Vragen Wassenberg over de scha­de­lijke effecten van SDHI-pesti­ciden op planten, dieren en mensen


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de schadelijke effecten van SDHI-pesticiden op planten, dieren en mensen.

  1. Kent u het artikel ‘Evolutionarily conserved susceptibility of the mitochondrial respiratory chain to SDHI pesticides and its consequence on the impact of SDHIs on human cultured cells’[1]?
  2. Kunt u bevestigen dat dit onderzoek aantoont dat Succinate Dehydrogenase Inhibitors (SDHI’s) niet alleen schade toebrengen aan doelsoorten (schimmels), maar ook aan regenwormen, bijen en zelfs mensen, doordat deze inhibitors een onderdeel van de cellulaire ademhaling (de Krebscyclus) verstoren?
  3. Welke SDHI’s zijn toegestaan in de EU? Kunt u een overzicht geven, per stof, wanneer deze voor het laatst door de EFSA beoordeeld is en tot wanneer de toelating geldt?
  4. Kunt u bevestigen dat er pesticiden op de Nederlandse markt zijn waarin SDHI’s voorkomen? Zo ja, om welke middelen gaat het en welke stoffen komen daarin voor?
  5. Voor welke toepassingen worden middelen met SDHI’s in Nederland gebruikt? Wat zijn daar de jaarlijkse verkoopvolumes van?
  6. Kunt u een overzicht geven, per middel, wanneer deze voor het laatst door de Ctgb beoordeeld is en tot wanneer de toelating geldt?
  7. Is bij de laatste beoordeling van SDHI’s het effect op mitochondriën in menselijke cellen meegenomen in het toetsingskader? Zo ja, wat waren de bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  8. Zijn er in de dossiers die het Ctgb bekeken heeft met betrekking tot SDHI-pesticiden aanwijzingen gevonden voor neurologische effecten of aandoeningen? Zo ja, welke?
  9. Kunt u bevestigen dat een groep van 460 internationale wetenschappers oproept om SDHI’s niet langer toe te laten als landbouwgif[2]? Wat is uw reactie daarop?

[1] Bénit et al., 2019, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0224132

[2] http://endsdhi.com/wp-content/uploads/2020/01/Appel-Liste.pdf