Schrif­te­lijke inbreng over de voor­hang­pro­cedure ontwerp­wij­ziging van het Lucht­ha­ven­in­de­ling­be­sluit Schiphol


26 april 2021

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) en hebben hier enkele vragen over.

De leden van fractie van de Partij voor de Dieren zetten vraagtekens bij de noodzaak tot het aanleggen van de taxibaan Quebec, met het oog op ecologische noodzaak tot vermindering van het aantal vliegbewegingen, en de voorspellingen dat er minder zakelijke vluchten zullen plaatsvinden.[1] Deze leden vragen daarom aan de minister of zij kan melden bij hoeveel vliegbewegingen per jaar de aanleg van de taxibaan Quebec niet nodig is vanuit veiligheidsperspectief? Is de minister ook bereid naar dit aantal vliegbewegingen toe te werken aangezien Schiphol (mogelijk) al haar stikstofruimte al benut heeft, en dus geen ruimte heeft om een dergelijke taxibaan aan te leggen?[2] Zo niet, waarom niet?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat het belangrijk is dat een goed uitgevoerd milieueffectrapport(MER) gepubliceerd wordt voordat over wordt gegaan tot de aanleg van projecten, zoals de uitbreiding van de Quebec-baan. Met het oog op de brieven die de regering de Kamer heeft doen toekomen over het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020' (Kamerstuk 2021D14608) en het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Luchtruimherziening' (Kamerstuk 2021D14611), hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zorgen over de MER bij de aanleg van taxibaan Quebec. In de toetsingsadviezen werd gesteld dat de MER 'Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol 2020' aanvullingen behoefde en daarom willen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren van de minister weten of dat voor de MER van het LIB ook het geval is? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen hierbij ook om een toelichting over de beschikbare stikstofruimte van Schiphol, aangezien in de toetsingsadviezen gesteld wordt dat deze mogelijk al overschreven is. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen zich ook af welke gevolgen dit heeft voor de geplande opening van Lelystad Airport, aangezien het kabinet voornemens is om hier stikstofruimte van Schiphol te gebruiken? Deelt de minister de mening van deze leden dat er geen stikstofruimte is voor de uitvoering van de ontwerpwijziging van het LIB en de opening van Lelystad Airport? Zo ja, hoe gaat u dit omzetten in beleid? Zo niet, waarom niet? De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren willen tot slot weten waarom de verdubbeling van de rijbaan wordt gezien als onderhoudsproject, terwijl het een uitbreidingsproject betreft in het kader van de verhoging van de veiligheid. Is er een verschil in vergunnings- of beoordelingstraject of het project wordt gezien als een onderhouds- of uitbreiding (of anderszins)-project? Waar zijn de vergunnings- en beoordelingstrajecten te zien indien het wordt gezien als onderhoudsproject.


[1] https://fd.nl/ondernemen/1379737/zakenmensen-gaan-minder-vliegen-na-pandemie-voorspelt-mckinsey-nwd1caCIE54C

[2] https://www.trouw.nl/economie/schiphol-moet-huiswerk-over-doen-berekening-milieueffecten-onder-de-maat~bd9af682/