Vragen Wassenberg over het bericht ‘Die­renpark Amers­foort waar­schuwt bezoekers voor loslo­pende wolf’


Indiendatum: aug. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Dierenpark Amersfoort waarschuwt bezoekers voor loslopende wolf’

  1. Kent u het bericht ‘Dierenpark Amersfoort waarschuwt bezoekers voor loslopende wolf’?[1]
  2. Acht u Dierenpark Amersfoort veilig voor bezoekers nu er voor de tweede keer in korte tijd dieren ontsnapt zijn?
  3. Herinnert u het antwoord op de vragen over de doodgeschoten ontsnapte chimpansees in Amersfoort (kamerstuk 2020D53316) waarin u aangaf dat er een onafhankelijk onderzoek gestart zou worden naar wat is misgegaan en wat verbeterd kan worden? Is dit onderzoek al afgerond, en zijn de conclusies geïmplementeerd? Zo ja, kunt u dit onderzoek met de Kamer delen? Zo niet, op welke termijn kan dit onderzoek worden verwacht?
  4. Hoeveel incidenten met ontsnapte dieren staat u toe voordat de vergunning van Dierenpark Amersfoort wordt ingetrokken?
  5. Bent u bereid om na dit incident het bestaansrecht van dierentuinen te heroverwegen? Zo ja, op welke manier wilt u dit gaan doen? Zo niet, waarom niet?
  6. Deelt u de mening dat de wolf als soort die van nature in Nederland thuishoort niet in gevangenschap zou moeten leven, maar juist de kans moet krijgen om onderdeel uit te maken van de Nederlandse natuur?
  7. Deelt u de mening dat mensen veel meer over de wolf kunnen leren van een natuurexcursie, dan van dieren in gevangenschap? Zo ja, gaat u dit omzetten in beleid? Zo niet, waarom niet?
  8. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

[1] https://www.nu.nl/binnenland/6154068/dierenpark-amersfoort-waarschuwt-bezoekers-voor-loslopende-wolf.html