Vragen Wassenberg over uitspraak rechter dat besluit afschot edel­herten Oost­vaar­ders­plassen onrecht­matig was


Indiendatum: nov. 2019

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van LNV over het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard.

  1. Kent u de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 12 november jongstleden, waarin de opdracht van de provincie Flevoland om het aantal herten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen tot 490, onrechtmatig wordt verklaard?[1]
  2. Wat is uw reactie op de uitspraak?
  3. Bent u nog steeds van mening dat de provincie Flevoland “zorgvuldig te werk is gegaan”, nadat er bijna 1800 edelherten zijn doodgeschoten zonder dat daar een deugdelijk besluit aan ten grondslag lag?[2]
  4. Erkent u dat de provincie Flevoland haar wettelijke taak om de natuur en de dieren te beschermen heeft verwaarloosd?
  5. Welke mogelijkheden ziet u om de provincie in de Oostvaardersplassen onder verscherpt toezicht te stellen?
  6. Bent u bereid een indeplaatsstelling te gebruiken? Zo nee, waarom niet?
  7. Gezien uw wens om natuurgebieden samen te voegen in het kader van de stikstofcrisis[3], bent u bereid te onderzoeken hoe de Oostvaardersplassen verbonden kunnen worden met de Veluwe? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-vernietigt-besluit-afschot-edelherten-Oostvaardersplassen.aspx

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 631.

[3] Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek, dd. 13 november 2019. 2019D45524