Vragen Wassenberg over het niet vernieuwen van de toelating van het aan Parkinson-gere­la­teerde mancozeb


Indiendatum: apr. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het niet vernieuwen van de toelating van het aan Parkinson-gerelateerde mancozeb.

  1. Zal er tijdens de eerstvolgende Europese SCoPAFF vergadering waar wetgevende besluiten genomen kunnen worden, op 18 en 19 mei 2020, worden gesproken over het voorstel van de Europese Commissie om de toelating van de fungicide mancozeb niet te vernieuwen ? Zo nee, wanneer zal er dan over dit voorstel worden gesproken?
  2. Acht u het waarschijnlijk dat er tijdens die vergadering gestemd wordt over dit voorstel?
  3. Kunt u bevestigen dat in 2017 nog 2,5 miljoen kilo mancozeb is verkocht in Nederland en dat dit vooral wordt gebruikt als schimmelbestrijder bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen, tarwe en fruit? Zo nee, hoeveel kilo werd er dan verkocht in 2017? Om hoeveel kilo ging het in 2018 en 2019?
  4. Klopt het dat epidemiologische studies aantonen dat mensen die beroepsmatig landbouwgif toepassen 60% meer kans hebben op het krijgen van de ziekte van Parkinson?[1]
  5. Beaamt u de conclusie van de wetenschappers in de aflevering van Zembla van 16-09-2019[2] dat het gebruik van mancozeb, waarvan bekend is dat het zenuwschade veroorzaakt, de oorzaak kan zijn van de ziekte van Parkinson en risico’s geeft voor de voortplanting?
  6. Klopt het dat mancozeb chemisch grotendeels identiek is aan de stof maneb, dat sinds 2017 verboden is wegens gezondheidsrisico’s?
  7. Klopt het dat de huidige toelating van mancozeb al in 2016 afliep en toen herbeoordeeld had moeten worden, maar dat door procedurele (automatische) verlengingen mancozeb anno 2020 nog steeds op de markt is?
  8. Zal Nederland, gezien de gezondheidsrisico’s voor agrariërs, hun gezinnen en omwonenden, het voorstel van de EC steunen om de toelating van mancozeb niet te vernieuwen en dus het middel van de markt te halen? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u voornemens andere lidstaten actief op te roepen om vóór het voorstel van de EC te stemmen, met als doel een gekwalificeerde meerderheid voor het voorstel te vormen? Zo ja, wanneer gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
  10. Gaat u ervoor pleiten het verbod op de verkoop en het gebruik van mancozeb op de kortst mogelijke termijn in te voeren en niet te wachten tot de termijn van de laatste automatische verlenging afloopt? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?