Bijdrage Ouwehand AO AWACS


22 december 2011

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik las op twitter dat iemand had gezegd "de eerstvolgende CDA'er die begint over het aanzien van de politiek, die lach ik maar gewoon heel hard uit". Die tweet had betrekking op de benoeming van Piet Hein Donner als
vicepresident van de Raad van State, maar ik dacht: die tweet zou ook kunnen slaan op de minister en staatssecretaris -- ook van CDA-huize -- als het gaat om het AWACS-dossier. Dit is natuurlijk geen vertoning! De overheid hoort te staan voor haar bevolking en voor haar kwetsbare natuur. Een kabinet dat " afspraak is afspraak" nogal hoog in het vaandel draagt, kan het echt niet maken om na 33 jaar nog steeds om de brij heen te draaien. Voorgaande sprekers hebben al uitgebreid gememoreerd hoelang het dossier al loopt, welke afspraken zijn gemaakt, welke moties zijn aangenomen en welke beloften zijn gedaan. Daar sluit ik me bij aan. Ik wil de minister op het hart drukken dat de GGD tot de conclusie komt dat de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door de AWACS, kan leiden tot negatieve effecten op de volksgezondheid. Hij moet die conclusies kennen: hartinfarcten, verhoogde bloeddruk, slaapproblemen, gehoorschade. Kortom, er zijn ernstige klachten van mensen.
Mensen ervaren die klachten ook als ernstig, zo blijkt uit het onderzoek.

En waarvoor? Voor zwaar verouderde toestellen van de NAVO die alle normen overschrijden en die, wat de Partij voor de Dieren betreft, ook totaal overbodig zijn. Daar zetten we in dit land kennelijk alles voor opzij. Een rommelige nimby-procedure is afgekeurd, 6 ha bos is onterecht gekapt en niemand begreep waarom het Duitse bos tussen de landingsbaan en het gekapte bos wel bleef staan. Een werkelijk totaal onbegrijpelijke gang van zaken! Nu lijkt het erop dat de bewindspersonen wederom willen gaan kappen, terwijl het beloofde herstel nog niet eens is gerealiseerd. Dat mag niet gebeuren. Wilde kamperfoelie, kleine maagdenpalm, reeën, steenmarters, kleine ijsvogelvlinders en de kramsvogel zullen als het aan de staatssecretaris en de minister ligt, hun plekje moeten afstaan aan oorlogstuig. Lawaaimachines en brutaal machtsvertoon, zo noemt de Partij voor de Dieren dat.

De heer Holtackers (CDA): Mevrouw Ouwehand spreekt met grote woorden over het CDA. Hoe beoordeelt zij nu mijn heel concrete suggestie om aan de minister een toezegging te vragen om het budget voor die aanplant gewoon rechtstreeks over te maken aan de gemeente Onderbanken voor herstel en aanplant van een bos?

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dat vond ik een heel mooie suggestie. Ik wil de heer Holtackers ruimhartig toegeven dat er uitzonderingen zijn op de regel dat CDA-politici de afgelopen periode het aanzien van de politiek niet verder hebben geholpen. Laat ik hetvoorzichtig zeggen! Het voorstel dat nu uit de CDA-fractie komt, vind ik prachtig. Wij weten uit eigen ervaring dat je binnen een week een bos kunt planten. Dus ik zou zeggen: aan de slag ermee!

Voorzitter. Ik rond af. Ik heb al gezegd dat de aangerichte schade van de illegale kap nog niet hersteld is, ondanks alle beloften. Dat moet nu gebeuren. Ik wil een toezegging op dat punt horen. Ik ben voorts benieuwd naar de reactie van de bewindslieden op het voorstel van de CDA-fractie. Er moet een invliegverbod komen. Dat moet ingaan op 1 januari 2012. Het pesten van de bevolking, met oneindige oefenrondjes boven hun hoofden, met alle gevolgen van dien, moet afgelopen zijn. Actie, nu!

[...]

Interupties:
Mevrouw Ouwehand (PvdD): Toen ik de minister zojuist hoorde zeggen "het gaat wel om veiligheid", dacht ik: lekker bondgenootschap dat mensen opzadelt met hartinfarcten, verhoogde bloeddruk, slaapproblemen en gehoorschade. Laten we dat aspect van veiligheid niet onder het tapijt vegen! Ik ben volgens mij de achtste op rij die vraagt om concretisering. Ik sluit me aan bij de andere woordvoerders. Als de minister de Kamer krediet vraagt voor zijn voorspelling dat hij zelf een reëel uitzicht heeft op een daling van 35%, dan zal hij dat echt moeten kwantificeren. Anders ziet hij maatregelen en verzint hij er zelf bij dat het reëel is dat die 35% geluidsreductie zullen opleveren, terwijl hij dat met de Kamer dus kennelijk niet kan delen.

Minister Hillen: Mevrouw Ouwehand brengt een aantal dramatische argumenten in beeld. Die kan ik natuurlijk met andere dramatische argumenten pareren. Ik denk dat we zo niet met elkaar moeten debatteren. Het gaat erom dat we met elkaar proberen een probleem op te lossen. Ik heb uitdrukkelijk geen aanspraak gemaakt op het feit dat de afgelopen jaren het aantal vliegbewegingen en het aantal decibellen is verminderd. Dat is misschien gebeurd door een samenloop van toevallige omstandigheden, maar dat heeft er wel toe geleid dat de leefbaarheid in de omgeving dan misschien nog niet optimaal is geworden, maar dat het aantal klachten wel dramatisch is gedaald. Het beeld moet niet zo zijn dat het nu een hel is en dat er, als er niet heel snel iets gebeurt, de meest vreselijke dingen zullen gebeuren. De wissel die op de mensen van Onderbanken wordt getrokken, is fors. Dat heb ik gezegd. Die is de afgelopen jaren al veel minder geweest dan daarvoor. In de tijd dat de motie-Jansen c.s. werd aangenomen, was de wissel die getrokken werd zwaarder. Ik geef toe dat het toevallige omstandigheden zijn waardoor het geluid is verminderd, maar we hebben in de tussentijd wel geprobeerd om bij de NAVO de knop om te krijgen. Dat is gelukt. Daardoor komen we binnen bepaalde marges tot een samenstel van maatregelen dat in ieder geval de geluidsreductie van 35% geeft. Ik zeg tegen de Kamer: die halen we dat jaar en het meten zal dat uitwijzen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik constateer dat het medeleven van de minister met de omwonenden niet veel voorstelt als hij niet hardmaakt wat hij ook echt voor hen gaat doen. De Partij voor de Dieren gaat het krediet niet geven als we niet gekwantificeerd krijgen hoe die 35% tot stand komt. Ik wijs de minister op de mogelijkheid van de binnenvliegregeling. De minister heeft een voorstel van de PVV op dat punt wat makkelijk afgedaan, maar hij kan wel gebruikmaken van die regeling. Hij kan tegen de NAVO zeggen: we baseren ons op de afspraken die we gemaakt hebben en maken nu gebruik van die mogelijkheid.

Minister Hillen: Ik weet niet of mevrouw Ouwehand precies weet wat er gebeurt als je de binnenvliegregeling gaat toepassen. Dan kan de NAVO of dan kunnen landen die lid zijn van de NAVO, dezelfde eisen aan ons stellen. Dat wil zeggen dat onze vliegtuigen niet meer kunnen landen, dat onze vliegtuigen niet meer over andere landen heen kunnen vliegen.Mevrouw Ouwehand heeft geen idee wat je losmaakt als je binnen de NAVO met dat soort maatregelen ten opzichte van elkaar gaat werken. Dat is de bijl aan de wortel van het bondgenootschap.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Maar het is een aangenomen motie.

Minister Hillen: In de aangenomen motie staat dat het geluid moet worden gereduceerd. Dat krijgt de Kamer. De motie wordt uitgevoerd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO ganzenproblematiek en wildbeheer

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO AWACS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer