Bijdrage Thieme Debat Rege­rings­ver­klaring (tweede termijn)


27 oktober 2010

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Thieme: Voorzitter. Ik dank de MP voor de beantwoording van onze vragen in eerste termijn.
De MP heeft daarin zijn Groenrechtse agenda die hij in 2008 aankondigde in eerste termijn nog steeds niet helder gemaakt en ik heb daarom een aantal aanvullende vragen en moties.

De MP geeft aan dat hij de rekening van het huidige beleid niet wilt doorschuiven naar toekomstige generaties, maar hij beperkt zich om onduidelijke redenen tot de rekeningen die direct samenhangen met het begrotingstekort. Kan de MP in tweede termijn alsnog in gaan op de vraag waarom hij alleen in termen van geld denkt als het gaat om het niet mogen doorschuiven van rekeningen naar toekomstige generaties.

Voorzitter, het met de kaasschaaf frustreren van de regeling die ethisch beleggen fiscaal minder oninteressant maakt, staat haaks op alles waar dit kabinet voor zegt te staan. De betrouwbare overheid, voorzitter, liet in 2007 via toen nog staatssecretaris de Jager de groenregeling evalueren. In die evaluatie staat dat “de uitvoering van de regeling Groen beleggen effectief en efficiënt is. Dat de kosten van de uitvoering laag zijn en dat er geen argumenten gevonden zijn om de taakverdeling en de procedures aanmerkelijk aan te passen. Welke andere regeling maakt het mogelijk om 1 euro van de overheid te laten leiden tot 40 euro innovatieve duurzame investering, en dat volgens CE Delft weer leidt tot een milieuwinst van 65 euro?

Waarom laat dit kabinet de milieu-onvriendelijke vrijstelling van rode diesel bestaan? Waarom een laag BTW tarief in stand houden voor de milieu-onvriendelijke teelt van siergewassen, terwijl dit tweemaal zoveel kost als afschaffing van de Groenregeling oplevert? Dat klinkt niet als een stroomlijning van de belastingwetgeving, maar als een keiharde ontgroening van beleid, zelfs als die ontgroening meer kost dan het oplevert.

Voorzitter, dit kabinet gaat fors bezuinigen op de natuur. Heel onverstandig, zowel voor onze leefomgeving als voor ons huishoudboekje op de lange termijn. Als het kabinet zegt dat het op peil houden van biodiversiteit belangrijk is, is toch wel het minste dat je mag verwachten dat onze bestaande natuurgebieden in elk geval behouden blijven, zeker als niet langer wordt geïnvesteerd in nieuwe. Vandaar de volgende motie.

Voorzitter, de Groenrechtse premier Rutte is een dierenvriend, zo hebben we hem horen zeggen dat “het stapelen van varkens een mensonwaardige manier van veehouderij is” en dat “Consumenten die 1 euro betalen voor een pond gehakt de kop in het zand steken als ze menen dat dit vlees diervriendelijk geproduceerd kan zijn”. en ook vandaag weer mochten we constateren dat hij de slachtmethoden voor kippen en varkens afschuwelijk vindt. In eerste termijn heeft de premier gezegd dat er ruimte is om te discussiëren over de vee-industrie. Daar ben ik blij om. Maar omdat wij van mening zijn dat ons land zich in die discussie niet mag verschuilen achter Europa -dat zal ook de coalitiepartner PVV toch niet willen, die ziet weinig in Europa.

Ik hoop dat de premier deze motie als steun in de rug zal beschouwen voor zijn beloftes voor een diervriendelijker veehouderij.