Vragen Wassenberg over de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om gegevens over proef­die­ren­ge­bruik te delen met de toezicht­houder


Indiendatum: jan. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om gegevens over proefdierengebruik te delen met de toezichthouder

  1. Klopt het dat het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam geen gegevens over uitgevoerde dierproeven in 2020 heeft verstrekt aan de NVWA zoals de inhoudelijke afwezigheid van tabel 23 in Zo Doende 2020 stelt?[1] Zo ja, overtreedt het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam met deze weigering artikel 8 lid 3 van de Dierproevenregeling?[2]
  2. Is het in Nederland eerder voorgekomen dat een vergunninghouder Wod weigerde om informatie te delen met de toezichthouder?
  3. Hoe vaak heeft de NVWA het Erasmus MC verzocht om de gegevens over het dierproevengebruik met deze toezichthouder te delen?
  4. Welke redenen gaf het Erasmus MC om niet mee te werken aan de wettelijke verplichting zoals opgenomen in artikel 8, lid 3 van het Dierproevenbesluit?
  5. Bent u bereid om de correspondentie over de weigering tussen het Erasmus MC en het de NVWA met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
  6. Welke consequenties verbindt u aan de weigering van het Erasmus MC om mee te werken aan de wettelijke verplichte registratie van de uitgevoerde dierproeven? Bent u bereid daar bestuursrechtelijke sancties aan te verbinden? Zo ja, welke?
  7. Betekent de weigering van het Erasmus Medisch Centrum om de gegevens over de uitgevoerde dierproeven met de toezichthouder te delen dat het totaaloverzicht van dierproeven die in Nederland zijn uitgevoerd onvolledig is en dat het werkelijke aantal dierproeven hoger is dan Zo Doende 2020 vermeldt?


[1] Zo Doende 2020, pagina 44

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-34746.html