Bijdrage Partij voor de Dieren AO Fiscale vergroening


30 juni 2009

Voorzitter,
Een vergroening van het belastingstelsel is één van de speerpunten van dit kabinet. Maar in tijden van een klimaatcrisis, de voedselcrisis, een zoetwatercrisis, een fosfaatcrisis en een biodiversiteitscrisis kom je er niet met woorden of kleine stapjes. De enige mogelijkheid om het tijd te keren is door écht op groooote schaal burgers en bedrijven te stimuleren in het kiezen van een duurzamer samenleving.
Een samenleving waarin vervuilers moeten betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuze wordt beloond uit de opbrengst van die maatregelen. Een duurzame hefboomwerking waar het kabinet vooralsnog niet aan lijkt te willen.

Onze fractie heeft bij herhaling gepleit voor een verlaging van de belasting op arbeid en een omgekeerd evenredige verhoging van de belasting op grondstoffen, in het bijzonder milieubelastende grondstoffen. Maar het kabinet lijkt daar geen oog voor te hebben of tenminste geen prioriteit aan te willen geven. Kan de staatssecretaris helder aangeven waarom hij nog geen gebruik gemaakt heeft van dit instrument dat de werkgelegenheid en de duurzaamheid fors zal kunnen bevorderen? In de media wordt aangegeven dat de staatssecretaris liever belasting heft op milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen dan op hard werken en succesvol ondernemen. Kunt u eens wat voorbeelden geven van die verhoogde belastingen op milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen en acht u die voorbeelden toereikend? Graag uw reactie
Voorzitter, het kabinet lijkt vooral te willen blijven denken in onmogelijkheden. Een laag BTW tarief voor kringloopwinkels zoals dat in belgië wordt gehanteerd, wordt op praktische gronden afgewezen door het kabinet, terwijl er toch weinig fantasie voor nodig is dat het bevorderen van recycling belangrijk is en fiscaal aantrekkelijk gemaakt zou moeten worden.

Het kabinet wil de bijtelling voor zero emission auto’s die zakelijk gereden worden verlagen tot 10%, maar gaat eraan voorbij dat ook voor de opwekking van elektriciteit van die auto’s CO2 uitgestoten wordt zolang die energie niet gewonnen wordt uit wind, zon of water. Waarom brengt u zuinige en hybride auto’s die een vergelijkbaar lage well-to-wheel emissie hebben, niet ook onder de 10% norm? Graag een reactie.
Het stimuleren van milieuvriendelijke consumptie lijkt te stuiten op heilige huisjes die niet omver mogen. Het verminderen van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten is onomstreden als bron van verduurzaming van de samenleving. Maar het kabinet lijkt niets te doen om te bevorderen dat een meer plantaardige samenleving dichterbij komt. Met name het CDA verzet zich met hand en tand tegen elke vorm van extra heffing of minder subsidie op de productie van dierlijke eiwitten. Daarmee laat ze haar ware gezicht zien door te kiezen voor de veehouderij en tegen de akkerbouw.

Voor 1 kilo vlees is zeven kilo hoogwaardige plantaardige eiwitten nodig. Hoe inefficiënt! Met die plantaardige eiwitten zouden we veel meer mensen direct kunnen voeden en is vele malen klimaat en milieuvriendelijker. wanneer iedereen in Nederland slechts 1 dag in de week geen vlees zou eten, zouden álle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens in één klap gerealiseerd worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft berekend dat vleesvermindering leidt tot een reductie van 50 tot 70% van de kosten van het klimaatbeleid. Hoe kan het dat vlees door het kabinet benoemd is als het meest milieuvervuilende onderdeel van ons voedselpakket, maar dat er nog steeds geen enkele heffing op vlees is? hoe kan het dat rundergehakt wordt aangeboden voor één euro per pond waarin de maatschappelijke kosten van de productie ervan allerminst zijn doorberekend? Waarom blijven we consumenten milieuvervuilende producten aanbieden tegen onethisch lage prijzen, waardoor ethisch geproduceerde producten extreem duur lijken?

Is het niet de hoogste tijd om plantaardige vleesvervangers onder het BTW nul tarief te brengen en dierlijke producten uit de intensieve veehouderij onder het hoge BTW tarief? Tijd voor een accijnsheffing op ongezonde en klimaatonvriendelijke dierlijke producten om met de opbrengst daarvan biologische en/of plantaardige producten betaalbaarder te maken? Hoort de milieubelasting van een product niet gewoon in de prijs van elk product tot uitdrukking gebracht te worden? En waarom gebeurt dat dan niet? Graag uw reactie.
Tenslotte zou ik u willen vragen om investeringen in de ontwikkeling van plantaardige vleesvervangers onder het regime van de groenfondsen te brengen, zodat het voor investeerders en beleggers aantrekkelijker wordt zich daarmee bezig te houden.

Of een eigen categorie toe te kennen aan innovaties op het gebied van de noodzakelijke eiwittransitie, die vergelijkbaar is met de groenfondsvrijstelling en de cultuurfondsvrijstelling. Graag uw reactie
Een kabinet dat gelooft in marktwerking en zelfregulering zal de schaarse middelen die ze ter beschikking heeft om ethiek en duurzaamheid aan de markt toe te voegen, adequaat moeten benutten.
Dat gebeurt op dit moment volstrekt onvoldoende om een duurzame economie werkelijk dichterbij te brengen, hoewel het belang daarvan door vrijwel iedereen gezien wordt of althans met de mond wordt beleden. En voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie en een vergroening van het belastingstelsel zou daar een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage AO Verduurzaming glastuinbouw

Lees verder

Bijdrage partij voor de Dieren aan Algemeen Overleg over natura 2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer