Vragen Wassenberg (PvdD) over het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuur­werk­verbod


Indiendatum: jun. 2018

  1. Kent u het bericht “Regel vuurwerkverbod landelijk”, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een landelijk vuurwerkverbod in plaats van individueel gemeentebeleid?[1]
  2. Is het waar dat het voorgenomen landelijk vuurwerkverbod van de baan is, ondanks het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) om knalvuurwerk te verbieden? Zo ja, welke inhoudelijke argumenten voert u aan om dit belangrijke onderdeel van de OVV in de wind te slaan? Klopt het bericht dat u een algeheel vuurwerkverbod niet invoert omdat coalitiepartij VVD zich daartegen verzet?
  3. Deelt u de mening van de VNG dat lokale maatregelen, zoals een gemeentelijk vuurwerkverbod of aangepaste afsteektijden, niet effectief zullen zijn vanwege het risico van het ‘waterbedeffect’, waarbij overlast verplaatst wordt naar omliggende gemeenten? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening van de VNG dat een vuurwerkverbod alleen effectief is als het op landelijk niveau wordt ingevoerd en landsbreed geldt? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om een algeheel vuurwerkverbod opnieuw als maatregel te overwegen? Zo nee, waarom niet?

[1] AD 4 juni 2018
[2] Kamerstukken II, 2017/18, 28 684, nr. 526.

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 9 jul. 2018

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het pleidooi van gemeenten voor een landelijk vuurwerkverbod (ingezonden 6 juni 2018, nr. 2018Z10583)

1. Kent u het bericht “Regel vuurwerkverbod landelijk”, waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een landelijk vuurwerkverbod in plaats van individueel gemeentebeleid?[1]

Antwoord op vraag 1:
Ja.

2. Is het waar dat het voorgenomen landelijk vuurwerkverbod van de baan is, ondanks het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) om knalvuurwerk te verbieden? Zo ja, welke inhoudelijke argumenten voert u aan om dit belangrijke onderdeel van de OVV in de wind te slaan? Klopt het bericht dat u een algeheel vuurwerkverbod niet invoert omdat coalitiepartij VVD zich daartegen verzet?

Antwoord op vraag 2:
In de brief met de landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek, die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en ik mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 8 juni jl. aan uw Kamer hebben gestuurd, is aangegeven waarom wij ervoor hebben gekozen de aanbeveling van de OVV om te komen tot een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk nu niet uit te voeren. Kortheidshalve verwijs ik naar deze brief[2], de daarin verwoorde motivering van het kabinetsstandpunt en hetgeen met uw Kamer is gewisseld in het debat van 20 juni jl.

3. Deelt u de mening van de VNG dat lokale maatregelen, zoals een gemeentelijk vuurwerkverbod of aangepaste afsteektijden, niet effectief zullen zijn vanwege het risico van het ‘waterbedeffect’, waarbij overlast verplaatst wordt naar omliggende gemeenten? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de VNG dat een vuurwerkverbod alleen effectief is als het op landelijk niveau wordt ingevoerd en landsbreed geldt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vragen 3 en 4:
Het kabinet is in overleg met de VNG over de mogelijkheden om lokaal het afsteken van vuurwerk te reguleren. In dit overleg is alle ruimte om die aspecten, die de VNG bij haar standpunt heeft betrokken, nader toe te lichten en te bespreken. Daarbij zullen ook de toezeggingen aan de orde komen, die in het debat van 20 juni met uw Kamer zijn gedaan met betrekking tot mogelijkheden voor een lokaal afsteekverbod.

5. Bent u bereid om een algeheel vuurwerkverbod opnieuw als maatregel te overwegen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 5:
Zoals in de brief van 8 juni jl. is gemeld, zal de effectiviteit van het pakket maatregelen uit de landelijke aanpak jaarwisselingsproblematiek voor het terugdringen van letsel en verstoringen van de openbare orde na de volgende jaarwisseling geëvalueerd worden. Mocht blijken dat deze maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan is een verbod op bepaalde typen vuurwerk niet uitgesloten.

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over het bericht ‘Ernstig dierenleed vastgelegd bij nertsentransport vanuit Nederland’

Lees verder

Vragen Van Raan over geheime ruling Shell

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer