Bijdrage PvdD aan SO Wijziging van de Wet studie­fi­nan­ciering 2000 in verband met een wijziging van de rente­maatstaf voor de lening hoger onder­wijs


3 oktober 2018

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben met teleurstelling kennis genomen van het voorstel om de rente op studieleningen onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente in plaats van op de 5-jaarsrente. Deze leden hebben hier de nodige kritische vragen en opmerkingen over.

Studeren moet voor iedereen betaalbaar zijn. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie willen daarom o.a. dat het leenstelsel wordt afgeschaft, de basisbeurs terugkeert en het collegegeld flink verlaagd wordt. Het is tijd om afscheid te nemen van het doorgeschoten marktdenken in het hoger onderwijs.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie constateren dat het kabinet de toegankelijkheid van het hoger onderwijs klaarblijkelijk niet voorop heeft staan in haar afwegingskader.

Studeren wordt door dit voorstel van het kabinet minder aantrekkelijk, zeker voor mensen met een beperkt budget. Studenten zullen door de voorgestelde wetswijziging nog verder worden opgejaagd tijdens hun opleiding. Het verhogen van de rentemaatstaf op studieleningen staat bovendien in schril contrast staat met het aanpakken van de schuldenproblematiek.

Erkent de regering dat de voorgestelde wetswijziging het hoger onderwijs wederom een stuk onaantrekkelijker zal maken? Zo nee, waarom niet?

Erkent de regering dat de voorgestelde wetswijziging, vanuit het oogpunt van een zo aantrekkelijk mogelijk hoger onderwijs, niet valt uit te leggen? Zo nee, waarom niet?

Erkent de regering dat de voorgestelde wetswijziging studenten nog verder zal opjagen in het zo snel mogelijk afstuderen? Zo nee, waarom niet?

Erkent de regering dat de weg naar een schuldenvrije samenleving niet gebaat is bij het verhogen van de rentemaatstaf voor studieleningen? Zo nee, waarom niet?

Erkent de regering dat met de voorgestelde wetswijziging de verlaging van het collegegeld voor bepaalde groepen studenten de facto door studenten zelf wordt betaald? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Bijdrage PvdD aan SO Wereldbank

Lees verder

Bijdrage Van Raan aan Algemene Financiële Beschouwingen 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer