Vragen Wassenberg over struc­turele mishan­deling van honden in training


Indiendatum: mrt. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over structurele mishandeling van honden in training bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV).

 1. Kent u de aflevering van Zembla van 11 maart jongstleden, waarin te zien was dat honden in training bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) nog steeds worden mishandeld, onder andere door schoppen, stokslagen en met stroomapparatuur? [1]
 2. Erkent u, nu er in drie jaar tijd in vier televisieprogramma uitgebreid aandacht is besteed aan grove misstanden tijdens de training van toekomstige politiehonden door de KNPV, dat er hier sprake is van structurele en ernstige misstanden en dat de situatie anno 2021 niet is verbeterd ten opzichte van 2018? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u ermee eens dat structurele problemen vragen om structurele oplossingen en bent u bereid om deze op korte termijn te nemen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? [1], [2], [3], [4]
 3. Kunt u in detail aangeven welke maatregelen u getroffen heeft naar aanleiding van de uitzendingen van Rambam, Undercover in Nederland en beide uitzendingen van Zembla? Kunt u aangeven welke maatregelen u genomen heeft naar aanleiding van de vragen die de Partij voor de Dieren u daarover gesteld heeft? [5], [6]
 4. Bent u bereid de relatie tussen de Politie en andere overheidsinstanties en de KNPV en haar leden onmiddellijk op te schorten? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid de export van politiehonden die getraind zijn door leden van de KNPV met onmiddellijke ingang te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 6. Wat vindt u ervan dat in het keuringsreglement van de KNPV staat dat honden met een stok mogen worden geslagen en dat er beschreven staat hoe die stokslagen het beste kunnen worden toegediend, zoals “de stokslag moet bij voorkeur gegeven worden van voren naar achteren over de rug van de hond”? Betekent dit volgens u dat dierenmishandeling structureel deel uitmaakt van de training van politiehonden door de KNVP? Zo nee, waarom niet? [1], [7]
 7. Wat vindt u ervan dat het veroordeelde lid van de KNVP in de uitzending van Zembla van 11 maart stelt dat de mishandelingen van de honden op trainingen door zeker 90% van de leden van de KNPV gebeurt, maar dat er slechts enkele leden veroordeeld zijn, omdat hier de mishandelingen toevallig gefilmd zijn? Hebt u aanwijzingen om aan deze uitspraak te twijfelen? Zo ja waarom?
 8. Vindt u uw vertrouwen in de KNPV om de structurele dierenmishandeling onder hun leden effectief aan te pakken nog gerechtvaardigd?
 9. Vindt u uw vertrouwen dat dierenmishandeling wordt gemeld bij de KNPV dan wel Politie/NVWA nog gerechtvaardigd in het licht van de uitspraak van de voorzitter van de KNPV dat hij sinds zijn aantreden in augustus 2020 geen meldingen van dierenmishandeling heeft gehad, maar dat een KNPV zonder dierenmishandeling “een illusie zou zijn”?
 10. Hoeveel meldingen over dierenmishandeling door leden van de KNPV zijn er bij de politie of NVWA binnen gekomen in het afgelopen jaar?
 11. Bent u bereid actief en regelmatig te gaan controleren en handhaven bij alle leden van de KNPV?
 12. Klopt het dat medewerkers van de politie bestuursfuncties bekleden bij KNPV aangesloten verenigingen? Vindt u deze functies verenigbaar? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid om het politiemedewerkers te verbieden om bestuursfuncties te bekleden bij de KNPV?
 13. Klopt het dat de Politie weet van de mishandelingen bij de Brabantse KNPV-vereniging, zoals de voorzitter van deze vereniging zegt? Wat vindt u daarvan?
 14. Hoe ver bent u met het verkennen van de mogelijkheid van een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden?
 15. Bent u in de tussentijd bereid politiehonden alleen nog te kopen van enkele gecontroleerde, geregistreerde en gecontracteerde leveranciers?
 16. Vindt u het ook zorgwekkend dat de Politie en andere overheidsinstanties waarschijnlijk veel honden in dienst hebben die tijdens hun training mishandeld zijn?
 17. Bent u bereid het verbod op het gebruik van stroomapparatuur bij honden die worden opgeleid door leden van de KNPV actief en regelmatig te gaan controleren handhaven? Zo nee, hoe weet u dan zeker dat er geen honden meer zullen worden aangeschaft die met stroom getraind zijn? [8]
 18. Vindt u nog steeds dat de politiehond omschreven kan worden als een ‘doelmatig wapen’ als de training van de honden enerzijds gepaard gaat met structureel geweld tegen de dieren als stokslagen, schoppen en slaan, het gebruik van stroombanden en als tegelijk blijkt dat de politiehond, wanneer deze wordt ingezet als geweldsmiddel, in veel gevallen niet meer loslaat en de arrestant vaak ernstig verwondt? Zo ja, kunt u uitleggen wat daar doelmatig aan is?
 19. Bent u inmiddels bereid om een breed onderzoek te laten verrichten naar de doelmatigheid en wenselijkheid van de inzet van politiehonden als geweldsmiddel? Zo nee, waarom niet?
 20. Welke alternatieven voor de inzet en het gebruik van politiehonden onderzoekt u?

[1] Zembla, 11 maart 2021, Bijten als beloning 2, https://www.bnnvara.nl/zembla/videos/559245

[2] Rambam, 18 januari 2018, https://www.npostart.nl/rambam...

[3] Undercover in Nederland, 19 maart 2020, https://www.kijk.nl/programmas...

[4] Zembla, 19 november 2020, Bijten als beloning, https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bijten-als-beloning

[5] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-de-uitzending-van-rambam-over-mishandeling-van-politie-honden

[6] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-van-het-lid-wassenberg-pvdd-aan-de-ministers-van-justitie-en-veiligheid-en-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-over-de-mishandeling-van-honden-in-training-bij-leden-van-de-koninklijke-nederlandse-politiehonden-vereniging-knpv

[7] KNVP, Keuringsreglement Politiehond 1, p. 61, www.knpv.nl/files/home-page-knpv/2015/reglement-ph101-10-2015.pdf

[8] Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur (Kamerstuk 28 286, nr. 1164).