Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over een nieuwe sociaal econo­mische orde in Nederland


10 juni 2009

Voorzitter,

Een debat over het oplossen van de crises in samenhang zou van een geheel andere orde moeten zijn dan de traditionele rituele dans tussen regering en coalitiefracties aan de ene kant en oppositie aan de andere kant. Toch blinkt dit debat weer uit in het menscentraal denken dat ons juist in deze crisissituatie gebracht heeft.

De vraag of we ons bepaalde maatregelen eigenlijk wel kunnen veroorloven gaat nog steeds alleen of hoofdzakelijk over geld, terwijl we onszelf de vraag zouden moeten stellen: ‘kunnen we het ons veroorloven om door te gaan met de uitputting en vernietiging van onze aarde? Kunnen we ons huidige gedrag veroorloven en verantwoorden naar komende generaties als het gaat over schone lucht, schone bodem, een stabiel klimaat en zorg voor de zeeën?
Wat heeft rentmeesterschap te maken met het woekergedrag dat we aan de dag leggen en gedogen in de markt. De minister president die tegen de belangrijkste verkoper van subprimehypotheken in Nederland zegt: “we zijn trots op je Dirk, je speelt een geweldige rol in de financiële markt, je bent een voorbeeld voor ons allemaal1!”

En dat terwijl steeds meer mensen stellen dat de boot lek is, dat het pompen of verzuipen is. En het zijn niet de minsten. Wijffels, Lubbers, Greenspan, Tjeenk Willink, Wellink, Van Agt, Heertje, Van Dieren, Schuurman en tal van anderen geven aan, dat we er niet komen met vasthouden aan het traditionele model of de cosmetische ombouw ervan.
De minister president zegt gewoonweg, doorgaan met polderen, terwijl het water aan de rand van de dijken staat.
Hij wil het Rijnlandse model omvormen naar een Rijndeltamodel, wat niet meer is dan een semantische wending geven aan het huidige economische model.

De sociaal liberalen hebben in het begin van de 20ste eeuw met het kinderwetje van Houten aangegeven, dat de markt geen ethiek kent en dat de ethiek door de overheid in normerende regels moet worden omgezet.

Dat geluid was niet nieuw ook in de Atheense volksvergadering, de ecclesia, was het pleidooi al te horen om niet alleen het recht van de sterkste te wegen, maar vooral het belang van de zwakkeren.

De overheid kan alleen het vertrouwen van de burger terugwinnen wanneer zij zich daadkrachtig opstelt in het voeren van een nieuwe koers waarin mededogen en duurzaamheid het uitgangspunt vormen en waarin het respecteren van persoonlijke vrijheden en persoonlijke verantwoordelijkheden centraal staan.
Voorzitter, een overheid die nog steeds publieke taken uitverkoopt aan de markt zoals energiebedrijven, gezondheidszorg, onderwijs, voedselveiligheid en het waarborgen van dierenwelzijn, is het vertrouwen van haar burgers niet waar en kan ook geen wezenlijke oplossing voor de crises bieden. In zo’n klimaat is het moeilijk de crises in samenhang te bestrijden en daarvoor ook een breed maatschappelijk draagvlak te winnen.

We zullen eerst de crises moeten benoemen om ze in samenhang te kunnen bestrijden.
Naast de kredietcrisis hebben we te maken met een ernstige klimaatcrisis, een wereldvoedselcrisis, een zoetwatercrisis, een fosfaatcrisis, een energiecrisis, tal van dierziektencrises, een dreigende pandemie als gevolg van de wijze waarop we met dieren omgaan, een grondstoffencrises en toenemende oorlogen en vluchtelingenstromen als gevolg van onze hebzucht.
"De samenhang tussen de voedsel-, energie- en klimaatvraagstukken is heel duidelijk zichtbaar bij het aanwenden van biobrandstoffen.", zegt het kabinet in reactie op de motie Schuurman. Alsof mensen die zonnebloemolie in hun dieselauto gooien, randcriminelen zouden zijn.

De werkelijke samenhang tussen de voedsel-, energie- en klimaatvraagstukken is heel duidelijk zichtbaar bij de productie van vee. De helft van de wereldgraanvoorraad laten opslokken door de veehouderij terwijl 1 miljard mensen met honger naar bed gaan is het toppunt van decadentie. We kunnen tientallen miljarden monden voeden met het huidige landbouwareaal wanneer we ons beperken tot plantaardige eiwitten. En dat pleidooi wordt ondersteund door de FAO en Nederlandse toponderzoekers.
Maar het kabinet en met name het CDA wil daar niet aan. Onlangs wilde het CDA nog de uitgave van een vegetarisch kookboekje door het voedingscentrum verbieden, mogelijk omdat het de‘kip het meest veelzijdige stukje vlees’ campagne misschien in de wielen zou kunnen rijden….

Voorzitter, alle crises die ons teisteren zullen in ernst afnemen wanneer we kiezen voor een grootschalige transitie van de productie en consumptie van dierlijke eiwitten naar een meer plantaardige samenleving. Een samenleving die daardoor minder klimaatproblemen, waterproblemen, voedselproblemen, dierziektencrises, ontbossing, fosfaatproblemen, gezondheidsproblemen, overgewicht en dierenwelzijnsproblemen kent.

Natuurlijk, het is geen oplossing voor alles, maar een duidelijke richting voor een andere manier van denken die tot nu toe door de traditionele politiek miskend wordt.

Grote denkers als Da Vinci, Gandhi, Einstein, Tolstoj en Schweitzer voorspelden de problemen waarin we nu verkeren, wanneer we niet zouden kiezen voor een meer plantaardige economie.

Het is teleurstellend dat ze gelijk hebben gekregen, maar nog teleurstellender dat hun gelijk nog steeds wordt weggelachen.

Flowerpower is geen achterhaald ideaal uit de jaren ’60, het kan onze planeet redden van een snelle ondergang.

Wie niets doet aan het feit dat in 2017 70% van de wereldbevolking geen toegang meer heeft tot veilig drinkwater, dat er hongersnoden en voedselrellen dreigen als gevolg van een tekort aan eiwitten voor de groeiende wereldbevolking, dat de oceanen in 2048 zijn leeggevist, dat onze overmatige consumptie van dierlijke eiwitten een pandemie van ongekende omvang dichterbij brengt …..

Wie dat ontkent, ontkent de ernst van de problemen die wij Westerse mensen veroorzaken voor dieren,natuur,milieu en onszelf.
Als alle Nederlanders één dag per week het vlees laten staan, zijn daarmee in één klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens van het kabinet gerealiseerd. Maar dat wil dit kabinet niet stimuleren. Graag een reactie.

We zullen moeten kiezen voor radicale veranderingen in ons leefpatroon.
En voorts zijn wij, geheel in lijn daarmee van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie!

Dank u wel.

1 http://www.vn.nl/HaagseStreken/ArtikelHaagseStreken/TrotsOpDirk.htm

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan feitelijke vragenronde Voorjaarsnota LNV

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren Nota-overleg Klimaat en duurzaamheidsbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer