Bijdrage Teunissen aan debat over klimaat­ak­koord voor de bebouwde omgeving


22 april 2021
Het wil, zacht uitgedrukt, nog niet echt vlotten met het klimaatneutraal maken van de woningvoorraad. Pas 614 van de 50.000 woningen zijn van het gas af. Voor de Partij voor de Dieren komt dit niet als verrassing, aangezien een kapotgepolderd klimaatakkoord aan dit beleid ten grondslag ligt. En in een volle polder verdrinkt men. Ik zal dit toelichten.

Allereerst zet dit kabinet in op alle bebouwing gasvrij maken. Dit vindt de Partij voor de Dieren ook een heel goed idee, maar het kabinet verliest het doel uit het oog: het zo snel mogelijk terugdringen van zoveel mogelijk CO2-uitstoot, waarbij aardgas wordt vervangen door een hernieuwbare, schone bron. Bij de bespreking van het Klimaatakkoord waarschuwde de Partij voor de Dieren al en inderdaad, overal wordt juist ruimte gegeven aan vervuilende bronnen als alternatief voor aardgas. Denk aan de biomassacentrales die met subsidie van de overheid overal verrijzen, en vervuilender zijn dan aardgas. Ook van fossiele restwarmte wordt gretig gebruik gemaakt als zogenaamd duurzaam alternatief voor restwarmte. Op de Maasvlakte wordt achter de schermen hard gewerkt aan de omstreden Warmterotonde die een groot deel van Den Haag en Rotterdam zou moeten gaan verwarmen. Het probleem is dat je met fossiele restwarmte een lock-in creëert. Door burgers voor de verwarming van hun huizen afhankelijk te maken van restwarmte uit de raffinaderij van Shell, kan de raffinaderij blijven bestaan en langer blijven uitstoten. De afschrijftermijn van warmtenetten is zo’n 50 jaar. Dus als je die aanlegt moet je het wel goed doen en burgers niet nog decennia afhankelijk maken van fossiele restwarmte. Die tijd hebben we niet. Het gevolg van het gepolder, voorzitter, is dat de woningvoorraad zich nu in een schijntransitie bevindt. En dat kunnen we ons, gezien de urgentie van de klimaatcrisis, niet veroorloven. Fossiele restwarmte wordt nu zelfs meegeteld als hernieuwbare energie! Is de minister met ons van mening dat het verspilde tijd en geld is als de ene fossiele bron voor de andere wordt vervangen? Welke stappen gaat zij zetten om tot een echte transitie te komen? Hoe gaat de minister daar steviger op sturen?

Waar een enorme kans ligt, is woningen energiepositief te maken. Doordat woningen meer energie produceren dan je nodig hebt lever je een deel terug aan het net. Hiermee lever je een positieve bijdrage aan de maatschappij, compenseer je een deel van je eigen CO2-uitstoot buiten je woning. Hoe kijkt de minister aan tegen dit voorstel? Is zij bereid energiepositief en natuurinclusief wonen mogelijk te maken? Kan de minister hierbij ook samenwerking zoeken met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

Deze week nog oordeelde de Raad van State dat de gedragscode voor het ombouwen van huizen naar nul- op-de meterwoningen (NOM) wettelijk beschermde vleermuizen en vogels niet genoeg protectie biedt. RvS meent dat de code niet voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming. Kan de minister samen met de minister van LNV een reactie geven op het oordeel van de RvS? Beaamt de minister dat gedragscodes niet juridisch bindend zijn, noch verplicht? Hoe gaat de minister ism min van LNV ervoor zorgen dat ombouw van woningen natuurinclusief kan plaatsvinden, terwijl geborgd wordt dat aan de wet Natuurbescherming wordt voldaan en vleermuizen en vogels gedegen bescherming genieten.

Het tweede grote probleem bij het verduurzamen van woningen voorzitter, is dat het kabinet niet vol inzet op energiebesparing. De Partij voor de Dieren verwelkomt dan ook de voorgestelde renovatiegolf van de Europese Commissie, maar we zijn teleurgesteld over de kabinetsreactie. Nergens wordt concreet of de minister werk gaat maken van een nationaal isolatiefonds, en dat de beschikbare 2 miljard euro ook daadwerkelijk wordt ingezet voor isolatie, terwijl het het laagst hangende fruit is. Kan de minister toezeggen dat zij deze kans grijpt en volop gaat inzetten op energiebesparing? De niet gebruikte energie is altijd nog de meest duurzame energie.

Dank u wel.