsontwikkelingsplan voor Hamburgerbroek is de verantwoordelijkheid van de gemeente Doetinchem. Het is derhalve voor mij niet mogelijk iets te zeggen over eventueel overleg met omwonenden. Wel is in de Chw geregeld dat na vaststelling van het bewuste gebiedsontwikkelingsplan maximaal tien jaar kan worden afgeweken van in datzelfde plan nader aangeduide normen. In het gebiedsontwikkelingsplan moet worden aangegeven op welke manier men aan de normen gaat voldoen.

14. Op welke termijn zal de milieucirkel van het recyclingbedrijf verdwenen zijn? Welke overlast zal er in de tussentijd zijn? Zal de milieuoverlast van het recyclingbedrijf verdwenen zijn zodra de nieuwe bewoners hun intrek gaan nemen? Welke garanties bestaan daarvoor?

Gaat het hier om hetzelfde bedrijf als in vraag 9? In dat geval verwijs ik graag naar mijn antwoord op die vraag.

15. Waarom wordt de ontwikkeling in Soest al opgenomen in de CHW als er kennelijk nog geen uitgewerkte eenduidige plannen bestaan, en er geen duidelijke ideeën zijn over hoe de noodzakelijke verlaging van de milieudruk bereikt zal gaan worden? Is dit niet erg voorbarig?

Nee, dat is niet voorbarig. Aanwijzing in het kader van de Chw vereist niet dat tot in details inzicht bestaat in de wijze hoe aan de wettelijke vereisten kan worden voldaan. Invulling is een taak van de gemeente, niet van het rijk.

16. Wat wordt er bedoeld met een ‘mensenpark’? Heeft de verhuizing van het dierenpark consequenties voor het dierenwelzijn? Zo ja, welke? Zo nee, waar baseert u dat op?

‘Mensenpark’ staat voor de visie die de stedenbouwkundige Ashok Bhalotra o.a. op basis van ideeën van inwoners heeft geformuleerd voor de herinrichting van de Hoofdstraatlocatie (de huidige dierentuinlocatie). Belangrijkste kernwoorden uit de visie zijn: het openbare en groene karakter van het park handhaven, bouwen (wonen en kleinschalige bedrijvigheid) op de voetprint van de huidige bebouwing (de huidige paviljoens en nachtverblijven), flexibele functionele invulling, bijzondere architectuur en duurzaamheid.

De inrichting van de nieuwe locatie van het Dierenpark Emmen is geen onderdeel van het project Atalanta. Dit is de verantwoordelijkheid van het Dierenpark Emmen en niet de gemeente Emmen Voor vragen over de consequenties van de verhuizing voor het dierenwelzijn verwijs ik u naar de Dierentuin Emmen.

17. Op welke manier wordt duurzaamheid ingevuld bij het project Atalanta? Waarom wordt dit project opgenomen in de CHW?

De provincie Drenthe maakt zich sterk voor een substantiële vermindering van de uitstoot van CO2. Tevens vervult zij op het gebied van klimaatverandering en energie een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van kennis en innovatie. Met het programma Klimaat en Energie wordt invulling gegeven aan deze ambitie. Duurzaamheid, innovatie en kennis zijn naast (ruimtelijke) kwaliteit leidraad voor de totale gebiedsontwikkeling Atalanta. Duurzaam wordt ingevuld volgens het concept van Eco-effectiviteit (het goede doen, het slechte achterwegen laten).

Het project Atalanta is een integrale gebiedsontwikkeling en bestaat uit een aantal deelprojecten w.o.: parkeergarage (inmiddels gerealiseerd), tunnel Hondsrugweg en bijkomende infrastructuur, bouw theater, realisatie verbindingsplein incl. integratie van de huidige traverse en de herontwikkeling van de Hoofdstraatlocatie. Het project Atalanta wordt opgenomen in de Chw om alle deelprojecten de mogelijkheid te geven te profiteren van de voordelen van de Chw.


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Notaoverleg MIRT (Water)

Lees verder

Mondelinge Vragen Ouwehand n.a.v. de uitzending van Zembla d.d. 8 januari jl. over gif in de Bollenstreek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer