Bijdrage PvdD aan SO Wereldbank


3 oktober 2018

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de brieven aangaande de Wereldbank.

Het staat volgens de leden van de Partij voor de Dieren als een paal boven water dat groei die leidt tot extra broeikasgasuitstoot op geen enkele wijze duurzaam is. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen zich af hoe de minister zich gaat inzetten om in dat kader een van de grote omissies van de SDG’s, namelijk dat er bij de SDG’s geen sprake is van een duidelijke ontkoppeling tussen economische groei en de uitstoot van broeikasgassen, recht te zetten. De leden vragen of de minister bereid is bij de Wereldbank en de organisaties onderdeel van de Wereldbankgroep duidelijk te maken dat economische groei die hand in hand gaat met de extra broeikasgassenuitstoot desastreus is voor onze planeet. Zal Nederland in dat kader de oproep aan het IFC steunen dat zij van eisen van haar financiële intermediary clients om hun portfolio’s te de-carboniseren en te ontdoen van fossiele brandstoffen?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie maken zich verder grote zorgen over de causale relatie tussen de toename van Publiek-Private Partnerschappen, die door de Wereldbank worden gesteund en gefaciliteerd, en de toenemende nationale schuld van ontwikkelingslanden. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen of de minister bereid is tijdens de jaarvergadering de Wereldbank ter verantwoording te roepen voor de rol van de Wereldbank in dezen, zeker gezien het feit dat de minister heeft aangegeven zich hard te maken voor beleid dat gericht is op het voorkomen van verdere uitbreiding van het schuldenprobleem.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen zich voorts af wat de stand van zaken is van het overleg tussen de Europese Commissie en de Oekraïense overheid over de mede door het IFC gefinancierde export van Oekraïens kippenvlees naar de Europese markt. Deze export was door de Europese Commissie niet voorzien en draagt bij aan een Europa-brede race-to-the-bottom, met daarbij mogelijk ernstige negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn in Nederland. Kan de minister ook verslag doen van het overleg van de Nederlandse regering met de Europese Commissie hierover?

Tot slot vragen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie zich af hoe Nederland bij de jaarvergadering van de Wereldbank zich concreet gaat inzetten voor het verminderen van genderongelijkheid. Volgens de leden van de Partij voor de Dieren-fractie draagt de Wereldbank actief bij aan deze genderongelijkheid, aangezien de Wereldbank internationale handelsketens en handels- en investeringsovereenkomsten handelsketens faciliteert en deze ketens en overeenkomsten de relatieve positie van vrouwen verder verslechteren.

Interessant voor jou

Bijdrage Van Kooten aan AO Paarden

Lees verder

Bijdrage PvdD aan SO Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer