Bijdrage Thieme dertigle­den­debat verbreding A27 Amel­is­weerd


17 januari 2013

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter, wat zou het geweldig nieuws zijn voor de omwonenden van Amelisweerd én voor de bewoners van Amelisweerd, mensen en dieren, wanneer de bezuiniging op het infrastructuurfonds van 250 miljoen Euro voor 2013 gevonden worden bij Amelisweerd en op het Blankenburgtracé. Het geld ligt op straat! Bredere files hebben geen enkele zin, wanneer we nog zoveel verbetermogelijkheden hebben bij het openbaar vervoer en wanneer we zien dat de congestie op de wegen sowieso afneemt als gevolg van het Nieuwe werken.

Tijdens het Algemeen Overleg op 11 december heeft mijn fractie, evenals de fracties van D66, ChristenUnie en de PvdA, gevraagd om een brede onderzoeksopzet voor de commissie die zich bezig houdt met de plannen rond Amelisweerd: betrek ook de effecten op natuur, luchtkwaliteit en geluidshinder in het onderzoek. En waar het om verkeers- en vervoersaspecten gaat, breng veel meer de mogelijkheden en gevolgen van alternatieve scenario's in beeld, zoals die van een meer realistische lagere economische groei, en meer ambitie op het gebied van het Openbaar Vervoer. Grote delen van de regio zijn nog steeds buitengewoon slecht ontsloten via het openbaar vervoer. De bussen naar de Utrechtse Uithof, die zich, zo omschreef Tijs van den Boomen het in de NRC het afgelopen week zo mooi, “als een kudde olifanten langzaam naar de campus aan de noordkant van de stad voortbewegen”, zitten aan hun absolute maximum. Wie Utrecht wil ontlasten, verbetert het OV en ontmoedigt het particulier autoverkeer, stimuleert dat althans niet meer dan in de afgelopen jaren al het geval was.

Voorzitter, de Partij voor de Dierenfractie wil een beoordeling van het maatschappelijke rendement van kosten en baten wanneer de A27 en de bak door Amelisweerd al dan niet wordt verbreed. Tijdens het overleg deed de minister daarover duidelijke toezeggingen, wij willen graag weten hoe het daarmee gesteld is. We waren ronduit verbaasd toen duidelijk werd dat de minister de onderzoekscommissie met haar eigen oude boodschappenlijstje op pad heeft gestuurd. Alsof er helemaal niet met de Kamer was overlegd en ze niets aan de Kamer had toegezegd! De minister speelde het dus hard: alleen een motie van de Kamer zou haar nog op andere gedachten kunnen brengen. Helaas heeft de motie van D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren geen meerderheid gekregen omdat de PvdA het toen nog af liet weten. Voorzitter, toen werd ons duidelijk dat de PvdA zich destijds heeft laten terugfluiten door de VVD. Nu het CPB heeft duidelijk gemaakt dat het regeerakkoord is gedomineerd door de verlanglijstjes van de VVD is het tijd voor een herbezinning binnen de PvdA fractie. In het regeerakkoord staat wel dat er 250 miljoen bezuinigd moet worden op infrastructuur, niet dat er een bredere tunnelbak moet komen bij Amelisweerd. Wat let de PvdA om eindelijk weer eens een eigen koers te gaan varen in deze vrije kwestie?

Het onderzoek is nog in volle gang, maar wij zijn er niet gerust op. We willen vandaag nogmaals de verzekering van de minister dat op dit moment een breed onderzoek plaatsvindt waarin de effecten op de natuur, de luchtkwaliteit en het geluidshinder en alle alternatieve scenario’s die niet uitgaan van de asfaltoptie worden meegenomen.

Voorzitter, de economische prognoses waarop de plannen zijn gestoeld, zijn allang achterhaald. Het autogebruik neemt af. Om de mobiliteit en de bereikbaarheid op peil te houden moeten fiets en OVnetwerk fors worden verbeterd. Doorrekening heeft bewezen dat fiets en OV de groei van de mobiliteit zelfs in het scenario met hoge economische groei kunnen opvangen. Voorzitter, nu is de tijd gekomen dat we op een andere manier naar mobiliteit gaan kijken. Geen business as usual meer, maar nieuwe wegen inslaan. Niet voor auto’s, maar voor fietsen, bussen en treinen…

En voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Begroting Economie en Innovatie

Lees verder

Bijdrage Thieme debat Begroting landbouw en natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer