Vragen Wassenberg over de kritiek van de Algemene Reken­kamer op het plastic afval­beleid van het kabinet


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het plastic afvalbeleid van het kabinet.

1. Kent u de kritieken van de Algemene Rekenkamer op uw plastic afvalbeleid? [1]

2. Erkent u dat de wettelijk vastgestelde Afvalhiërarchie ( 1. preventie 2. voorbereiding hergebruik 3. recycling 4. verbranding ) leidend moet zijn in het plastic afvalbeleid?

3. Deelt u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat uw beleid deze wettelijke vastgestelde hiërarchie niet volgt en vooral stuurt op slechts één aspect, namelijk plastic recycling van verpakkingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

4. Erkent u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat er geen doelstellingen zijn om de productie en het gebruik van plastics terug te dringen en dat het Nederlandse bereid daarmee gericht is op een beperkt deel van de plasticketen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

5. Erkent u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat u “terughoudend bent met het inzetten van wet- en regelgeving om de doelstellingen af te dwingen”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

6. Deelt u de mening van de Algemene Rekenkamer dat uw huidige strategie van regisseren en stimuleren onvoldoende is om tot preventie, hergebruik en een circulaire economie te komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

7. Erkent u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat u terughoudend bent m.b.t. de invoering van statiegeld op kleine plastic flessen en dat de voorgenomen opzet leidt tot afhankelijkheid van derde partijen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

8. Deelt u de mening van de Algemene Rekenkamer dat de financieringsmethodiek van de plastic keten moet worden geëvalueerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid tot een evaluatie?

9. Erkent u de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat voor het behalen van de ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 (opgenomen in het regeerakkoord) nog veel moet gebeuren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe treffen?

10. Bent u bereid tot het verbreden van de producentenverantwoordelijkheid, zoals de Algemene Rekenkamer adviseert, zodat naast verpakkingen ook andere plastic stromen worden gerecycled in plaats van verbrand worden? Zo nee, waarom niet?

11. Erkent u dat op dit moment het recyclingspercentage nog sterk wordt overschat doordat de Europese rekenregels nog toelaten dat uitgesorteerde afvalstromen als gerecycled mogen meetellen? Erkent u dat mogelijk slechts 20-35% van de plastic verpakkingen wordt gerecycled in plaats van de gestelde 52%? Erkent u dat het daardoor niet zinvol is om Nederlandse recyclingcijfers met die van andere Europese landen te vergelijken? Zo nee, waarom niet?

[1] Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat