Vragen Wassenberg over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mest­over­schot


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot.

1. Kent u het bericht “Een aan alle kanten stinkende affaire” over de zwaar gesubsidieerde mestvergisters, die omgeven zijn door overlast en fraude?

2. Erkent u dat de miljoenensubsidies die de overheid geeft aan mestvergisters afkomstig zijn uit de subsidiepot voor duurzame energie (SDE+) en zouden moeten bijdragen aan een vergroot aandeel duurzame energieproductie en het behalen van klimaatdoelen?

3. Wat vindt u er van dat de advocaat van de provincie Gelderland echter heeft gesteld dat de gigantische mestfabriek in Groenlo er niet komt voor duurzame energie, maar voor het wegwerken van het mestoverschot?

4. Wat vindt u van zijn uitspraak “Zelfs als er meer energie in gaat dan er uit komt, blijft het een goed project”?

5. Wat vindt u ervan dat, naast verschillende deskundigen, nu ook provincies openlijk uitspreken dat mestvergisters mogelijk een negatief effect hebben op de energietransitie?

6. Erkent u dat de mestvergisters vooral een uitweg bieden aan regiobestuurders om hun mestoverschot weg te werken, waardoor ze de veestapel niet hoeven in te krimpen? Erkent u daarmee dat mestvergisters een uitweg bieden om de intensieve veehouderij in stand te houden?

7. Deelt u de mening dat het misleidend is dat er miljoenensubsidies gaan naar mestvergisters onder het mom van duurzame energie, maar dat deze in feite vooral benut worden om de intensieve veehouderij in stand te houden? Zijn de SDE+ -subsidies daarvoor bedoeld?

8. Deelt u de mening dat de miljoenensubsidies die naar mestvergisters gaan beter besteed kunnen worden aan werkelijke duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie?

9. Bent u bereid om de subsidie op mestvergisters te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Bron: De Volkskrant 25 mei: “Een aan alle kanten stinkende affaire”