Vragen Wassenberg over het bericht dat een nert­sen­fokker al jaren vossen in kleine, kale en smerige draad­gazen kooien houdt


Indiendatum: mei 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat een nertsenfokker al jaren vossen in kleine, kale en smerige draadgazen kooien houdt.

 1. Kent u het bericht ‘Dierenactivisten vinden illegale vossen in kleine kooien op nertsenfarm’? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat het houden van vossen voor de productie van bont al sinds 2008 is verboden?
 3. Hoeveel controles zijn er sinds de inwerkingtreding van het verbod in 2008 uitgevoerd bij de bedrijven die voorheen vossen hielden? Hoe vaak zijn hierbij nog vossen aangetroffen op de bedrijven?
 4. Was de NVWA ervan op de hoogte dat de betreffende nertsenfokker, die voorheen ook vossen fokte voor bont, deze vossen hield? Zo ja, sinds wanneer was de NVWA hiervan op de hoogte?
 5. Indien de NVWA daarvan op de hoogte was, waarom is er dan niet ingegrepen, gezien het feit dat de vossen in kleine, smerige, kale draadgazen kooien verbleven en dat de dieren duidelijk diergeneeskundige hulp nodig hadden?
 6. Indien de NVWA daarvan niet op de hoogte was, hoe verklaart u dan dat de NVWA de vossen blijkbaar gemist heeft, ondanks het feit dat de vossen gezien de leeftijd van de dieren vermoedelijk al negen jaar door de nertsenfokker werden gehouden, en de NVWA wel degelijk zegt ‘risicogericht te controleren bij de pelsdiersector’? [2]
 7. Is het juist dat de omstandigheden waaronder de vossen werden gehouden identiek zijn aan de omstandigheden waarin vossen werden gehouden voor de pelsproductie in Nederland, tot deze verboden werd? Zo nee, waarin verschillen deze omstandigheden dan?
 8. Hoe vaak is de betreffende bontfokkerij waar de vossen werden gehouden de afgelopen tien jaar gecontroleerd door de NVWA? Werden daarbij overtredingen geconstateerd en zo ja, welke dan? Is daarbij handhavend opgetreden en zo nee, waarom niet?
 9. Klopt het dat de NVWA in 2019 bij geen enkele nertsenfokker een controle heeft uitgevoerd? [3] Zo ja, hoe is dit mogelijk? Zo nee, hoeveel controles zijn er dan uitgevoerd bij hoeveel bedrijven? Waren dit reguliere controles of controles op basis van een melding?
 10. Hoe vaak controleert de NVWA de bontfokkerij? Kunt u een overzicht geven van het aantal controles sinds 2013 bij pelsdierenbedrijven en de aard van deze controles?
 11. Erkent u dat het onthouden van de nodige verzorging aan welk dier dan ook strafbaar is? Wordt de bontfokker die de vossen hield hiervoor gestraft?
 12. Zijn er meer nertsenfokkers die vossen als ‘gezelschapsdieren’ houden? Zo ja, om hoeveel locaties gaat het en hoeveel vossen leven daar? Vindt u dit een wenselijke situatie? Zo nee, wat gaat u daaraan doen?

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3206984/dierenactivisten-vinden-illegale-vossen-in-kleine-kooien-op-nertsenfarm

[2] Idem

[3] https://www.animalrights.nl/vossen-kooien-bij-bontfokker-12-jaar-na-verbod