Bijdrage Partij voor de Dieren Begroting LNV 2010 2de termijn Thieme


2 december 2009

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik bedank de minister voor haar antwoorden. Ondanks alle mooie woorden is er grotere urgentie nodig bij de maatregelen op het gebied van milieu, natuur en dierenwelzijn dan de minister lijkt te beseffen.

Ik heb twee amendementen ingediend om een echte verduurzaming van de landbouw te bereiken en om ambitieus in te zetten op locale, duurzame, plantaardige eiwitten. Ook biologische landbouw is een daadwerkelijk antwoord op de grote vragen van deze tijd. Ik hoop op steun van de Kamer voor deze amendementen.

Ik sluit aan bij het amendement op de wet Dieren van de heer Cramer c.s. om duidelijk te maken dat dieren geen zaken zijn. In de regeling In beslag genomen goederen, waarin uiteraard enkel zaken in beslag worden genomen, is dit onderscheid nog niet opgenomen. Vandaar de volgende motie.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Laten wij beginnen met het nemen van concrete actie om biodiversiteit, dierenwelzijn, milieu en natuurwaarden te borgen in het landbouwbeleid. Ik wil de minister in dit verband graag wijzen op de buitengewoon nuttige website www.bijenhelpdesk.nl. Ik zou verder graag de volgende motie indienen.


Deze motie is voorgesteld door de leden Thieme en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De discussie over de staghoogtes bij veetransporten. Op dit moment geldt het principe "voldoende stahoogte" en dat is natuurlijk zeer lastig te controleren. De oplossing is dat de overheid wettelijke hoogtes op basis van dat wetenschappelijke rapport uit 2002 vaststelt. Ook de Europese Commissie hanteert deze normen in haar nieuwe voorstel voor de transportverordening. Het is niet aanvaardbaar dat de minister op basis van klachten van de sector de normen aanpast als dat ten koste gaat van dierenwelzijn. Vandaar de volgende motie.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Mijn volgende motie gaat over halal en koosjer vlees, dat als gangbaar vlees in de schappen ligt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Dan een motie over de oppervlakte-eis voor varkens.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Er is helaas ook veel dierenleed buiten de veehouderijsector. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de jacht op wilde zwijnen op de Veluwe, een beschermde en niet bejaagbare diersoort. Vandaar de volgende motie.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Wij hebben nog een lange weg te gaan om tot een diervriendelijkere en duurzamere wereld te komen. Om inderdaad de honger binnen tien jaar terug te dringen in plaats van op te laten lopen, moeten belangrijke stappen worden gezet naar een plantaardigere, en dus diervriendelijkere samenleving. Dank u wel.

De voorzitter:

U vergeet uw slotzin.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik zeg mijn slotzin altijd in eerste termijn, maar ik herhaal deze heel graag: en voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie, en zo snel mogelijk.

De voorzitter:

Dan heb ik hem toch weer gehoord. Ik geef het woord aan mevrouw Ouwehand.