Bijdrage Partij voor de Dieren aan Algemeen Overleg OCW Plan van aanpak maat­schap­pe­lijke stages


23 januari 2008

Voorzitter,

Graag wil ik namens onze fractie onze bezorgdheid uitspreken over het normatieve karakter van de maatschappelijk stage en de rol die het kabinet daarbij speelt. Het kabinet geeft geen toetsingskader aan de hand waarvan scholen kunnen bepalen of een stage voldoet aan de doelstellingen. Tegelijkertijd geeft zij hier wel zelf invulling aan, door met commerciƫle en niet-commerciƫle instanties afspraken te maken over mogelijke stageplaatsen, zoals met LTO Nederland.
Hieronder bevinden zich ook stageplekken waar activiteiten uitgevoerd zullen worden die maatschappelijk gezien niet onomstreden zijn. Zo zijn met Sportvisserij Nederland afspraken gemaakt over stageplaatsen in de hengelsport omdat leerlingen daarvan zouden kunnen leren hoe zorgvuldig met de natuur kan worden omgegaan. Dat uitgangspunt is in ethisch opzicht niet te verdedigen.

In reactie op onze Kamervragen van 25 mei over visles op basisscholen geeft minister Verburg aan dat Sportvisserij Nederland scholieren een respectvolle omgang met (gevangen) vis en de natuur kan bijbrengen. Zij haalt hierbij de gedragscode voor sportvissers aan. De Partij voor de Dieren zet grote vraagtekens bij het antwoord van de minister. Een respectvolle omgang met natuur en dieren zou in de eerste plaats moeten inhouden dat aan beiden niet moedwillig schade of leed wordt toegebracht. Kunt u aangeven in hoeverre dierenwelzijn onderdeel uitmaakt van de criteria voor de maatschappelijke stage? En in hoeverre er een ethisch kader is bepaald bij de opstelling van het stageplan? Deelt u onze mening dat dier- en milieuonvriendelijke activiteiten hier niet onder zouden moeten kunnen vallen?

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het verplichtende karakter van de maatschappelijke stage. Leerlingen moeten de vrijheid hebben om zelf te kiezen voor het interessegebied waarop zij zich willen ontwikkelen. Als jongeren zich uit zichzelf al inzetten voor vrijwilligerswerk, dan is er bovendien geen enkele reden om dat niet te laten meetellen als maatschappelijke stage.

Kunt u aangeven of een leerling, gezien het verplichte karakter van de stage, gedwongen kan worden om stage te lopen bij een specifiek bedrijf of organisatie? Kunnen scholieren straks bijvoorbeeld ook hun stage lopen bij een jagersclub en met een geweer op de schouders het bos in trekken om, in het kader van samenwerking en respect voor de natuur, een vos of zwijn te schieten? Zijn er bedrijven of organisaties die door u als onwenselijk beschouwd worden om te dienen als stageorganisatie?

Tot slot, bent u bereid om een (ethisch) toetsingskader te ontwikkelen aan de hand waarvan beoordeeld kan worden welke bedrijven en organisaties geschikt zijn om te dienen als maatschappelijke stageplaats voor scholieren van het voortgezet middelbare onderwijs?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO Veetransporten

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer