Bijdrage Partij voor de Dieren AO Kosten Koninklijk Huis


29 juni 2008

Voorzitter,
Op 7 oktober 1840, bij de abdicatie van Koning Willem 1 werd de burgerij een heldere materiële scheiding van kroon en staat in het vooruitzicht gesteld.
Maar vandaag 30 juni 2008, bijna 168 jaar later, weet Koningin Beatrix nog steeds zelf niet hoeveel de kroon krijgt, van wie en waarom.
En belangrijker dan dat, weten het parlement en de burgers niet hoeveel geld er naar het koningshuis gaat en waarom. Dat is broddelwerk, voorzitter. Een vorstin die anderhalve eeuw na de belofte van een heldere materiële scheiding niet verder kan brengen dan “ik weet het zelf ook niet allemaal precies” en toch een toelage ontvangt van 792.000€ belastingvrij. Exclusief miljoenentoelages voor beveiliging, hofpersoneel, het koninklijk jachtdepartement, paleizen, auto's, paarden, rijtuigen, vliegreizen én 1 pleziervaartuig.

En wie daar vragen over stelt, voorzitter, werd tot nu toe met een kluitje in het riet gestuurd. Het is niet eenvoudig de kluwen van kosten, toelagen, subsidies, vergoedingen voor functionele kosten, beheerskosten, vergoedingen van geleverde dienstverlening en lump sums te ontwarren in een bijdrage van een paar minuten.

Toch zal er nu eindelijk helderheid moeten komen in de kosten van onze democratie, beter laat dan nooit.

De discussie over topsalarissen in de publieke sector is zeer actueel, en op dit moment is de vraag gerechtvaardigd waarom we het eigenlijk hebben over een Balkenendenorm in het kader van de salarissen in de publieke sector en niet over een Beatrixnorm, een Maximanorm of een PWA–norm.
Of anders gezegd, waarom geldt de maximering van salarissen in de publieke sector eigenlijk niet voor leden van het koninklijk huis, of waarom vormt hun salaris niet de norm voor wat anderen maximaal kunnen verdienen.
Waarom geniet het koningshuis belastingvrijdom, anders dan andere vorstenhuizen of enige andere medewerker van de publieke sector en waarom kan daar geen verandering in gebracht worden? Waarom betalen de inwoners van Groot Brittannië 5x zo weinig voor hun koningshuis (dat nota bene wel belasting betaalt), dan Nederlandse burgers?

Als ik kijk naar de klucht die door de diverse departementen rond het vermijden van inzichtelijkheid wordt opgevoerd, moet ik vaststellen dat sprake is van een beschamende vertoning. Stukken over het onderhoud van de Groene Draeck komen pas boven water nadat RTL-Nieuws met de rechter moet dreigen.
Een instituut dat volgens de rijksbegroting 2007-2008 maar liefst 113.923.000 € kost en de ramen van haar Glazen Huis verduistert om niet gecontroleerd te kunnen worden op democratische wijze, heeft de schijn ernstig tegen. Dat is niet meer van deze tijd voorzitter.

Vragen over het Koninklijk Jachtdepartement worden laat, onvolledig en op een tegenstrijdige wijze beantwoord. Op onze vragen rond het Jaarverslag en Slotwet VROM, antwoordde de minister van VROM dat het terrein van het Kroondomein het Loo niet onder haar verantwoordelijkheid zou vallen. Enkele maanden later blijkt het tegendeel uit antwoorden van minister Vogelaar, die laat weten dat de beheerskosten van het Loo wel degelijk als functionele kosten gedeclareerd worden bij de minister van BZK en de minister van Wonen, Wijken en Integratie, lees: VROM.

De woordvoerder van de Koningin beweert tegenover RTL nieuws dat de doelstelling van het Koninklijk jachtdepartement gewijzigd zou zijn, het bieden van een representatieve jacht, zou geschrapt zijn uit de doelstellingen nadat de Partij voor de Dieren daar herhaaldelijk vragen over stelde. Maar volgens de Staatsalmanak houdt het jachtdepartement zich wél bezig met jachtzaken. En onduidelijk blijft hoeveel de jacht kost en hoeveel belastinggeld van de hardwerkende Nederlander daar dan mee gemoeid is.

De kosten worden gedeclareerd als kosten die functioneel zouden zijn voor het ambt, maar nergens wordt duidelijk waarom het voor de lol doden van dieren, functioneel zou zijn voor het ambt.

Hoe kan het dat met name de laatste jaren een groter deel van het kroondomein jaarrond openblijft om zo de subsidie natuur en subsidie Agrarisch natuurbeheer te behouden, sinds de discussie rond de begroting is opgelaaid? Wie controleert welke delen wel en niet zijn opengesteld? Kunt een gedetailleerd cartografisch overzicht bieden van de wel en niet opengestelde delen over de afgelopen 5 jaar?

Voorzitter, Hoe kan het dat de Subsidie Natuur en de Subsidie Agrarisch Natuurbeheer die wettelijk gezien niet mogen cumuleren, wel beide worden uitbetaald aan het kroondomein. Over welke vormen van agrarisch natuurbeheer gaat het eigenlijk, nu bosbouw wettelijk is uitgezonderd van de subsidieregeling?
Bent u bereid de subsidie terug te vorderen wanneer mocht blijken dat die over de afgelopen jaren ten onrechte verstrekt is?

Hoe valt de sluiting van het kroondomein van 15 september tot 25 december te rechtvaardigen met het argument dat de edelherten hun bronstperiode hebben, terwijl die bronstperiode slechts maximaal 30 dagen overlap heeft met de sluitingsperiode?
Voorzitter, er zijn veel meer vragen dan ik in 3 minuten kan stellen. De Partij voor de Dieren wil volledige openheid rond alle uitgaven aan het Koninklijk huis, en wil bovendien dat alle kosten die samenhangen met het koninklijk huis onder één departement worden ondergebracht en wel op zo kort mogelijke termijn. Het kan en mag niet zo zijn dat de parlementaire controle noodgedwongen moet worden overgenomen door de media zoals RTL nieuws en particuliere stichtingen zoals de Faunabescherming, omdat de overheid weigert een heldere verantwoording te verschaffen.

Kunt u toezeggen dat met ingang van de begroting 2009 zowel voor Hare Majesteit, als voor het kabinet als voor de burgers en voor het parlement én voor de pers volledige transparantie zal bestaan zoals Willem 1 in 1840 in het vooruitzicht stelde?
Dank u wel!