Bijdrage Thieme AO ganzen­pro­ble­matiek en wild­beheer


22 december 2011

Marianne Thieme: In onze samenleving is grote aandacht voor veiligheid en dierenwelzijn. En dat zijn bij uitstek de onderwerpen waar dit kabinet oog voor heeft, blijkt uit de brieven. De plannen ten aanzien van de veiligheid rond Schiphol zijn kortzichtig, lossen niets op en gaan volstrekt in tegen wet- en regelgeving. Het beleid van de afgelopen jaren, waarbij boeren voor ganzen zeer aantrekkelijke voedselgewassen mochten telen bij de luchthavens terwijl dat in landen als de Verenigde Staten verboden is; waarbij jagers alle ruimte kregen om vossen te schieten, nota bene de natuurlijke vijand van de gans, hebben gezorgd voor een onveilige en dieronvriendelijke situatie. Maar voorzitter, wat zegt dit kabinet: we hebben de dieren succesvol beschermd maar daarmee zijn de mensen in gevaar gebracht en de boeren in problemen. Een gotspe voorzitter.
Dit kabinet negeert de wettelijke opdracht om eerst alle mogelijke maatregelen te nemen om ganzen te verjagen alvorens de jagers en vergassers op de ganzen af te sturen. Hoe legitimeert het Kabinet dit?

Afschot en vergassing heeft geen enkele zin. Op Texel is dit middel ingezet en het effect bleek nihil: binnen enkele weken was de ganzenpopulatie weer op het oorspronkelijke peil. Graag een reactie. Is de staatssecretaris bekend met het feit dat ganzen bij vergassing snakkend naar lucht proberen weg te komen en het op z’n minst een minuut duurt voordat het dier zijn bewustzijn verliest? Heeft hij dit meegewogen? Of heeft hij bewijs dat dit helemaal niet stressvol en pijnlijk is?Op basis waarvan komt de staatssecretaris tot zijn oordeel? De staatssecretaris spreekt over de mogelijkheid van bedwelming vooraf. Hoe ziet de staatssecretaris dit voor zich? Voorzitter, vergassen van dieren in het wild mag niet in Europa. Dat moeten we zo houden.

Mijn fractie betreurt het dat de aangenomen motie van de SP (32710-11 XIV) niet is uitgevoerd. De door de Dierenbescherming aangedragen alternatieven voor afschot zijn niet doorgerekend. Waarom niet? Nota bene de door boeren uitgeroepen landbouwinnovatie van het jaar van onderzoeker Van Liere, (ganzenverjagen met bewegend draad) is niet eens serieus overwogen. Graag alsnog uitvoering van de motie.

Waarom wordt er zo marginaal gesproken in de brief over landschapsinrichting, terwijl zeer aannemelijk is dat dit een uitstekende oplossing is om gebieden minder aantrekkelijk te maken voor ganzen?

Waarom kiest het kabinet niet voor een meer structurele oplossing door het aangaan van convenanten met de boeren in de omgeving van Schiphol waarbij de keuze in de te verbouwen gewassen tegen een reële vergoeding beperkt wordt tot gewassen die ganzen niet lusten, zoals energiegewassen. Waarom geen verplichting om oogstresten onder te ploegen? Ik overweeg een motie op dit punt.

Waarom mag er nog steeds op de vos gejaagd worden, dé natuurlijke vijand van de gans?

En waarom lees ik niets in de brief over de oplossing om van Schiphol de grootste zonnekrachtcentrale ter wereld te maken door de graslanden vol te zetten met zonnepanelen? Een reëel alternatief, dat is onderzocht door de Pierson Foundation.

Voorzitter, er is geen draagvlak voor het kabinetsbeleid. Waarom wordt in de brief van de staatssecretaris niets gezegd over de onenigheid binnen de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen ? Niet alleen de Vogelbescherming heeft zich tegen het convenant gekeerd, maar ik heb begrepen ook LTO en Natuurmonumenten. Kan de staatssecretaris dit bevestigen? Kan de staatssecretaris mij vertellen waarom de Vogelbescherming ongelijk heeft als zij stelt dat zijn beleid van massale afschot leidt tot een hoger risico van vogelaanvaringen door toename van onvoorspelbaar vlieggedrag?

Voorzitter, we spreken vandaag ook over jagers die het niet zo nauw nemen met de regels. Zit daar de affiniteit van de staatssecretaris die eerder ook boeren opriep de regels maar “in stilte” te omzeilen?

De staatssecretaris heeft er schande van gesproken, dat dergelijke misstanden plaatsvinden. Welnu, Wat gaan we er concreet aan doen? Nu zegt de staatssecretaris zelf in de brief, die we gisteren ontvingen, dat sociale controle een speerpunt dient te worden, opnieuw zonder concreet te worden. Om de staatssecretaris op weg te helpen, noem ik twee eenvoudig te realiseren voorstellen: het openstellen van de kroondomeinen voor het grote publiek, en het inzetten van de dierenpolitie in het veld om op de jacht toe te zien.
Want een jager die zichzelf controleert en disciplineert, zoals de staatssecretaris wil, dat is geen democratie, maar een vrijbrief voor gewapende hobbyisten. Graag een reactie van de staatssecretaris op beide voorstellen.

Naar aanleiding van het algemeen overleg heeft Marianne Thieme de volgende moties ingediend:

- Motie Thieme over het niet plaatsen van de grijze gans en kolgans op de jachtlijst
- Motie Thieme over structurele aanpak luchtvaartveiligheid
- Motie over uitstel van ontheffingsaanvraag voor het doden van wilde dieren met koolzuurgas
- Motie Thieme over het in 2012 openstellen van Kroondomein Het Loo
Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO PAS-Natura 2000

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO AWACS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer