Vragen Wassenberg over de subsidie voor het Kroon­domein


Indiendatum: 9 sep. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de subsidie voor het Kroondomein

  1. Zal het Kroondomein per 15 september aanstaande voor 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang geopend zijn, nu uit uw Kamerbrief blijkt dat de huidige subsidieverlening niet aan de wettelijke openstellingsvoorwaarden voldoet? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid op basis van uw voorgenomen beleidswijziging ten aanzien van de subsidievoorwaarden in relatie tot openstelling, terstond motie van de Partij voor de Dieren (Kamerstuk 33 576, nr. 123) [1] uit te voeren waarin de Kamer verzoekt om jaarrond openstelling van Kroondomein het Loo? Zo nee, waarom niet?
  3. Zijn er in het natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland terreinen uitgesloten van de openstellingsplicht of is een dergelijke uitzonderingsbepaling voorzien, gezien in de specifieke subsidievoorwaarden (Agrarisch) natuurbeheer Kroondomein 2022-2027 in artikel 5 onder d bepaald wordt dat de openstellingsplicht niet geldt als “het terrein in het natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland uitgesloten (is) van de openstellingsplicht”? Zo ja, welke en op welke gronden?
  4. Zal het mogelijk zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de nieuwe subsidieaanvraag? Hoe lang loopt de bezwaar- en beroepstermijn wanneer er sprake is van een nieuwe subsidieaanvraag en waar zal deze worden gepubliceerd?
  5. Deelt u het kabinetsstandpunt dat de subsidieverlening aan de Koning als gebruiker voortaan overeenkomstig de voor iedereen geldende openstellingsbepalingen, kennelijk op dit moment niet overeenkomstig de geldende regels heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de ten onrechte verstrekte subsidie van 4,7 miljoen euro terug te vorderen wegens het niet voldoen aan de openstellingsplicht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  6. Kunt u aangeven welke afschotvergunningen er zijn verstrekt aan het Kroondomein voor het komende jachtseizoen 2021/2022, in aantallen per diersoort?
  7. Kunt u deze vragen vóór 15 september beantwoorden?

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33576-123.html