Bijdrage partij voor de Dieren debat Kopen­hagen tweede termijn


13 oktober 2009

Voorzitter,

Ik wil de bewindslieden veel succes wensen in Kopenhagen, en in het bijzonder natuurlijk de minister-president.

Wanneer is Kopenhagen geslaagd? Dat is niet alleen als er een hoog reductiepercentage is vastgesteld. Nee, het is geslaagd als taboes zijn doorbroken en er integraal is gekeken naar de crises die de wereld teisteren.

Het is zeer terecht dat minister Koenders op de nauwe relatie tussen de voedsel-, klimaat en financiele crisis wijst.

En als wij voedselzekerheid en een beheersbaar klimaat willen dan zullen wij moeten kijken naar de sector die daar de sleutel voor in handen heeft. De landbouw.
Dit kabinet moet in Kopenhagen het geluid laten horen van al die wetenschappers zoals het International Panel on Climate Change, het World Watch Instituut en het Planbureau voor de Leefomgeving, die aangeven dat er een vermindering moet komen van de vlees- en zuivelconsumptie, te beginnen in de Westerse landen.
Minister Cramer hoor ik in haar eerste termijn zeggen dat zij het klimaatprobleem dat op ons bord ligt, namelijk de vlees en zuivelconsumptie, aan de burger zelf overlaat. Dat kunnen wij ons niet permitteren.
Daarom de volgende motie:
motie I

Als Dr. Pachauri van IPCC aangeeft dat Europa met haar subsidies op dierlijke voedingsproducten een negatieve bijdrage levert aan de bestrijding van het klimaatprobleem, moet daar zo spoedig mogelijk een einde aan komen.
Daarom de volgende motie:
motie II

Beantwoording minister Cramer:
Ik ga door naar de motie van mevrouw Thieme waarin staat dat de vermindering in de vleesproductie moet worden behandeld in de klimaattop in Kopenhagen. Wij zullen natuurlijk over verschillende sectoren spreken, maar wij spreken niet over specifieke afzonderlijke producten waarop wij maatregelen nemen. Op dat niveau wordt niet gesproken in relatie tot een deal in Kopenhagen. Ik ontraad dan ook het aannemen van deze motie.

In een tweede motie van mevrouw Thieme, mede ondertekend door de heer Van der Ham, wordt de regering gevraagd zich in te zetten voor het afschaffen van exportregelingen voor dierlijke eiwitten. Ook het aannemen van deze motie ontraad ik, mede in het licht van de argumentatie die ik eerder op dit onderwerp heb gegeven.

Mevrouw Thieme (PvdD):
Voorzitter. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom de minister het aannemen van die laatste motie wordt ontraden. Een en ander kan de inzet vormen bij onderhandelingen. Als Europa belooft een einde te maken aan de exportrestituties, dan kan dat voor ontwikkelingslanden een reden zijn om meer in te zetten op klimaatverbetering.

Minister Cramer:
Aan deze motie zitten zo veel haken en ogen dat ik de aanneming ervan op dit moment ontraad.

Mevrouw Thieme (PvdD):
Is dat omdat u niet precies weet wat de consequenties zijn en dat u eerst even moet nakijken of het een inzet kan zijn voor onderhandelingen of moet ik dat anders interpreteren?

Minister Cramer:
Dit soort maatregelen zijn in Kopenhagen niet aan de orde, omdat zij te specifiek zijn. We gaan er ook nog geen onderhandelingen over voeren, omdat het tot nu toe in de onderhandelingen helemaal niet is ingebracht.