Bijdrage Partij voor de Dieren AO Staats­bos­beheer


1 juli 2008

Voorzitter,

Nederland maakt zich zorgen over de grootschalige kap van bomen. Begin dit jaar zijn er in zeven weken tijd na het openstellen van een meldpunt via het radioprogramma Vroege vogels maar liefst 100.000 klachten binnen gekomen. Klachten over het kappen van oude bomen, beeldbepalende bomen, grote stukken bos etc. Buurtbewoners voelen zich vaak machteloos tegenover de grootschalige kap in hun woonomgeving. In veel gevallen is de gemeente daar verantwoordelijk voor en daar kunnen we het vandaag niet over hebben. Wel stel ik vast dat de zorg groot is en dat met name Staatsbosbeheer een belangrijke rol heeft bij die bomenkap.

Staatsbosbeheer is naast natuurbeheerder ook een houtexploitatiebedrijf. Alle commerciële activiteiten zorgen voor een jaarlijkse omzet van zo’n 136 miljoen euro. Natuurbeheer en bedrijfseconomische belangen staan op gespannen voet. Te meer daar we van medewerkers van Staatsbosbeheer hebben begrepen dat de machinerie en het personeel voor de houtkap het liefst zoveel mogelijk ingezet worden om het renderend te houden. De doelstelling van Staatsbosbeheer is opmerkelijk: het zijn van een volwaardige toeleverancier voor de houtverwerkende industrie.
Nu hebben we gisteren een petitie in ontvangst genomen van mensen die zich zorgen maken over het kapbeleid van Staatsbosbeheer. Hierbij werd aandacht gevraagd voor de kap van naar schatting ruim negentig procent van de bomen in Fort Daatselaar bij Renswoude, waaronder bomen van meer dan 50 jaar oud. Een gevolg van de uitvoering van plannen die door Staatsbosbeheer zijn uitgevoerd terwijl deze zich nog in een conceptstadium bevonden.
Voorzitter, Staatsbosbeheer is begonnen met kappen tijdens de broedperiode van vogels. Daarmee lapt zij belangrijke natuurwaarden aan haar laars.

De minister geeft aan dat Staatsbosbeheer werkt met de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Deze code stelt eisen aan de periode waarin werkzaamheden plaatsvinden en de maatregelen die ter voorbereiding op de werkzaamheden dienen te worden getroffen. Mijn fractie twijfelt ernstig aan de goede werking van de gedragscode en wil graag weten in hoeverre er consequenties verbonden zijn aan het overtreden van die gedragscode.
Kan de minister uiteenzetten hoe de controle op de naleving van de gedragscode wordt vormgegeven, met welke frequentie deze worden uitgevoerd en door wie?
Kan de minister aangeven welke overtredingen hierbij zijn geconstateerd in de afgelopen jaren en op welke wijze deze vervolgd zijn?

In de gedragscode is een checklist opgenomen waarop de boseigenaar moet invullen in hoeverre en de locatie waarop broedgevallen van bepaalde vogelsoorten of elementen die bescherming behoeven aanwezig zijn in het gebied.
Kan de minister aangeven of en zo ja, in welke mate controle wordt uitgevoerd op het invullen van deze checklist en de naleving hiervan?