Bijdrage Teunissen over Vreem­de­lingen- en Asiel­zaken


3 juni 2021

Voorzitter. De illegale pushbacks zijn onacceptabel. Over de betrokkenheid van Frontex moet echt de onderste steen boven komen. Wij steunen dan ook van harte de motie van de heer Ceder. Die hebben wij ook medeondertekend. Dat werd niet vermeld, maar bij dezen alsnog.

Voorzitter. Het is goed dat het kabinet naar grondoorzaken van migratie wijst, maar dat lijkt mij slechts een dekmantel om het ontwikkelingsbudget in te zetten voor het voorkomen van migratie naar Europa. Er is nog niemand die zegt: we dragen zelf aan de grondoorzaken bij, terwijl die erkenning juist het startpunt zou moeten zijn van het oplossen van de problemen.

De Nederlandse en Europese handelspolitiek met haar neoliberale vrijhandelsverdragen en de delving van conflictgrondstoffen leiden tot toenemende instabiliteit in kwetsbare regio's. Het erkennen en acteren op deze belangrijke grondoorzaken zou een van de pijlers van het Europese migratiebeleid moeten zijn. Daarom deze motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het adresseren van de grondoorzaken van migratie onderdeel is van de inzet van het kabinet voor het Europese asielbeleid;

overwegende dat de Europese handelspolitiek klimaatverandering aanjaagt en lokale economie├źn schade toebrengt;

verzoekt de regering in het kader van de herziening van het Europese asielbeleid bij de JBZ-Raad te verzoeken het effect van de Europese handelspolitiek op migratiestromen in kaart te brengen en de Europese Commissie te vragen voorstellen te formuleren om dit tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.