Bijdrage Partij voor de Dieren AO Regeling Agres­sieve Dieren


11 maart 2008

Voorzitter,

Daar zitten we weer. Bijna een jaar verder sinds het schriftelijk overleg dat wij hielden over de Regeling Agressieve Dieren en helaas nog niets opgeschoten:
De resultaten van de evaluatie van de regeling door de ingestelde Commissie van Wijzen die eind 2007 werden verwacht, zijn nog steeds niet binnen.
En dat terwijl er iedere maand bijna veertig honden in beslag worden genomen . Veertig! Dat zijn bijna tien honden per week, iedere week.
Volgens de laatste cijfers zitten er op dit moment nog zo’n 236 honden vast, in afwachting van de beslissing over hun lot.

We krijgen steeds meer verontrustende berichten over een toename van de inbeslagnames en een toenemend aantal gevallen waarbij honden al worden afgemaakt terwijl het hoger beroep nog moet dienen.
-Graag horen wij van de minister of zij hier een verklaring voor heeft.
- Kan de minister aangeven hoeveel van de 311 honden die de afgelopen maanden in beslag zijn genomen daadwerkelijk agressief gedrag hebben vertoond en bij hoeveel van deze honden een gedragstest is afgenomen?

Eind augustus werden er nog acht jonge pups afgemaakt, vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak. Dit terwijl honden pas vanaf zes maanden mogen worden geschouwd, om te kunnen vaststellen of deze onder de RAD vallen. Naar aanleiding van Kamervragen die wij hierover stelden , antwoordde de minister dat deze gang van zaken mogelijk is wanneer de kosten van de bewaring “niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het dier.” Toen ik dat las, viel ik van mijn stoel.
- Kan de minister toelichten op welke manier de waarde van het leven van een dier wordt bepaald en hoe deze waarde wordt vertaald in euro’s?
In een recentere zaak (van het hondje Odin) hebben de eigenaren nota bene aangeboden de kosten voor de opvang van hun hond voor eigen rekening te nemen . Toch is ook deze hond afgemaakt alvorens het hoger beroep diende.
- Kan de minister hier op een toelichting geven?

Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de zorgvuldigheid in de besluitvorming over leven en dood van deze honden.
Onze fractie vindt dat dieren niet tot in den treure in een uitzichtloze situatie vastgehouden moeten worden. Maar het versnellen van het proces mag nooit ten koste gaan van de zorgvuldigheid van het onderzoek en moet gericht zijn op het versneld vrijlaten van een hond, niet op het versneld afmaken.
Wij vragen ons ernstig af of dit nu gebeurt. Zo werd recent een hond (Odin) meerdere keren geschouwd, waarbij één schouw uitwees dat hij niet onder RAD viel, maar werd hij desondanks toch afgemaakt. In sommige gevallen blijken honden al te zijn afgemaakt zonder dat de eigenaar hiervan op de hoogte is.

Commissie van Wijzen
Dan over de Commissie van Wijzen die nu de RAD evalueert. Onze fractie betreurt het dat de resultaten zo lang op zich laten wachten. Zeker als we bedenken dat drie maanden uitstel nog zo’n 120 honden het leven kan kosten.
Ook de samenstelling van de commissie is vreemd te noemen. Zo missen wij een hondengedragdeskundige en een vertegenwoordiger uit het veld in de commissie. Wel hebben we een dierziektedeskundige en een chirurg-dierenarts. En dit terwijl twee van de vier onderzoeksvragen gaan over hoe risico’s op bijtincidenten verkleind kunnen worden en of de MAG-test een rol kan spelen in het beleid.
Kan de minister aangeven hoe deze samenstelling tot stand is gekomen?
Kan de minister aangeven in hoeverre dierenbeschermingsorganisaties betrokken zijn bij de evaluatie?

Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG)
Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de taak van het LICG. De minister zet enorm hoog in op de rol van voorlichting in het oplossen en voorkomen van problemen met gezelschapsdieren. Ook als het gaat om de RAD. Nu hebben wij zelf even gezocht naar de informatie die verstrekt wordt door het LICG over de RAD. En ik moet helaas constateren dat het niet meevalt om deze te vinden. Zelf als je precies weet waar je moet zijn, kost het vier keer klikken om een pdf documentje te openen waar vervolgens pas op pagina 11 één alinea gewijd is aan de regeling. Deze alinea bevat een waarschuwing voor valse stambomen, maar helpt de toekomstige hondenbezitters vervolgens niet om deze te herkennen.
- Wij horen graag van de minister op welke wijze zij de informatievoorziening en ondersteuning van hondenbezitters wil gaan verbeteren.

Dank u wel