Vragen Wassenberg over de subsidie voor het Kroon­domein


Indiendatum: 9 sep. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de subsidie voor het Kroondomein

  1. Zal het Kroondomein per 15 september aanstaande voor 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang geopend zijn, nu uit uw Kamerbrief blijkt dat de huidige subsidieverlening niet aan de wettelijke openstellingsvoorwaarden voldoet? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid op basis van uw voorgenomen beleidswijziging ten aanzien van de subsidievoorwaarden in relatie tot openstelling, terstond motie van de Partij voor de Dieren (Kamerstuk 33 576, nr. 123) [1] uit te voeren waarin de Kamer verzoekt om jaarrond openstelling van Kroondomein het Loo? Zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er in het natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland terreinen uitgesloten van de openstellingsplicht of is een dergelijke uitzonderingsbepaling voorzien, gezien in de specifieke subsidievoorwaarden (Agrarisch) natuurbeheer Kroondomein 2022-2027 in artikel 5 onder d bepaald wordt dat de openstellingsplicht niet geldt als “het terrein in het natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland uitgesloten (is) van de openstellingsplicht”? Zo ja, welke en op welke gronden?
  4. Zal het mogelijk zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe subsidieaanvraag? Hoe lang loopt de bezwaar- en beroepstermijn wanneer er sprake is van een nieuwe subsidieaanvraag en waar zal deze worden gepubliceerd?
  5. Deelt u het kabinetsstandpunt dat de subsidieverlening aan de Koning als gebruiker voortaan overeenkomstig de voor iedereen geldende openstellingsbepalingen, kennelijk op dit moment niet overeenkomstig de geldende regels heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de ten onrechte verstrekte subsidie van 4,7 miljoen euro terug te vorderen wegens het niet voldoen aan de openstellingsplicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  6. Kunt u aangeven welke afschotvergunningen er zijn verstrekt aan het Kroondomein voor het komende jachtseizoen 2021/2022, in aantallen per diersoort?
  7. Kunt u deze vragen vóór 15 september beantwoorden?

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33576-123.html

Indiendatum: 9 sep. 2021
Antwoorddatum: 6 okt. 2021

1

Zal het Kroondomein per 15 september 2021 voor 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang geopend zijn, nu uit uw brief van 8 september 2021 (Kamerstuk 2021Z15091) blijkt dat de huidige subsidieverlening niet aan de wettelijke openstellingsvoorwaarden voldoet? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. De nieuwe subsidievoorwaarden die ik uw Kamer heb toegestuurd, gelden vanaf 2022. De tijdelijke sluiting van het gebied per 15 september 2021 is niet in strijd met de thans geldende subsidievoorwaarden.

2

Bent u bereid op basis van uw voorgenomen beleidswijziging ten aanzien van de subsidievoorwaarden in relatie tot openstelling, terstond motie van de Partij voor de Dieren (Kamerstuk 33576, nr. 123) uit te voeren waarin de Kamer verzoekt om jaarronde openstelling van Kroondomein Het Loo? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Het kabinet heeft in zijn reactie op deze motie uiteengezet waarom de motie niet uitvoerbaar is (Kamerstuk 33576, nr. 133). Deze argumentatie geldt nog steeds. Het kabinet kan, behalve via het subsidie-instrument, geen invloed uitoefenen op specifieke keuzes in het natuurbeheer van het eigenlijke Kroondomein. Dat is bij andere natuurbeheerders niet anders.

Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1, kan ik op grond van de huidige subsidievoorwaarden jaarronde openstelling van het Kroondomein niet afdwingen. Een subsidieontvanger mag er op vertrouwen dat hij moet voldoen aan de vooraf opgelegde subsidievoorwaarden.

In de nieuwe subsidievoorwaarden, die ik aan uw Kamer heb toegestuurd op 8 september 2021 en die gelden vanaf 2022, staat dat de aanvrager van deze subsidie zich verplicht tot het openstellen van de subsidiabele natuurterreinen gedurende minstens 358 dagen per jaar, van zonsopgang tot zonsondergang. Voor de uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden zijn, verwijs ik uw Kamer naar de toegezonden subsidievoorwaarden Hiermee geef ik onder andere invulling aan een wens van uw Kamer, verwoord in de motie-Wassenberg/Van Kooten-Arissen(Kamerstuk 35500-I, nr. 8).

3

Zijn er in het Natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland terreinen uitgesloten van de openstellingsplicht of is een dergelijke uitzonderingsbepaling voorzien, gezien het feit dat in de specifieke subsidievoorwaarden (Agrarisch) natuurbeheer Kroondomein 2022-2027 in artikel 5 onder d bepaald wordt dat de openstellingsplicht niet geldt als “het terrein in het natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland uitgesloten [is] van de openstellingsplicht”?

Zo ja, welke en op welke gronden?

Antwoord

Zoals gemeld in mijn brief van 8 september 2021 over de nieuwe subsidievoorwaarden voor het Kroondomein, verplicht de aanvrager van deze subsidie zich tot het openstellen van de subsidiabele terreinen gedurende minstens 358 dagen per jaar, van zonsopgang tot zonsondergang. Uitzonderingen hierop komen volledig overeen met de uitzonderingen die de provincie Gelderland in vergelijkbare gevallen bij andere natuurbeheerders toestaat. Deze hebben veelal van doen met ecologische argumenten. Ik zal eenaanvraag van het Kroondomein beoordelen op basis van deze subsidievoorwaarden.

De provincie Gelderland heeft op 2 september 2021 het natuurbeheerplan 2022 vastgesteld (gepubliceerd in het Provinciaal Blad van Gelderland d.d. 7 september 2021, onder nr. 7907). Op bladzijde 46 van dat plan is de onderstaande tekst opgenomen:

‘Beheertypen en openstelling

De Subsidieverordening natuur- en landschap (SNL) stelt als eis bij het verkrijgen van een beheervergoeding: een openstelling van tenminste 358 dagen per jaar op wegen en paden. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk op basis van art 2.9 lid3 a: sluiting is nodig bij of krachtens de Wet natuurbescherming; lid3b: het terrein is naar zijn aard buiten machte van de subsidieontvanger niet toegankelijk; of lid 3d: het terrein is vrijgesteld op grond van het natuurbeheerplan. Deze vrijstelling geven wij op de volgende wijze vorm. Wij houden vast aan het uitgangspunt dat een terrein opengesteld is, tenzij er goede redenen zijn om tijdelijk of permanent af te sluiten. Denk aan ecoducten en wildrustgebieden. Terreineigenaren dienen bij hun subsidieaanvraag SNL aan te geven welke terreinen niet opengesteld zijn, en op grond waarvan. Wanneer wij die redenen aanvaardbaar vinden, ontvangt men voor de niet-opengestelde terreinen wel een beheervergoeding en bijdrage in verband met toezicht, maar geen openstellingsbijdrage voorzieningen. Wanneer wij niet akkoord zijn met de “niet-openstelling”, zullen wij geen beheerbijdrage beschikken.’

Uit deze tekst valt op te maken dat de provincie Gelderland in het natuurbeheerplan 2022 niet expliciet natuurterreinen heeft uitgesloten van de openstellingsplicht, maar dit per aanvraag zal beoordelen.

4

Zal het mogelijk zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe subsidieaanvraag? Hoe lang loopt de bezwaar- en beroepstermijn wanneer er sprake is van een nieuwe subsidieaanvraag en waar zal deze worden gepubliceerd?

Antwoord

Conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht zullen belanghebbenden in de zin van die wet bezwaar kunnen maken. De bezwaartermijn bedraagt zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Ook de bekendmaking zal plaatsvinden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

5

Deelt u het kabinetsstandpunt dat de subsidieverlening aan de Koning als gebruiker voortaan overeenkomstig de voor iedereen geldende openstellingsbepalingen, kennelijk op dit moment niet overeenkomstig de geldende regels heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de ten onrechte verstrekte subsidie van 4,7 miljoen euro terug te vorderen wegens het niet voldoen aan de openstellingsplicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord

Nee. De sluiting van het eigenlijke Kroondomein in de periode 15 september - 25 december was en is niet in strijd met de tot 1 januari 2022geldende subsidievoorwaarden.

6

Kunt u aangeven welke afschotvergunningen er zijn verstrekt aan het Kroondomein voor het komende jachtseizoen 2021/2022, in aantallen per diersoort?

Antwoord

Deze informatie is te vinden op de website van Kroondomein Het Loo: Beheer (kroondomeinhetloo.nl)(onderaan de pagina klikken op FBE).

7

Kunt u deze vragen vóór 15 september 2021 beantwoorden?

Antwoord

Per brief van 15 september 2021 heb ik vraag 1, die betrekking heeft op de datum van 15 september, beantwoord.

Interessant voor jou

Vragen Vestering en Van Esch over het vasthouden van water in natuurgebieden om overstromingen te helpen voorkomen

Lees verder

Schriftelijke vragen Van Raan en Van Esch over de geluidsoverlast van motoren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer