Bijdrage Partij voor de Dieren AO China


10 juni 2008

Voorzitter, in de strijd voor mensenrechten is Gandhi een inspiratie voor velen.
Eind 1931 werd tijdens de rondetafelconferenties in Londen de basis gelegd voor de definitieve onafhankelijkheid van India. Gandhi, als enige afgevaardigde namens het Indisch Nationale Congres, pleitte voor de afschaffing van discriminatie van minderheidsgroepen zoals Hindoes en moslims. Hij wilde bijvoorbeeld dat er geen aparte verkiezingen zouden komen voor deze minderheidsgroepen. Politieke gevangenen wist hij vrij te krijgen.

Tijdens die historische rondetafelgesprekken, sprak Gandhi op een flankerende bijeenkomst de legendarische woorden `The greatness of a nation and its moral progress, can be measured by the way its animals are treated’.

Voorzitter,we spreken vandaag over China en de schending van de mensenrechten in dat land. De Adviesraad Internationale Vraagstukken en geeft in haar rapport “Met het oog op China” aan dat Nederland China daarop kritisch moet aanspreken. Terecht. Nederland dient daar veel meer energie in te steken dan nu het geval is.

Echter, anders dan Gandhi, ziet dit kabinet een belangrijke bevolkingsgroep over het hoofd die niet voor zichzelf kan opkomen. Een groep levende wezens die gebukt gaat onder verschrikkelijke mishandeling en uitbuiting, de dieren. Voorzitter, hoe een samenleving met dieren om gaat, zegt alles over de beschaving van die samenleving. Mededogen, respect voor de ander begint met oog te hebben voor de belangen buiten die van jezelf. Nederland vindt terecht dat zij China kan aanspreken op de schending van mensenrechten. We willen een wereld waar landen elkaar daarop kunnen aanspreken. Maar, we zouden dat eveneens moeten willen met betrekking tot respect en mededogen voor dieren, natuur en milieu. Juist de bescherming van alles wat weerloos is en van ons mededogen afhankelijk, zal serieus betrokken moeten worden in een debat dat gaat over het schenden van rechten.

Gandhi wist in zijn tijd als mensenrechtenactivist heel helder de relatie te leggen tussen de onderdrukking van groepen mensen en de onderdrukking van dieren door mensen. We zijn inmiddels ruim 75 jaar verder. Laten wij die wijsheid van Gandhi omarmen en gebruiken in onze gesprekken met China. Ik zou het kabinet willen uitnodigen die denkstap te zetten …..

Centraal in het regeringsbeleid staat: samenwerking binnen de clusters politiek, welvaart, duurzaamheid en maatschappij. De Adviesraad Internationale Vraagstukken vindt dat Nederland moet proberen om via gerichte EU-samenwerkingsprogramma’s ,maatschappelijke knelpunten in China te helpen opruimen. Als voorbeelden noemt de raad het klimaat en het milieu. Daar behoort natuurlijk ook dierenwelzijn bij.
Kunnen de bewindslieden aangeven in hoeverre dergelijke programma’s worden of kunnen worden geïnitieerd?

De Olympische Spelen vormen een goede aanleiding om in ieder geval een begin te maken met een discussie over hoe de Chinese overheid omgaat met dieren.
De afgelopen maanden hebben veel dierenbeschermingsorganisaties uit verschillende landen waaronder Nederland, de noodklok geluid over de gruwelijke zuiveringspraktijken van zwerfdieren in de buurt van de Olympische stadions en de vijf-sterren hotels.
Vanwege de Olympische spelen zijn er al meer dan 500.000 katten en honden doodgeknuppeld of komen aan hun einde in voor buitenstaanders verborgen en afgesloten staatsdepots.
Deze wrede praktijk is niets anders dan één van de vele bizarre activiteiten met het oog op de Olympische spelen. Dierentuinen, zoals het Shanghai Wild Animal Park, organiseren voor de bezoekers aan de Olympische spelen ,zogenaamde olympische spelen voor dieren. Dat wil zeggen dat beren tot bloedens toe tegen elkaar moeten boxen. Kangoeroes moeten boxen tegen hun oppassers, beren rijden op fietsen en olifanten moeten touwtrekken.

Tot slot, voorzitter, wil ik nog wijzen op ander dierenleed in China.
Het fenomeen ‘bear farming’. Aziatische zwarte beren worden in kleine metalen kooien, vaak nauwelijks groter dan hun eigen lichaam, voor soms wel 20 jaar opgesloten. Iedere dag opnieuw wordt er, via een in de galblaas ‘ingebouwde’ metalen katheter, op een zeer pijnlijke manier gal van de beren afgetapt. In sommige gevallen wordt er een methode gebruikt waarbij via een open wond de gal non-stop uit het lichaam van de beer drupt.
Voor de gal van beren zijn al tientallen jaren plantaardige en synthetische varianten die goedkoper en effectiever zijn.
Kunt u aangeven of er controle in Nederland is op het gebruik van berengal in traditionele Chinese medicijnen, en wat de sancties zijn op het gebruik daarvan?

Nederland speelt een kwalijke rol in het exporteren van legbatterijsystemen naar China. Hier is het verboden om nog langer legbatterijsystemen te bouwen, dus ziet een aantal handelaars er een lucratieve handel in om deze systemen naar China te exporteren. Voorzitter, een systeem dat door de Europese Commissie is veroordeeld als dierenmishandeling en dat verboden zal worden, wordt verhandeld door Nederland. Graag een reactie.

Ook als het gaat om de bescherming van het milieu in China speelt Nederland een kwalijke rol. De Nederlandse overheid draagt bij aan het in standhouden van twee sterk vervuilende chemiefabrieken in China zoals het bedrijf 3F Zhonghao. Ons land betaalt de fabrieken, samen met Italië en Spanje, 775 miljoen euro tot 2012, zo is vorig jaar afgesproken. Het Nederlandse aandeel is 69 miljoen.
De milieudeals worden scherp veroordeeld door de milieubeweging.
China is rijk genoeg om af te zien van de productie van deze koelvloeistof en over te stappen op minder schadelijke, maar duurdere alternatieven. Nederland zou China daarvoor onder druk moeten zetten.
Voorzitter, ik wil de minister en staatsecretaris van economische zaken vragen om een reactie.


Voorzitter tenslotte. Niet het recht van de sterkste mag doorslaggevend zijn in de wijze waarop we met andere levende wezens omgaan, maar het belang van de zwakste zal met nadruk moeten worden meegewogen. Het is niet alleen het Chinese niveau van beschaving dat zich laat afmeten aan de wijze waarop het land met haar dieren omgaat. Het zegt ook veel over onze beschaving of wij ons in deze discussie beperken tot de single issue belangen van de eigen soort, of dat we bereid en in staat zijn verder te kijken dan dat.
Dank u wel!