Bijdrage Hazekamp AO Energie


9 februari 2012

Mevrouw Hazekamp (PvdD): Voorzitter. De rijksoverheid liet deze week per jubelend persbericht weten dat Nederland vooroploopt met slimme energienetten. Dat is heel mooi, maar de Partij voor de Dieren wijst erop dat Nederland ook nog ergens anders in uitblinkt, namelijk in oliedomme energie. Maar goed, dat vertelde het ministerie er maar niet bij. Er is ook goed nieuws. Er is deze periode namelijk 42,5 mln. extra beschikbaar gekomen voor duurzame energie. Er komt namelijk geen nieuwe kerncentrale en dus hoeft het kabinet dit enorme bedrag ook niet meer vrij te maken voor de vergunningverlening. De minister lijkt evenwel nog niet helemaal te kunnen geloven dat "zijn" Borselle II er niet zal komen. In de berichten meldt hij: er verandert niets in mijn beleid. De marktpartijen hebben er echter geen zin meer in. Ze zien er geen brood in en hebben daar natuurlijk groot gelijk in. De grap is dat dit kabinet, en natuurlijk ook zijn voorganger, medeverantwoordelijk is voor erg lage energie- en CO2-prijzen. Zo laag zelfs, dat zelfs de zwaar gesubsidieerde atoomstroom er niet tegenop kan concurreren. Al die doorgeduwde kolencentrales houden nu samen de kerncentrale tegen door de energieprijzen zo laag te houden. Het ene kwaad bestrijdt hier een nog erger kwaad. Je zou erom kunnen lachen, als het niet zo ontzettend onverstandig zou zijn om anno 2012 de verslaving van de elektriciteitssector aan fossiele brandstoffen nog steeds aan te moedigen. We hopen dan ook dat het kabinet zijn visie op dat punt bij gaat stellen.

Ondanks de inspanningen van dit kabinet is zonne-energie nu al zo goedkoop dat het voor huiseigenaren goedkoper is om panelen op hun dak te plaatsen dan om stroom af te nemen van energieleveranciers. Dat is goed nieuws. Ik wil weten of de minister bereid is om consumenten actief in te lichten over dit feit en om ze op te roepen om massaal zonnepanelen aan te schaffen. Dat past toch helemaal in de strategie van dit kabinet om verduurzaming aan anderen over te laten om vervolgens zelf met de eer te strijken? Wij zien graag een plan van aanpak tegemoet met daarin een ambitieuze doelstelling, bijvoorbeeld: over vijf jaar heeft drie kwart van de huizen, winkels en kantoren een dak vol zonnepanelen. Dat moet toch mogelijk zijn.

Ik kom op het schalie- en steenkoolgas. Onder druk van de Kamer heeft de minister toegezegd dat onderzoek gedaan zal worden naar de veiligheids- en milieuaspecten van de proefboringen. Uit de brief die hij over dit onderwerp stuurde aan de terecht bezorgde
Gelderse Milieufederatie, blijkt echter dat het onderzoek niet volledig zal zijn, omdat een aantal belangrijke aspecten van het boren naar steenkool- en schaliegas niet erbij betrokken zal worden. Wij betreuren dat zeer. Wij hopen dat de minister toch nog kan toezeggen dat een aantal van de onderzoeksvoorstellen van de milieufederatie wordt overgenomen. Wij overwegen om hierover een motie in te dienen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over een nut- en noodzaakonderzoek naar het boren van dit gas. Kan de minister de stand van zaken van het onderzoek geven? Is er al een onderzoeksopdracht gereed? Kan deze dan aan de Kamer toegestuurd worden? Is er al duidelijkheid over wie dit onderzoek gaat uitvoeren?

Mijn volgende punt is de openstelling van de SDE-plusregeling. De vergoeding voor bestaande biogasinstallaties voor het benutten van warmte wordt nog verder verhoogd. Dus nog meer subsidie aan de bio-industrie, want biogas uit de vee-industrie kan nooit groen genoemd worden. Oerbossen kappen om kippen- en koeienstront te produceren die vervolgens met belastinggeld aan de man gebracht worden, is niet groen. Het is goed bedacht om op deze manier ons enorme mestoverschot weg te werken, maar ik vind het vreemd dat iedereen -- ook bijna al mijn collega's hier -- daar ook echt in gelooft. Nog even een verduidelijking: alleen al het krachtvoer dat in Nederland gebruikt wordt in de veeindustrie slokt jaarlijks 62 petajoule aan energie op. Ik kan me voorstellen dat weinig mensen weten wat een petajoule is. Dat is evenveel als het energieverbruik van meer dan vijf miljoen huishoudens. En dat resultaat noemen we groen? Kan de minister dat uitleggen? De oplossing voor het energievraagstuk is eigenlijk heel simpel: niet verbruiken wat je niet hebt en de rest duurzaam opwekken. Een aantal collega's zei al dat het morgen warmetruiendag is. We hebben zojuist al een heel warme trui in ontvangst genomen. Bovendien was deze tweedehands, dus extra duurzaam. Dergelijke initiatieven kunnen een werkelijk duurzame energiehuishouding bewerkstelligen. Overigens ben ik blij dat ik vandaag geen warme trui aan heb, want de verwarming kan hier ook wel een tikje lager! De verwarming lager, geen verlichting in leegstaande kantoren, geen supersnelwegen en geen kunstmestfabrieken; allemaal heel goede maatregelen.

Ik kom nog even terug op de 42,5 mln. Wat kunnen we daar allemaal mee doen? Ik vraag de minister, daar ook echt een duurzame bestemming voor te vinden. Wellicht kan hij daar niet zo direct de vruchten van plukken als van ons land openstellen voor iedereen die maar naar gas wil boren en gas wil opslaan of kerncentrales wil bouwen, maar onze kleinkinderen zullen hem dankbaar zijn. En daar ging het rentmeesterschap toch om?