Vragen Vestering over de toename van land­bouw­gif­cock­tails op voedsel en op insecten, waaronder bijen


Indiendatum: jan. 2022

Schriftelijke vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de toename van landbouwgifcocktails op voedsel en op insecten, waaronder bijen

 1. Kent u het bericht ‘De hoeveelheid gif op Nederlandse aardappelen, aardbeien en radijsjes neemt niet af, maar toe’?[1]
 2. Kunt u bevestigen dat uit deze analyse van PAN Nederland blijkt dat het gemiddelde aantal resten van soorten landbouwgif op Nederlandse aardappels, groente en fruit de afgelopen zeven jaar is toegenomen?[2] Hoe verklaart u dit?
 3. Maakt u zich zorgen over de toename van aangetroffen resten landbouwgifcocktails op ons voedsel? Zo ja, wat zijn uw concrete ambities om dit probleem (spoedig) aan te pakken?
 4. Kunt u bevestigen dat de gezondheidseffecten van dergelijke cocktails tot op heden onbekend zijn, ook wanneer elke stof afzonderlijk onder de waarde van de eigen Maximale Residu Limiet (MRL) zit?
 5. Hoe beoordeelt u de bevindingen van PAN Nederland, in het licht van de doelstelling uit de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, om in 2030 nagenoeg geen residuen van landbouwgif meer op voedselproducten te hebben?[3]
 6. Kunt u bevestigen dat uit deze analyse ook blijkt dat verschillende populaire Nederlandse voedselproducten gemiddeld méér gifresten bevatten dan dezelfde producten uit het buitenland? Hoe beoordeelt u dit?
 7. Kunt u bevestigen dat uit de NVWA-meetgegevens blijkt dat op Nederlands gangbaar geteeld fruit een gifcocktail van gemiddeld vier verschillende pesticiden zit?
 8. Kunt u bevestigen dat uit deze meetgegevens blijkt dat rozijnen het meest vervuilde product zijn, met cocktail van gemiddeld 11 verschillende gifresten?
 9. Klopt het dat het RIVM en de EFSA werken aan een methodiek om het cumulatieve effect van residuen van verschillende pesticiden te berekenen, maar dat dit nog niet voor alle werkingsmechanismen ontwikkeld is? [4] Zo ja, wanneer verwacht u dat deze methodiek gereed is?
 10. Onderschrijft u het belang dat de gezondheid van mensen en dieren beschermd wordt tegen schadelijke cocktails van landbouwgif?
 11. Bent u bereid uit voorzorg een maximum te stellen op het aantal verschillende residuen dat op voedselproducten mag zitten? Zo ja, wanneer?
 12. Bent u bereid om een blijvende inzet te tonen voor de volledige uitvoering van de aangenomen motie Wassenberg[5] waarin de Kamer de regering verzoekt stevig te pleiten voor de invoering van een extra veiligheidsfactor bij de Europese toelating van pesticiden? Bent u bereid om dit pleidooi kracht bij te zetten voor het invoeren van een veiligheidsfactor voor álle stoffen, zoals de motie vraagt? Zo nee, waarom niet?
 13. Bent u bekend met het onlangs verschenen Duits onderzoek dat aantoont dat insecten meer én langer zware bestrijdingsmiddelen vasthouden dan werd gedacht?[6]
 14. Kunt u bevestigen dat op insecten op één locatie van dit onderzoek een mix van wel 27 gifstoffen werd gevonden?
 15. Kunt u bevestigen dat de onderzoekers ook resten van landbouwgif, dat (recent) op Europees niveau verboden is, aantroffen op insecten?
 16. Waarom mogen Nederlandse boeren, wanneer een landbouwgif vanwege de schadelijke effecten op de gezondheid, natuur of milieu verboden worden, nog wel de restanten van deze middelen, zoals het bijengif thiacloprid, opmaken?
 17. Bent u bereid om bij een verbod op een middel direct ook het gebruik van de restanten te verbieden? Zo nee, waarom niet?
 18. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat het onwenselijk is dat Nederlandse voedselproducten gemiddeld niet minder, maar méér verschillende soorten giftresten bevatten, terwijl steeds duidelijker wordt hoe desastreus de effecten van gifgebruik zijn voor mens, dier en natuur?[7]
 19. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de hiervoor gestelde termijn beantwoorden?


[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-hoeveelheid-gif-op-nederlandse-aardappelen-aardbeien-en-radijsjes-neemt-niet-af-maar-toe~b927b019/

[2] https://www.pan-netherlands.org/new/wp-content/uploads/2021/12/Analyse-NVWA-meetgegevens-bestrijdingsmiddelen-in-voedsel.pdf

[3] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/16/toekomstvisie-gewasbescherming-2030-naar-weerbare-planten-en-teeltsystemen

[4] Antwoorden op eerdere Kamervragen, Kamerstuk 2021D39060

[5] Kamerstuk 35570 XIV, nr. 49

[6] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/insecten-houden-meer-en-langer-zware-bestrijdingsmiddelen-vast-dan-gedacht~b926fe7f/

[7] https://www.nature.com/articles/s41598-021-03366-w