Vragen Wassenberg over uitspraak rechter dat besluit afschot edel­herten Oost­vaar­ders­plassen onrecht­matig was


Indiendatum: nov. 2019

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van LNV over het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard.

  1. Kent u de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 12 november jongstleden, waarin de opdracht van de provincie Flevoland om het aantal herten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen tot 490, onrechtmatig wordt verklaard?[1]
  2. Wat is uw reactie op de uitspraak?
  3. Bent u nog steeds van mening dat de provincie Flevoland “zorgvuldig te werk is gegaan”, nadat er bijna 1800 edelherten zijn doodgeschoten zonder dat daar een deugdelijk besluit aan ten grondslag lag?[2]
  4. Erkent u dat de provincie Flevoland haar wettelijke taak om de natuur en de dieren te beschermen heeft verwaarloosd?
  5. Welke mogelijkheden ziet u om de provincie in de Oostvaardersplassen onder verscherpt toezicht te stellen?
  6. Bent u bereid een indeplaatsstelling te gebruiken? Zo nee, waarom niet?
  7. Gezien uw wens om natuurgebieden samen te voegen in het kader van de stikstofcrisis[3], bent u bereid te onderzoeken hoe de Oostvaardersplassen verbonden kunnen worden met de Veluwe? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-vernietigt-besluit-afschot-edelherten-Oostvaardersplassen.aspx

[2] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 631.

[3] Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek, dd. 13 november 2019. 2019D45524

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 9 dec. 2019

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de rechter het besluit tot afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen onrechtmatig heeft verklaard. (ingezonden 14 november 2019).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 9 december 2019).

Vraag 1

Kent u de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 12 november jongstleden, waarin de opdracht van de provincie Flevoland om het aantal herten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen tot 490, onrechtmatig wordt verklaard?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat is uw reactie op de uitspraak?

Antwoord 2

De provincie Flevoland beraadt zich op dit moment nog op de uitspraak en de consequenties hiervan. Ook binnen mijn ministerie zullen we de uitspraak van de rechter bestuderen. Het is aan de provincie om de vervolgstappen te bepalen. Indien daartoe aanleiding is treed ik met de provincie in overleg.

Vraag 3

Bent u nog steeds van mening dat de provincie Flevoland «zorgvuldig te werk is gegaan», nadat er bijna 1.800 edelherten zijn doodgeschoten zonder dat daar een deugdelijk besluit aan ten grondslag lag?2

Antwoord 3
Ik ben nog steeds van mening dat de provincie Flevoland zorgvuldig te werk is gegaan, zoals ik ook aangeef in de antwoorden waar u naar verwijst. De provincie Flevoland heeft de uitspraak van de voorzieningenrechter afge-wacht, alvorens tot afschot over te gaan.

Vraag 4, 5 en 6
Erkent u dat de provincie Flevoland haar wettelijke taak om de natuur en de dieren te beschermen heeft verwaarloosd? Welke mogelijkheden ziet u om de provincie in de Oostvaardersplassen onder verscherpt toezicht te stellen? Bent u bereid een indeplaatsstelling te gebruiken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5 en 6
De verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers is in 2016 door de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken overgedragen aan GS van de provincie Flevoland. De provincie voert het beleid uit binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn. Over dierenwelzijn heeft de provincie meerdere adviezen gevraagd, waaronder een advies van de Raad voor Dierenaangele-genheden (RDA). Tegen die achtergrond zie ik geen reden om indeplaatsstelling of welk ander instrument dan ook toe te passen.

Vraag 7
Bent u bereid, gezien uw wens om natuurgebieden samen te voegen in het kader van de stikstofcrisis, te onderzoeken hoe de Oostvaardersplassen verbonden kunnen worden met de Veluwe? Zo nee, waarom niet?3

Antwoord 7
Zoals aangegeven in mijn brief van 13 november jl. wil het kabinet bezien of gebieden kunnen worden samengevoegd of heringedeeld. Dit met het oog op effectiever en efficiënter doelbereik. Ik doe dit samen met provincies. Ik kan nu niet ingaan op specifieke gebieden.

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over in gevaar brengen gezondheid dier en mens voor truc om stikstofruimte te verkrijgen

Lees verder

Vragen Van Raan over uitgelekte marktonderzoek naar Lelystad Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer