Vragen Wassenberg over de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om gegevens over proef­die­ren­ge­bruik te delen met de toezicht­houder


Indiendatum: jan. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om gegevens over proefdierengebruik te delen met de toezichthouder

  1. Klopt het dat het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam geen gegevens over uitgevoerde dierproeven in 2020 heeft verstrekt aan de NVWA zoals de inhoudelijke afwezigheid van tabel 23 in Zo Doende 2020 stelt?[1] Zo ja, overtreedt het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met deze weigering artikel 8 lid 3 van de Dierproevenregeling?[2]
  2. Is het in Nederland eerder voorgekomen dat een vergunninghouder Wod weigerde om informatie te delen met de toezichthouder?
  3. Hoe vaak heeft de NVWA het Erasmus MC verzocht om de gegevens over het dierproevengebruik met deze toezichthouder te delen?
  4. Welke redenen gaf het Erasmus MC om niet mee te werken aan de wettelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 8, lid 3 van het Dierproevenbesluit?
  5. Bent u bereid om de correspondentie over de weigering tussen het Erasmus MC en het de NVWA met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke consequenties verbindt u aan de weigering van het Erasmus MC om mee te werken aan de wettelijke verplichte registratie van de uitgevoerde dierproeven? Bent u bereid daar bestuursrechtelijke sancties aan te verbinden? Zo ja, welke?
  7. Betekent de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om de gegevens over de uitgevoerde dierproeven met de toezichthouder te delen dat het totaaloverzicht van dierproeven die in Nederland zijn uitgevoerd onvolledig is en dat het werkelijke aantal dierproeven hoger is dan Zo Doende 2020 vermeldt?


[1] Zo Doende 2020, pagina 44

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-34746.html

Indiendatum: jan. 2022
Antwoorddatum: 7 feb. 2022

1
Klopt het dat het Erasmus Medisch Centrum (MC) Rotterdam geen gegevens over uitgevoerde dierproeven in 2020 heeft verstrekt aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zoals de inhoudelijke afwezigheid van tabel 23 in Zo Doende 2020 stelt? Zo ja, overtreedt het Erasmus MC Rotterdam met deze weigering artikel 8, lid 3 van de Dierproevenregeling?[1] [2]

Antwoord
Het Erasmus Medisch Centrum (MC) heeft aan de wettelijk verplichte eisen over de registratie van uitgevoerde dierproeven en proefdieren 2020 voldaan. De specifieke tabel in ‘Zo doende 2020. Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de NVWA’ betreft een uitwerking op instellingsniveau waarvoor geen wettelijke verplichting geldt zoals omschreven in hoofdstuk 4.1 van het rapport.

2
Is het in Nederland eerder voorgekomen dat een vergunninghouder Wet op de dierproeven weigerde om informatie te delen met de toezichthouder?

Antwoord
Ook eerder hebben de instellingsvergunninghouders standaard voldaan aan de wettelijke vereiste om informatie over de registratie dierproeven en proefdieren met de toezichthouder te delen. Om de publicatie van ‘Zo Doende 2020’ te versnellen, is het proces rondom de publicatie van de tabellen op instellingsniveau gewijzigd. In het verleden maakte de NVWA deze tabellen zelf op, gebaseerd op de aangeleverde jaarregistratie. Bij het opstellen van ‘Zo Doende 2020’ heeft de NVWA de betrokken instellingsvergunninghouders verzocht om een door de NVWA aangeleverd format ingevuld aan te leveren voor integrale publicatie. Ik betreur dat het Erasmus MC geen uitwerking op instellingsniveau heeft ingestuurd.

3
Hoe vaak heeft de NVWA het Erasmus MC verzocht om de gegevens over het dierproevengebruik met deze toezichthouder te delen?

Antwoord
De NVWA heeft op 13 september 2021 een brief aan alle betrokken instellingsvergunninghouders gestuurd met de nieuwe werkwijze omtrent de uitwerking van de tabellen op instellingsniveau, met het verzoek hieraan te voldoen. Op dezelfde datum is een afschrift van deze brief naar alle betrokken Instanties voor Dierenwelzijn gestuurd. Op 18 oktober 2021 heeft de NVWA een reminder gestuurd aan alle betrokken Instanties voor Dierenwelzijn. Op 25 november 2021 heeft de NVWA een reminder aan de Instantie voor Dierenwelzijn van het Erasmus MC gestuurd met het verzoek de gevraagde gegevens alsnog aan te leveren. Zie ook mijn antwoord op vraag 1 en 2.

4
Welke redenen gaf het Erasmus MC om niet mee te werken aan de wettelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 8, lid 3 van het Dierproevenbesluit?

Antwoord
De NVWA heeft geen reactie van het Erasmus MC ontvangen op de in antwoord 3 genoemde correspondentie. Deze correspondentie betrof een verzoek om een uitwerking op instellingsniveau waarvoor geen wettelijke verplichting geldt. Het Erasmus MC heeft naar aanleiding de publicatie van ‘Zo Doende 2020’ op de eigen website een artikel[3] geplaatst. In dit artikel worden de cijfers op instellingsniveau toegelicht. Daarnaast bevat het artikel een motivering waarom geen separate tabel is aangeleverd voor publicatie in ‘Zo Doende 2020’. De uitwerking op instellingsniveau voor het Erasmus MC ontbreekt in ‘Zo Doende 2020’. Desondanks is het belang van transparantie gediend nu het Erasmus MC deze informatie eigenstandig op zijn website beschikbaar heeft gesteld.

5
Bent u bereid om de correspondentie over de weigering tussen het Erasmus MC en de NVWA met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De NVWA heeft geen reactie van het Erasmus MC ontvangen op de in antwoord 3 genoemde correspondentie; deze kan ik derhalve niet delen. Zie ook mijn antwoord op vraag 1 en 2.

6
Welke consequenties verbindt u aan de weigering van het Erasmus MC om mee te werken aan de wettelijk verplichte registratie van de uitgevoerde dierproeven? Bent u bereid daar bestuursrechtelijke sancties aan te verbinden? Zo ja, welke?

Antwoord

Er heeft geen weigering plaatsgevonden om mee te werken aan wettelijk verplichte eisen.

7
Betekent de weigering van het Erasmus MC om de gegevens over de uitgevoerde dierproeven met de toezichthouder te delen dat het totaaloverzicht van dierproeven die in Nederland zijn uitgevoerd onvolledig is en dat het werkelijke aantal dierproeven hoger is dan Zo Doende 2020 vermeldt?

Antwoord
Nee, het totaaloverzicht van dierproeven die in Nederland zijn uitgevoerd is volledig; de registratiegegevens van het Erasmus MC over 2020 zijn hierin opgenomen. De specifieke tabel waarnaar in vraag 1 wordt verwezen betreft een uitwerking op instellingsniveau.


[1] Kamerstuk 32336, nr. 123, pagina 44.

[2] Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 13149501, tot uitvoering van de Wet op de Dierproeven en het Dierproevenbesluit 2014 (Dierproevenregeling 2014, https://zoek.officielebekendma...)

[3] https://www.erasmusmc.nl/nl-nl...

Interessant voor jou

Vragen Vestering over de toename van landbouwgifcocktails op voedsel en op insecten, waaronder bijen

Lees verder

Vragen Wassenberg over de wanpraktijken aan boord van vissersschepen op de Noordzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer