Vragen Wassenberg over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mest­over­schot


Indiendatum: mei 2019

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot.

1. Kent u het bericht “Een aan alle kanten stinkende affaire” over de zwaar gesubsidieerde mestvergisters, die omgeven zijn door overlast en fraude?

2. Erkent u dat de miljoenensubsidies die de overheid geeft aan mestvergisters afkomstig zijn uit de subsidiepot voor duurzame energie (SDE+) en zouden moeten bijdragen aan een vergroot aandeel duurzame energieproductie en het behalen van klimaatdoelen?

3. Wat vindt u er van dat de advocaat van de provincie Gelderland echter heeft gesteld dat de gigantische mestfabriek in Groenlo er niet komt voor duurzame energie, maar voor het wegwerken van het mestoverschot?

4. Wat vindt u van zijn uitspraak “Zelfs als er meer energie in gaat dan er uit komt, blijft het een goed project”?

5. Wat vindt u ervan dat, naast verschillende deskundigen, nu ook provincies openlijk uitspreken dat mestvergisters mogelijk een negatief effect hebben op de energietransitie?

6. Erkent u dat de mestvergisters vooral een uitweg bieden aan regiobestuurders om hun mestoverschot weg te werken, waardoor ze de veestapel niet hoeven in te krimpen? Erkent u daarmee dat mestvergisters een uitweg bieden om de intensieve veehouderij in stand te houden?

7. Deelt u de mening dat het misleidend is dat er miljoenensubsidies gaan naar mestvergisters onder het mom van duurzame energie, maar dat deze in feite vooral benut worden om de intensieve veehouderij in stand te houden? Zijn de SDE+ -subsidies daarvoor bedoeld?

8. Deelt u de mening dat de miljoenensubsidies die naar mestvergisters gaan beter besteed kunnen worden aan werkelijke duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie?

9. Bent u bereid om de subsidie op mestvergisters te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Bron: De Volkskrant 25 mei: “Een aan alle kanten stinkende affaire”

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 8 jul. 2019

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot (ingezonden 29 mei 2019).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ontvangen 8 juli 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019, nr. 3174.

Vraag 1

Kent u het bericht «Een aan alle kanten stinkende affaire» over de zwaar gesubsidieerde mestvergisters, die omgeven zijn door overlast en fraude?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 8

Erkent u dat de miljoenensubsidies die de overheid geeft aan mestvergisters afkomstig zijn uit de subsidiepot voor duurzame energie (SDE+) en zouden moeten bijdragen aan een vergroot aandeel duurzame energieproductie en het behalen van klimaatdoelen? Wat vindt u ervan dat de advocaat van de provincie Gelderland echter heeft gesteld dat de gigantische mestfabriek in Groenlo er niet komt voor duurzame energie, maar voor het wegwerken van het mestoverschot? Wat vindt u van zijn uitspraak «Zelfs als er meer energie in gaat dan er uit komt, blijft het een goed project»? Wat vindt u ervan dat, naast verschillende deskundigen, nu ook provincies openlijk uitspreken dat mestvergisters mogelijk een negatief effect hebben op de energietransitie? Erkent u dat de mestvergisters vooral een uitweg bieden aan regiobestuur-ders om hun mestoverschot weg te werken, waardoor ze de veestapel niet hoeven in te krimpen? Erkent u daarmee dat mestvergisters een uitweg bieden om de intensieve veehouderij in stand te houden? Deelt u de mening dat het misleidend is dat er miljoenensubsidies gaan naar mestvergisters onder het mom van duurzame energie, maar dat deze in feite vooral benut worden om de intensieve veehouderij in stand te houden? Zijn de SDE+-subsidies daarvoor bedoeld? Deelt u de mening dat de miljoenensubsidies die naar mestvergisters gaan beter besteed kunnen worden aan werkelijke duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie?

Antwoord 2 t/m 8

De SDE+-middelen worden door middel van het veilingsysteem op de meest kosteneffectieve manier ingezet. Een mestvergister met een SDE+-subsidiebeschikking is dus concurrerend ten opzichte van andere technieken. De vergistingssector (mono-mest-, co- en allesvergisting) is belangrijk voor de Nederlandse hernieuwbare energiedoelen en levert een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie. Er staan nu ruim 200 installaties met een gezamenlijke maximale productie van circa 12 PJ per jaar. Dit is 12% van de totale duurzame energie die met SDE+-middelen wordt gesubsidieerd. Bij de berekening van hernieuwbare energieproductie van mestvergisters wordt gekeken naar de hernieuwbare energieproductie ten opzichte van een mestverwerker zonder vergisting. Die extra opgewekte energie is hernieuw-bare energie die zonder SDE+-subsidie niet zou zijn opgewekt, het energiever-bruik van de mestverwerker zou zonder SDE+-subsidie wel zijn blijven bestaan. Bij de berekening van de subsidiebedragen voor mestvergisters wordt gekeken naar de meerkosten ten opzichte van mestverwerking zonder vergisting. SDE+-subsidie wordt alleen uitgekeerd over de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid energie, wanneer een vergister geen energie produceert wordt er dus ook geen SDE+-subsidie uitgekeerd. Daarnaast wordt bij het vergisten van mest ook de emissie van methaan uit mest sterk teruggebracht.

Vraag 9

Bent u bereid om de subsidie op mestvergisters te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 9

Nee, de subsidies op bestaande mest(co)vergisters zal ik niet beëindigen. Wel is vanaf 2019 co-vergisting (50% mest 50% co-producten) niet meer als aparte categorie opgenomen in de SDE+-regeling. Co-vergisters kunnen nu een aanvraag indienen onder de categorie allesvergisting.