Vragen Wassenberg/Teunissen over het expor­teren van hamsters naar Hongkong


Indiendatum: 25 jan. 2022

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg en Teunissen (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister voorBuitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het exporteren van hamsters naar Hongkong

1. Bent u bekend met het bericht ‘Hamsters uit Nederland testen in Hongkong positief op deltavariant’?[1]
2. Bent u bereid om uw reactie aan de gezondheidsautoriteiten in Hongkong en hun antwoord daarop met de Kamer te delen?[2] Zo nee, waarom niet?
3. Hoe oordeelt u over deze casus in het licht van de aanbevelingen van het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ van de expertgroep Bekedam, vanwege de in dit rapport genoemde risico’s die het internationale gesleep met dieren met zich meebrengt?
4. Bent u bereid om, in het belang van de volksgezondheid en in lijn met het advies van de commissie Bekedam om de internationale handel in dieren te verminderen, en een einde te maken aan de handel in levende dieren met landen buiten de EU?[3]
5. Deelt u de mening dat het onwenselijk is om hamsters, cavia’s en chinchilla’s naar de andere kant van de wereld te exporteren? Zo ja, bent u gezien het dierenleed en de gezondheidsrisico’s die met deze export gepaard gaan bereid om per direct een exportstop op levende knaagdieren in te voeren? Zo nee, waarom niet?
6. Hoeveel levende knaagdieren worden er jaarlijks geëxporteerd door Nederland? Kunt u dit uitsplitsen naar diersoort en land van bestemming?
7. Hoeveel levende knaagdieren worden er jaarlijks geïmporteerd naar Nederland, zonder weer uitgevoerd te worden? Kunt u dit uitsplitsen naar diersoort en land van herkomst?
8. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] Hamsters uit Nederland testen in Hongkong positief op deltavariant | Buitenland | AD.nl
[2] Ministerie wil meer weten over coronahamsters | NOS
[3] Rapport Bekedam, Zoönosen in het vizier, pagina 7

Indiendatum: 25 jan. 2022
Antwoorddatum: 17 mrt. 2022

1

Bent u bekend met het bericht ‘Hamsters uit Nederland testen in Hongkong positief op deltavariant’?

Antwoord

Ja.

2

Bent u bereid om uw reactie aan de gezondheidsautoriteiten in Hongkong en hun antwoord daarop met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Er is contact geweest tussen de Chief Veterinary Officers van beide autoriteiten. Nederland heeft in deze correspondentie de lokale autoriteiten om informatie gevraagd over de specifieke zendingen en om informatie over de ziektegevallen bij mensen en hamsters. Nederland heeft de lokale autoriteiten verder op de hoogte gesteld van de resultaten van de tracering van de hamsters en van de negatieve testresultaten van de in Nederland bij de handelaar aanwezige hamsters. De inhoud van deze mails is inmiddels door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al reeds met de Kamer gedeeld (zie kamerstuk 25295 nr. 1746 en nr. 1775).

3

Hoe oordeelt u over deze casus in het licht van de aanbevelingen van het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ van de expertgroep Bekedam (Kamerstuk 25295, nr. 1357), vanwege de in dit rapport genoemde risico’s die het internationale gesleep met dieren met zich meebrengt?

Antwoord

Bij het internationale transport van dieren bestaat de kans dat er onbedoeld ziekten mee komen. Om die reden stellen de ontvangende autoriteiten bij export van dieren, dierlijke producten of diervoeder vrijwel altijd veterinaire voorwaarden en dan is er dus een veterinair certificaat en/of exportregistratie nodig. De NVWA geeft een certificaat af indien aan de voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zijn erop gericht om te zorgen dat de dieren gezond zijn, en in het geval van consumptiegoederen veilig zijn voor mens en dier. Er zijn wereldwijde afspraken gemaakt over diergezondheid door de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Deze hebben meestal betrekking op landbouwhuisdieren en voor die dieren relevante dierziekten en bepaalde voor de mens risicovolle zoönosen. De betreffende zendingen naar Hongkong SAR vonden plaats op basis van een certificaat waarvan de eisen zijn vastgesteld door de lokale autoriteiten. Daarin waren geen eisen opgenomen over SARS-COV-2.

Uiteraard wordt dit incident meegenomen in de opvolging van de aanbevelingen van de expertgroep Bekedam. Ik streef ernaar het Nationaal Actieplan Zoönosen in de zomer naar uw Kamer te sturen.

4

Bent u bereid om, in het belang van de volksgezondheid en in lijn met het advies van de commissie Bekedam, de internationale handel in dieren te verminderen en een einde te maken aan de handel in levende dieren met landen buiten de EU?

Antwoord

Op dit moment wordt gewerkt aan een Nationaal Actieplan Zoönosen, naar aanleiding van het rapport Bekedam. Of en hoe ik opvolging ga geven aan de aanbevelingen, die betrekking hebben op het internationaal transport van dieren, zal in dit actieplan worden verwerkt. Zoals gezegd, ik streef ernaar dit actieplan in de zomer aan de Kamer aan te bieden.

5

Deelt u de mening dat het onwenselijk is om hamsters, cavia’s en chinchilla’s naar de andere kant van de wereld te exporteren? Zo ja, bent u gezien het dierenleed en de gezondheidsrisico’s die met deze export gepaard gaan bereid om per direct een exportstop op levende knaagdieren in te voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Transport van dieren kan bepaalde risico’s opleveren voor diergezondheid en dierwelzijn. Om die reden gelden er bij de handel in levende dieren diverse regels en richtlijnen waar aan moet worden voldaan. Die gaan bijvoorbeeld over de gezondheid en het welzijn van de dieren. Regels over diergezondheid in internationale handel zijn gebaseerd op de standaarden van de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Deze zijn ook opgenomen in de huidige Europese regelgeving.

Zolang de handel van levende knaagdieren naar andere lidstaten of export naar derde landen binnen de kaders van deze regelgeving plaatsvindt, zie ik geen directe aanleiding de handel te verbieden.

6

Hoeveel levende knaagdieren worden er jaarlijks geëxporteerd door Nederland? Kunt u dit uitsplitsen naar diersoort en land van bestemming?

Antwoord

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel knaagdieren er sinds januari 2021 vanuit Nederland zijn geëxporteerd naar derde landen en gebieden. De geraadpleegde informatiebronnen maken niet in alle gevallen onderscheid in knaagdiersoort.

Cavia

Chinchilla

Hamsters

Aruba

155

Hongkong SAR

14

35.395

India

23

Koeweit

80

70

Maleisië

700

Singapore

1.046

Uruguay

50

Verenigde Arabische Emiraten

460

188

Knaagdieren

Aruba

40

Hongkong SAR

970

Verenigde Staten

41.320

7

Hoeveel levende knaagdieren worden er jaarlijks geïmporteerd naar Nederland, zonder weer uitgevoerd te worden? Kunt u dit uitsplitsen naar diersoort en land van herkomst?

Antwoord

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel knaagdieren er sinds januari 2021 vanuit derde landen zijn geïmporteerd naar Nederland. De geraadpleegde informatiebronnen maken niet in alle gevallen onderscheid in knaagdiersoort. Het is verder niet mogelijk om aan te geven of dieren die zijn geïmporteerd in Nederland zijn gebleven. Er is geen identificatie- en registratieplicht van deze dieren en voor transport binnen de Europese Unie geldt geen certificeringsplicht. Dergelijke transporten worden dus niet in het Europees traceringssysteem geregistreerd.

Knaagdieren

Totaal zendingen

Totaal aantal knaagdieren

Egypte

1

100

Japan

10

1.596

Peru

11

155

Russische Federatie, De

1

1

Singapore

1

2

Verenigd Koninkrijk

12

177

Verenigde Staten

52

1.941

8

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Antwoord:

Ja.

Interessant voor jou

Vragen Van Raan over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen die mogelijk niet door Schiphol gerapporteerd worden

Lees verder

Vragen Teunissen en Van Raan over het bericht dat de CCS-installatie bij een waterstofproject van Shell meer broeikasgassen uitstoot dan het afvangt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer